Π.Μ.Σ. «Σπουδές στα Μαθηματικά» στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Το Τμήμα Μαθηματικών οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019
αναμορφωμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Σπουδές στα Μαθηματικά»
(ΦΕΚ Τ.Β’3331/10.08.2018), το οποίο απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με
περαιτέρω ειδίκευση σε μια από τις Kατευθύνσεις :
▪ «Θεωρητικά Μαθηματικά»
▪ «Εφαρμοσμένα Μαθηματικά»

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η εμβάθυνση στα Θεωρητικά και Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, καθώς
και η μαθηματική επεξεργασία θεωρητικών και τεχνολογικών προβλημάτων που εμφανίζονται
στις Θετικές Επιστήμες.
Σκοπός του Προγράμματος είναι:
(α) η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και η ανάπτυξη εξειδικευμένης έρευνας υψηλού
επιπέδου στα Θεωρητικά και Εφαρμοσμένα Μαθηματικά,
(β) η παροχή των απαραίτητων γνώσεων και ερευνητικών μεθοδολογιών στους μεταπτυχιακούς
φοιτητές που επιθυμούν να εκπονήσουν Διδακτορική Διατριβή στα αντικείμενα που θεραπεύει
το πρόγραμμα,
(γ) η κατάρτιση υψηλού και ανταγωνιστικού επιπέδου επιστημόνων οι οποίοι είναι αναγκαίοι για
την πλήρωση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας σε μια
εποχή όπου η πολύπλευρη γνώση με πυρήνα τα Μαθηματικά χαρακτηρίζει τις επιστημονικές
και τεχνολογικές εξελίξεις.
Το πρόγραμμα είναι πλήρους/μερικής φοίτησης.
Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ που οδηγεί στη λήψη του Δ.Μ.Σ. ορίζεται σε τρία (3)
ακαδημαϊκά εξάμηνα πλήρους φοίτησης, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης της
Διπλωματικής Εργασίας, με ανώτατο επιτρεπόμενο χρόνο ολοκλήρωσης των σπουδών, τα έξι (6)
ακαδημαϊκά εξάμηνα εκτός εάν συντρέχουν αποδεδειγμένα σοβαροί και εξαιρετικοί λόγοι. Για το
πρόγραμμα μερικής φοίτησης, η ελάχιστη χρονική διάρκεια φοίτησης είναι έξι (6) ακαδημαϊκά
εξάμηνα και ο μέγιστος χρόνος φοίτησης ορίζεται στα δώδεκα (12) ακαδημαϊκά εξάμηνα.
Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, θα εισαχθούν στο Π.Μ.Σ. «Σπουδές στα Μαθηματικά» κατ’
ανώτατο όριο τριάντα (30) μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες.
Κατηγορίες πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί στο Π.Μ.Σ.
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί/ές:

 • πτυχιούχοι Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών, Οικονομικών
  Σχολών Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της
  αλλοδαπής,
 • πτυχιούχοι Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.) (άρθρα 1 και 88
  Ν. 3883/2010 – ΦΕΚ 167/Α΄/24.09.2010),
 • πτυχιούχοι της Σχολής Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας (παρ. 5 άρθρο 38 Ν.
  4249/2014 – ΦΕΚ 73/Α΄/24.03.2014), της Σχολής Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής
  Ακαδημίας (παρ. 14 άρθρο 69 Ν. 4249/2014 2014 – ΦΕΚ 73/Α΄/24.03.2014) και της Σχολής
  Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Σ.Δ.Σ.Λ.Σ. –
  ΕΛ.ΑΚΤ.) (άρθρο 1 ΠΔ 75/2018 – ΦΕΚ 145/Α΄/07.08.2018),
 • πτυχιούχοι των Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου κατόπιν γραπτής εξέτασης,
 • επί πτυχίω φοιτητές των Ιδρυμάτων της ημεδαπής υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν
  ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις απόκτησης πτυχίου και θα έχουν προσκομίσει σχετική
  βεβαίωση και μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών, οπωσδήποτε
  όμως μέχρι την ημερομηνία εγγραφής τους στο Π.Μ.Σ.
  Η διδασκαλία των μαθημάτων, πραγματοποιείται διά ζώσης και με μέσα εξ αποστάσεως
  εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια των εξαμήνων. Η διδασκαλία με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
  πραγματοποιείται για κάθε μάθημα σε ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) ενώ σε ποσοστό είκοσι
  τοις εκατό (20%) η διδασκαλία, συμπεριλαμβανομένων των εξετάσεων, πραγματοποιείται δια
  ζώσης.
  Υποβολή αιτήσεων και αξιολόγηση υποψηφιοτήτων
  Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να υποβάλουν την υποψηφιότητα τους μέσω του ηλεκτρονικού
  συστήματος «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη διεύθυνση: https://nautilus.aegean.gr/,
  έως και 23/06/2023 και ώρα 23:59’, αφού ακολουθήσουν προσεκτικά τις οδηγίες που περιέχονται
  στο εγχειρίδιο χρήσης: https://nautilus.aegean.gr/applicant_manual.pdf
  Απαραίτητα Δικαιολογητικά
 1. Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας.
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 3. Φωτοτυπία πτυχίου/διπλώματος ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών.
 4. Φωτοτυπία πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων στο οποίο θα
  αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου ή διπλώματος.
 5. Ανάτυπο της Πτυχιακής ή Διπλωματικής Εργασίας εφόσον υπάρχει συνάφεια με το γνωστικό
  αντικείμενο του Π.Μ.Σ. (ψηφιακό αρχείο)
 6. Ανάτυπα άρθρων που δημοσιεύτηκαν είτε σε επιστημονικά περιοδικά είτε σε πρακτικά διεθνών
  συνεδρίων με σύστημα κριτών (εφόσον υπάρχει συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ.).
 7. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας (εφόσον υπάρχουν).
 8. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου
 9. Πιστοποιητικό ελληνομάθειας από πιστοποιημένο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (για τους
  αλλοδαπούς υποψηφίους)
 10. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της αγγλικής γλώσσας τουλάχιστον επιπέδου Β2. Το επίπεδο
  γλωσσομάθειας της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται με τους εξής τρόπους:
  α) Κρατικό Πιστοποιητικό του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13
  του ν.3149/2003.
  β) Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας
  της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής.
  γ) Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε
  αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής.
  δ) Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχουν
  αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή.
  Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας δεν αποδεικνύει τη γνώση ξένης γλώσσας (π.δ.
  347/2003). Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας πρέπει να προσκομίσουν
  επικυρωμένο αντίγραφο και ακριβή μετάφραση του τίτλου σπουδών βάσει του οποίου εκδόθηκε η
  άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας).
  Σε περίπτωση μη κατοχής πιστοποιητικού γλωσσομάθειας της αγγλικής γλώσσας τουλάχιστον
  επιπέδου Β2, η Συντονιστική Επιτροπή ελέγχει την επάρκεια της γνώσης της αγγλικής γλώσσας
  από τον/τη φοιτητή/τρια με διενέργεια ειδικής γραπτής εξέτασης (δια ζώσης και πριν την
  ημερομηνία λήξης των εγγραφών) στη μετάφραση επιστημονικών κειμένων συναφών με την
  ειδίκευση του Π.Μ.Σ.
 11. Συστατικές επιστολές (προαιρετικές).
  Οι υποψήφιοι/ες που πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις θα κληθούν, στη συνέχεια, σε προσωπικές
  συνεντεύξεις που θα πραγματοποιηθούν με τη χρήση νέων τεχνολογιών. Οι συνεντεύξεις θα
  πραγματοποιηθούν την 28/6/2023.
  H αξιολόγηση και η επιλογή των Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριών γίνεται από Επιτροπή Επιλογής,
  σύμφωνα με κριτήρια αξιολόγησης που προσδιορίζονται στο Κανονισμό του Προγράμματος
  Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος.
  Τα αποτελέσματα επιλογής των Υποψηφίων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Τμήματος και οι
  επιλεγέντες θα ενημερωθούν από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. για τις ημερομηνίες εγγραφής και για
  τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν κατά την εγγραφή τους.
  Τέλη φοίτησης – Υποτροφίες – Λοιπές παροχές
  Το Π.Μ.Σ. δεν προβλέπει τέλη φοίτησης.
  Το Π.Μ.Σ. δύναται να παρέχει έναν αριθμό υποτροφιών βάσει ακαδημαϊκών κριτηρίων σε
  φοιτητές/τριες πλήρους φοίτησης, σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, βάσει
  συγκεκριμένων ακαδημαϊκών κριτηρίων.
  Στους/στις μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες παρέχεται δυνατότητα δωρεάν σίτισης και στέγασης
  σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Νόμο και στους Κανονισμούς-Αποφάσεις του Ιδρύματος.
  Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να συμβουλευτούν την ιστοσελίδα
  του Π.Μ.Σ. του Τμήματος (http://msc.math.aegean.gr/) ή να απευθυνθούν στην Γραμματεία του
  Π.Μ.Σ. (κα Ελλήνα Μητροπούλου, τηλ.: 22730-82110, e-mail: dmmath@aegean.gr)