Π.Μ.Σ. «Ηλεκτρονική Μάθηση» ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς δέχεται υποψηφιότητες για φοίτηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Ηλεκτρονική Μάθηση» για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 (Έναρξη μαθημάτων τον Οκτώβριο 2023). Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην «Ηλεκτρονική Μάθηση» (MSc in E-learning).

Στο εν λόγω Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης) της ημεδαπής ή αντιστοίχων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Η χρονική διάρκεια σπουδών του προγράμματος είναι 12 μήνες, οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην «Ηλεκτρονική Μάθηση» (MSc in e-Learning) με 75 ECTS πιστωτικές μονάδες του ευρωπαϊκού συστήματος μεταφοράς και συσσώρευσης ακαδημαϊκών – πιστωτικών μονάδων. Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται με συνδυασμό εξ αποστάσεως και δια ζώσης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Η επιλογή μεταξύ των υποψηφίων γίνεται με αντικειμενικά κριτήρια και προσωπική συνέντευξη από επιτροπή μελών ΔΕΠ του Τμήματος που διδάσκουν στο Π.Μ.Σ..

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από την 24η Απριλίου έως και την 30η Ιουνίου 2023.  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν και υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Π.Μ.Σ. «ΑΡΙΣΤΥΛΛΟΣ» στην ηλεκτρονική διεύθυνση (URL) https://aristyllos.ds.unipi.gr/web/, αναρτώντας τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση υποψηφιότητας (συμπληρώνετε και υποβάλλετε την ηλεκτρονική φόρμα στο σύστημα ΑΡΙΣΤΥΛΛΟΣ)
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 3. Αντίγραφα τίτλων σπουδών ή άλλα στοιχεία (π.χ. βεβαίωση περάτωσης) από τα οποία να προκύπτει ότι έχουν αποφοιτήσει.
 4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, στο οποίο αναγράφεται και ο βαθμός πτυχίου (για κάθε τίτλο σπουδών).
 5. Αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ για όσους είναι κάτοχοι τίτλων σπουδών από ΑΕΙ της αλλοδαπής (εάν υπάρχει).
 6. Επικυρωμένο αποδεικτικό καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.
 7.  Επικυρωμένα αποδεικτικά επαρκούς γνώσης της Ελληνικής γλώσσας (σε περίπτωση αλλοδαπών υποψηφίων).
 8. Βεβαιώσεις και λοιπά αποδεικτικά επαγγελματικής ή/και ερευνητικής δραστηριότητας (εάν υπάρχουν).
 9. Δύο (2) συστατικές επιστολές.
 10. Αντίγραφο Πτυχιακής ή Διπλωματικής εργασίας (εάν εκπονήθηκε)
 11. Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή συνέδρια με κριτές (εάν υπάρχουν)
 12. Φωτοτυπία και των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
 13. Μια (1) φωτογραφία
 14. Υπεύθυνη Δήλωση (μέσω της υπηρεσίας https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese ή με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής σε ΚΕΠ, ή Αστυνομικό Τμήμα στην Ελλάδα) όπου θα δηλώνεται από τον υποψήφιο ότι τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται και κατατίθενται στο φάκελό του είναι αληθή.

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος επιλεχθεί για φοίτηση στο Π.Μ.Σ. πρέπει να υποβάλει στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς κατά τη διάρκεια των εγγραφών του το επικυρωμένο αποδεικτικό καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας και σε έντυπη μορφή.

Κατάθεση φακέλων υποψηφιοτήτων πραγματοποιείται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της οριστικής υποβολής. Σε περίπτωση αδυναμίας επισύναψης δικαιολογητικών ή απουσίας αυτών μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ds_elearn(-at-)unipi(-dot-)gr.

Πηγή: https://masters.ds.unipi.gr/elearning/