Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος» ανακοινώνει την πρόσληψη ενός συνεργάτη διπλωματούχου μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής 

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος» ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας μίσθωσης έργου, ενός έμπειρου συνεργάτη, διπλωματούχου μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής για την υλοποίηση έργου.

Ο συνεργάτης θα ενταχθεί στην ομάδα του έργου που υλοποιεί κατά το τμήμα που αφορά στα παραδοτέα του εξής Πακέτου Εργασίας (ΠΕ): ΠΕ12: Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Διδακτικών Βιβλίων (ΨΒΔΒ)

Περιλαμβάνει τα εξής:

  • Ανάλυση απαιτήσεων, ορισμός προδιαγραφών και σχεδίαση της ΨΒΔΒ,
  • Σύστημα Υποβολής Διδακτικών Βιβλίων (ΣΥΔΒ) και υποστήριξης της διαδικασίας αξιολόγησης,
  • Σύστημα υποβολής αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην πρόσκληση συγγραφής διδακτικών βιβλίων,
  • Ανάπτυξη της ΨΒΔΒ,
  • Δημιουργία, συντήρηση και υποστήριξη ψηφιακής υποδομής για την ΨΒΔΒ,
  • Ενημέρωση και συντήρηση της ΨΒΔΒ και υποστήριξη χρηστών. Το αντικείμενο της υπό σύναψης σύμβασης εξειδικεύεται ως ακολούθως:

– Σχεδιασμός και ανάπτυξη συστήματος υποβολής αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην πρόσκληση συγγραφής διδακτικών βιβλίων:
– Ανάλυση Απαιτήσεων, Ορισμός Προδιαγραφών, Σχεδίαση και εγκατάσταση συστήματος για την υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών ταυτοποίησης και επάρκειας στο πλαίσιο του Διαγωνισμού του ΙΕΠ για το πολλαπλό βιβλίο.
– Υποστήριξη και συντήρηση του συστήματος.

Χρονική διάρκεια και αμοιβή

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι από την ημερομηνία υπογραφής της έως την 30 Ιουνίου 2024.

Επιθυμητός χρόνος έναρξης της σύμβασης: Ιούνιος 2023.

Το συνολικό κόστος της υπό σύναψη σύμβασης προβλέπεται στο ποσό των 43.200,00€. προβλεπόμενο ποσό περιλαμβάνεται o αναλογών ΦΠΑ και κάθε νόμιμη παρακράτηση και επιβάρυνση υπέρ παντός τρίτου και του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς\ και οι κατά νόμο προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές του Δικαιούχου/ασφαλισμένου και εργοδότη, εφόσον απαιτείται.

Υποβολή αιτήσεων

Όσοι επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, καλούνται να υποβάλουν την πρόταση τους, μέχρι την Δευτέρα 05 Ιουνίου 2023. Οι προτάσεις προς σύναψη σύμβασης μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής προτάσεων σύναψης σύμβασης που βρίσκεται στο διαδικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος» και ειδικότερα στην ανακοίνωση της πρόσκλησης στο σύνδεσμο ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ / Συμβάσεις Έργου – Προκηρύξεις Θέσεων / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Π399_26-05-2023).

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη εδώ

Πηγή: https://www.proson.gr/ergasia/31989_institoyto-diofantos-anazita-mihaniko-i/y-me-amoibi-eos-43200eu