Πρόσκληση για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

Το Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου αποφάσισε στην υπ’ αριθμ. 145/25.05.2023 συνεδρία της Συνέλευσης του την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:

 1. Αποτίμηση, μοντελοποίηση και χαρτογράφηση θαλάσσιων οικοσυστημικών διεργασιών και υπηρεσιών – Επιβλέπουσα Ευαγγελία Δράκου
 2. Φυσική Γεωγραφία – Παλαιογεωγραφία – Επιβλέπων Ευθύμιος Καρύμπαλης
 3. Ολοκλήρωση Τεχνικών Μηχανικής Μάθησης σε Συστήματα Αφομοίωσης Δεδομένων (Integration of Machine Learning Techniques in Data Assimilation Systems) – Επιβλέπων Πέτρος Κατσαφάδος
 4. Πόλη, πολυπολιτισμικότητα και ποικιλομορφία – Επιβλέπων Γεώργιος Μαυρομμάτης
 5. Η συνεισφορά των σύγχρονων τεχνολογιών στην διαχείριση του κινδύνου καταστροφής σε περιοχές πολιτιστικής κληρονομιάς – Επιβλέπων Ισαάκ Παρχαρίδης
 6. Μελέτη των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής σε περιοχές με μόνιμα παγωμένο έδαφος αξιοποιώντας τεχνολογίες Γεωπληροφορικής – Επιβλέπων Γεώργιος Πετρόπουλος
 7. Μοντελοποίηση φυσικών διεργασιών της βιόσφαιρας με την χρήση τεχνολογιών Γεωπληροφορικής – Επιβλέπων Γεώργιος Πετρόπουλος
 8. Ανάπτυξη μεθόδων τεχνητής νοημοσύνης και εργαλείων γεωπληροφορικής σε δεδομένα τηλεπισκόπησης για γεωγραφικές εφαρμογές – Επιβλέπων Γεώργιος Πετρόπουλος

Για την υποβολή αίτησης για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής απαιτείται:

 1. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου της αλλοδαπής ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου του άρθρου 78 του ν.4957/2022 σε αντικείμενο συναφές με την επι­στημονική περιοχή στην οποία επιθυμεί να εκπονήσει τη διατριβή.
 2. Καλή γνώση (επίπεδο τουλάχιστον Β2) τουλάχιστον μίας ξένης γλώσσας (αγγλικών, γαλλικών ή γερμανικών), η οποία να επι­βεβαιώνεται με πιστοποιητικό.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν έως 30/06/2023 ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου geosec-post@hua.gr της Γραμματείας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Γεωγραφίας ή ταχυδρομικώς στη διεύ­θυνση: (Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Γεωγραφίας, Ελευθερίου Βενιζέλου 70,17671, Καλλιθέα, Αθήνα – με την ένδειξη: Υπόψη Γραμματείας ΠΜΣ Τμήματος Γεωγραφίας), τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση, στην οποία αναγράφεται η προτεινόμενη ερευνητική περιοχή, ο προτεινόμενος τίτλος, η προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης, και ο προτεινόμενος ως επιβλέπων της διδακτορικής διατριβής (παρέχεται στην ιστοσελίδα).
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 3. Ερευνητική πρόταση εκπόνησης διατριβής. Η πρόταση (περίπου 3.000 λέξεις) υποβάλλεται στα ελληνικά (στην περίπτωση αλλοδαπών είναι δυνατή η υποβολή στα αγγλικά).
 4. Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου ή αναγνωρισμένου τίτλου προπτυχιακών σπουδών αλλοδαπής και αναλυτική βαθμολογία σπουδών, ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου του άρθρου 78 του ν. 4957/2022 και πιστο­ποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
 5. Αντίγραφο μεταπτυχιακών σπουδών ή αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών αλλοδαπής και αναλυτική βαθμολογία σπουδών.
 6. Αντίγραφα πτυχιακής και μεταπτυχιακής εργασίας καθώς και δημοσιεύσεων (αν υπάρχουν) (σε ηλεκτρονική μορφή).
 7. Αποδεικτικό γνώσης ξένης γλώσσας.
 8. Δύο (2) συστατικές επιστολές.
 9. Πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις επαγγελματικής ή ερευνητικής απασχόλησης σε πεδία συναφή με το προτεινόμενο αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής.
 10. Αποδεικτικά στοιχεία για την ύπαρξη, από διάφορους φορείς, υποτροφίας ή οικονομικής κάλυψης της διδακτορικής διατρι­βής, εάν υπάρχει τέτοια περίπτωση οικονομικής ενίσχυσης (εφόσον υπάρχει).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τον κ. Πολύκαρπο Παπαδόπουλο, στο τηλέφωνο 210 9549325 &. στο email: geosecpost@hua.gr καθώς και στην ιστοσελίδα του Τμήματος: https://www.geo.hua.gr

Προκήρυξη

Πηγή: https://www.eduguide.gr/grad/prokyriksi_phd/2023-prosklisi-gia-ekponisi-didaktorikis-diatrivis-sto-tmima-geografias-tou-harokopeiou-panepistimiou,2310