Δ.Π.Μ.Σ. Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες, το Περιβάλλον και την Τεχνολογία στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Τα Παιδαγωγικά Τμήματα Νηπιαγωγών και Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας προκηρύσσουν το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες, το Περιβάλλον και την Τεχνολογία»-«Educational Sciences: Science, Environment and Technology in Education» (ΦΕΚ 3050/τ.Β/27-7-2018 και ΦΕΚ τ.Β’6700/31-12-2021) για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Ο αριθμός των εισακτέων στο εν λόγω Δ.Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε είκοσι πέντε (25) άτομα. Ως ελάχιστος αριθμός για την λειτουργία του ΔΠΜΣ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-24 ορίζονται οι δεκαπέντε (15) φοιτητές/τριες.

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) παρέχει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες, το Περιβάλλον και την Τεχνολογία»-«Educational Sciences: Science, Environment and Technology in Education».

Αίτηση για υποψηφιότητα μπορούν να υποβάλουν κάτοχοι πτυχίου του πρώτου κύκλου σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής που προέρχονται από Παιδαγωγικές Σχολές, Σχολές Θετικών Επιστημών, Σχολές Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών, Πολυτεχνικές και Γεωπονικές Σχολές, Σχολές Περιβάλλοντος και Σχολές Υγείας της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης, μπορούν να γίνουν δεκτοί και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου με τα αντίστοιχα Τμήματα των Πανεπιστημίων. Επίσης αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι φοιτητές/τριες, αρκεί να προσκομίσουν τον τίτλο σπουδών σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν τις εξετάσεις στην ξένη γλώσσα.

Για τη φοίτηση στο Δ.Π.Μ.Σ. απαιτείται η καταβολή διδάκτρων, τα οποία ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 2.400 ευρώ (800 ευρώ με την έναρξη κάθε εξαμήνου). Το Δ.Π.Μ.Σ. δύναται να χορηγεί κάθε χρόνο τρεις (3) υποτροφίες (φοίτηση άνευ διδάκτρων), στους καλύτερους σε επίδοση φοιτητές που θα αποδεχθούν να προσφέρουν ανταποδοτικό έργο στο Δ.Π.Μ.Σ. και στα Συνεργαζόμενα Τμήματα.

Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης οι φοιτητές του Δ.Π.Μ.Σ. σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4957/ 2022 (ΦΕΚ 141/Τεύχος Α/21-7-22) «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις».

Τα μαθήματα θα γίνονται συμπυκνωμένα και εντατικά δια ζώσης καθώς με χρήση σύγχρονης και ασύγχρονης διαδικτυακής επικοινωνίας (ποσοστού έως 35%) σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Τα δια ζώσης μαθήματα του Δ.Π.Μ.Σ. θα πραγματοποιούνται Παρασκευή απόγευμα, Σάββατο και Κυριακή στην Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών στη Φλώρινα. Οι ημερομηνίες πραγματοποίησης των μαθημάτων ανακοινώνονται στην αρχή κάθε εξαμήνου.

Ι. Απαιτούμενα δικαιολογητικά
Για την υποψηφιότητά τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν:
Α. Πιστοποιητικά των οποίων η κατάθεση πρέπει να γίνει εξ αρχής:
1. Αίτηση και βιογραφικό σημείωμα, υποβάλλονται ηλεκτρονικά.
2. Η υποβληθείσα αίτηση και το βιογραφικό σημείωμα θα πρέπει να εκτυπωθούν και να συμπεριληφθούν στον φάκελο υποψηφιότητας.
3. Αντίγραφο Πτυχίου/Διπλώματος (οι τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής πιστοποιούνται με βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΔΟΑΤΑΠ).
4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (όπου θα αναγράφεται ο ακριβής μέσος όρος βαθμολογίας / οι τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής πιστοποιούνται με βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΔΟΑΤΑΠ).
5. Αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας, επιπέδου Β2 ή ανώτερο – πιστοποιημένο από αναγνωρισμένο φορέα (ΑΣΕΠ), εφ’ όσον υπάρχει.
6. Απλή φωτοτυπία του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

Β. Πιστοποιητικά των οποίων η κατάθεση πρέπει να γίνει πριν τη διαδικασία της επιλογής/συνέντευξης, εφόσον αυτά μνημονεύθηκαν στα ανάλογα πεδία στο έντυπο Aίτηση/ βιογραφικό σημείωμα, ώστε να μοριοδοτηθούν:

  • Δημοσιεύσεις (απλά αντίγραφα τυχόν επιστημονικών δημοσιεύσεων σε περιοδικά, βιβλία, πρακτικά συνεδρίων, μελέτες, εκθέσεις ερευνητικών προγραμμάτων)
  • Μονογραφίες, πτυχιακές ή διπλωματικές εργασίες
  • Βεβαιώσεις συμμετοχής σε επιστημονικά συνέδρια και ερευνητικά προγράμματα καθώς και όποιο άλλο στοιχείο συμβάλλει, κατά την κρίση του υποψηφίου, στη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης εικόνας για το επιστημονικό και ερευνητικό “προφίλ” του.

Κανένα δικαιολογητικό δεν επιστρέφεται στους υποψηφίους.

Για την κρίση και την τελική επιλογή των υποψηφίων θα συνεκτιμηθούν οι παρακάτω παράμετροι:
α) Η επαρκής γνώση της Αγγλικής γλώσσας, η οποία πιστοποιείται με τον σχετικό τίτλο επιπέδου Β2 ή ανώτερο – πιστοποιημένο από αναγνωρισμένο φορέα (ΑΣΕΠ). Για όσους/ες δεν κατέχουν αναγνωρισμένο τίτλο η επαρκής γνώση των αγγλικών θα πιστοποιηθεί με γραπτή εξέταση. Για τις εξετάσεις στην Αγγλική γλώσσα ζητείται η επεξεργασία ενός κειμένου που σχετίζεται με το ευρύ πεδίο της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών, του Περιβάλλοντος, και της Τεχνολογίας. Από τους εξεταζόμενους ζητείται: α) να αποδώσουν το ξενόγλωσσο κείμενο στην ελληνική και β) να παραθέσουν περίληψή του στην ξένη γλώσσα. Επιτυχόντες θεωρούνται όσοι λάβουν τη βάση του 5 (πέντε). Όσοι αποτύχουν στην εξέταση της ξένης γλώσσας αποκλείονται από τη συμμετοχή τους στις περαιτέρω διαδικασίες επιλογής για το Δ.Π.Μ.Σ.

β) Η επαρκής ενημέρωση σε θέματα Επιστημών της Αγωγής, η οποία αξιολογείται μέσω προφορικής παρουσίασης σε ένα σύνθετο γνωστικό αντικείμενο σχετικό με αυτό του προγράμματος (Διδακτική Φυσικών Επιστημών, Περιβάλλοντος & Τεχνολογίας και βασική επιστημονική κατάρτιση). Η Επιτροπή Επιλογής υποψηφίων φοιτητών/τριών του Δ.Π.Μ.Σ. ανακοινώνει 7 ημέρες πριν την διαδικασία επιλογής θέματα συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. (Διδακτική Φυσικών Επιστημών Περιβάλλοντος Τεχνολογίας και βασική επιστημονική κατάρτιση) ένα από τα οποία καλούνται οι υποψήφιοι να επεξεργαστούν και να προετοιμάσουν την παρουσίασή του με όποιο τρόπο κρίνουν πρόσφορο. Η εργασία που παρουσιάζεται προφορικά κατατίθεται και γραπτώς στην Επιτροπή Επιλογής και αξιολογείται με άριστα το 100 μετά την ολοκλήρωση της συνέντευξης.

γ) Η προφορική συνέντευξη αφορά στα προσόντα που περιλαμβάνονται στο φάκελο του υποψηφίου και ελέγχει τη γενικότερη συγκρότηση του υποψηφίου, την επίδοσή του στη διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο, την τυχόν ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου, άλλα πρόσθετα στοιχεία και προσόντα, καθώς και τα κίνητρά του για την επιλογή του συγκεκριμένου Δ.Π.Μ.Σ. Η συνέντευξη αξιολογείται με άριστα το 100.

Η προφορική παρουσίαση και η συνέντευξη θα πραγματοποιηθούν την ίδια ημέρα και ώρα, διαδοχικά για κάθε υποψήφιο/α (πρώτα η παρουσίαση και μετά η συνέντευξη).

Για να δείτε αναλυτικά τα κριτήρια αξιολόγησης για την εισαγωγή υποψηφίων πατήστε εδώ (σελ.4)

ΙΙ. ΑΙΤΗΣΕΙΣ
Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων
Οι υποψήφιοι θα υποβάλουν την Αίτηση/βιογραφικό σημείωμα μόνο ηλεκτρονικά στο σύνδεσμο εδώ
(καλό θα ήταν η αίτηση να εκτυπωθεί πριν την υποβολή της)
από 1 Ιουλίου μέχρι και 15 Σεπτεμβρίου 2023 και θα αποστείλουν ή θα καταθέσουν αυτοπροσώπως τα υπ’ αριθμ. Α.1 έως Α.6 δικαιολογητικά (σφραγίδα ταχυδρομείου 15/09/2023). Τα λοιπά δικαιολογητικά προσκομίζονται κατά τη διαδικασία της συνέντευξης.

Ταχυδρομική διεύθυνση:
Πηνελόπη Παπαδοπούλου
Καθηγήτρια, Παιδικό Τμήμα Νηπιαγωγών του ΠΔΜ
ΔΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες, το Περιβάλλον και την Τεχνολογία»
2οχλμ. Εθνικής Οδού Φλώρινας-Νίκης Τ.Κ. 53100 Φλώρινα

Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για τις ημερομηνίες των γραπτών εξετάσεων στα Αγγλικά και τη διαδικασία της προφορικής παρουσίασης/συνέντευξης με σχετική ανακοίνωση που θα αναρτηθεί:
Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Νηπιαγωγών: http://www.nured.uowm.gr (καρτέλα Μεταπτυχιακά)
Στην ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ.: http://www.fepms.edu.uowm.gr/ Ηλεκτρονική επικοινωνία στο email: fepms@uowm.gr
Τηλεφωνική επικοινωνία: Πηνελόπη Παπαδοπούλου, καθηγήτρια ΠΤN, 23850 55146 και κιν 6972501101.

Προκήρυξη

Πηγή: https://www.eduguide.gr/grad/prokiryksi/panepistimio-dytikis-makedonias-epistimes-tis-agogis-ekpaideusi-stis-fysikes-epistimes-perivalon-tec,707