Εξωτερικός συνεργάτης στην Ακαδημία Αθηνών με αμοιβή

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ – BOOSTING THE IMPLEMENTATION OF ADAPTATION POLICY ACROSS GREECE  ΜΕ ΚΩΔ. LIFE-IP AdaptInGR – LIFE17 IPC/GR/000006» (κωδικός έργου 200/898) που συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με επιστημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή κ. Χρήστο Ζερεφό, Ακαδημαϊκό, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση έργου ως κάτωθι:

Μία (1) θέση Συνεργάτη με συγκεκριμένο αντικείμενο.

Όροι συνεργασίας:

Η σύμβαση που θα υπογραφεί με την Ακαδημία Αθηνών/Ε.Λ.Κ.Ε. θα είναι σύμβαση μίσθωσης έργου με συνολικό κόστος 15.000,00 ευρώ μικτά και περιλαμβάνει την αμοιβή του Συνεργάτη και όλες τις πιθανές νόμιμες κρατήσεις υπέρ ΕΦΚΑ εργοδότη καθώς και τον αναλογούντα στις περιπτώσεις αυτές σύμφωνα με τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας φόρο. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από 16  Ιουνίου 2023 έως 15 Δεκεμβρίου 2023 (6 μήνες).

Αντικείμενο απασχόλησης:

Εκτίμηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στου υδατικούς πόρους. Υποδράση C1.3.

Επισυνάπτεται η αναλυτική πρόσκληση.

LIFE ΨΚΔΥ46Ψ8ΝΣ-ΑΣ9.pdf

Πηγή: http://www.academyofathens.gr/el/announcements/calls/20230519