Προκήρυξη 20 θέσεων για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

Το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης για το
ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 καλεί τους ενδιαφερομένους, οι οποίοι επιθυμούν να
φοιτήσουν ως Υποψήφιοι Διδάκτορες στο Πρόγραμμα Γ΄ Κύκλου Σπουδών του Τμήματος,
να υποβάλουν αυτοπροσώπως ή να αποστείλουν είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
στο email: texts-culture@helit.duth.gr είτε μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφορών (courier) στη
Γραμματεία του Π.Μ.Σ. από 1-9-2023 έως και 20-9-2023 .

Λεπτομέρειες οργάνωσης και λειτουργίας του Προγράμματος Διδακτορικών
Σπουδών είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Τμήματος στον σύνδεσμο:
https://helit.duth.gr/postgraduate/%cf%80%ce%bc%cf%83-
%ce%b4%ce%b9%ce%b4%ce%b1%ce%ba%cf%84%ce%bf%cf%81%ce%b9%ce%ba%
ce%bf%cf%8d-
%ce%b4%ce%b9%cf%80%ce%bb%cf%8e%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%bf%cf%82/
όπου είναι αναρτημένος ο Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Ελληνικής
Φιλολογίας.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη
Γραμματεία του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Δ.Π.Θ. (Προκατ Α΄,
Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 69100, Κομοτηνή, τηλέφωνο 2531039906, email: textsculture@helit.duth.gr).

Πηγή: https://helit.duth.gr/2023/05/11/1024/