Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης αναζητά συνεργάτη 

Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Δράσεις προώθησης των ελληνικών πολιτιστικών εξαγωγών και ενίσχυση της ελληνικής πολιτιστικής επωνυμίας από το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης», προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Η θέση εργασίας

  1. ΠΕ Διοίκηση Τουρισμού ή Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Πολιτιστικής Διαχείρισης

Χρονική διάρκεια σύμβασης

Η σύμβαση θα διαρκέσει έως 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί χωρίς περιορισμό, μετά από απόφαση του Δ.Σ. του ΕΜΣΤ και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου.

Συνολική αμοιβή

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 24.000€. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί σε 12 ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

ADVERTISING

  • είτε αυτοπροσώπως
  • είτε εξουσιοδοτημένο πρόσωπο στην έδρα του ΕΜΣΤ
  • είτε με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο στην έδρα του ΕΜΣΤ, στη διεύθυνση:

Καλλιρόης & Φρανζτή , 11743 Αθήνα

Καταληκτική ημερομηνία

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι το αργότερο μέχρι την 13η/06/2023 και ώρα 17:00 και οι υποψήφιοι πρέπει να είναι διαθέσιμοι για ενδεχόμενη ατομική
συνέντευξη.

Πηγή: https://www.proson.gr/ergasia/prokiryxeis/31978_ethniko-moyseio-syghronis-tehnis-anazita-synergati-me-mistho-eos-24000eu