ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ Π.Μ.Σ. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Το Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών και το Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών

του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλούν τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «Εκπαίδευση για την Αειφορία και το Περιβάλλον» για το ακαδημαϊκό έτος 2023 – 2024.

Οι μεταπτυχιακές σπουδές στο παραπάνω Δ.Π.Μ.Σ. οδηγούν στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών και προϋποθέτουν την παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση σε οκτώ συνολικά (8) μαθήματα [έξι (6) υποχρεωτικά μαθήματα και δύο (2) επιλογής] τέσσερα (4) μαθήματα σε κάθε εξάμηνο σπουδών (3 υποχρεωτικά και 1 επιλογής). Επίσης, ο φοιτητής θα πρέπει να εκπονήσει και να υποστηρίξει επιτυχώς την Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία. Τα υποχρεωτικά μαθήματα ισοδυναμούν με τέσσερα (4) ECTS το καθένα, καθώς και τα μαθήματα Επιλογής ισοδυναμούν με τρία (3) ECTS το καθένα, ενώ η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Μ.Δ.Ε.) ισοδυναμεί με τριάντα (30) ECTS. Το Δ.Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Εκπαίδευση για την αειφορία και το Περιβάλλον».

Στους αποφοίτους του Δ.Π.Μ.Σ. χορηγείται πιστοποίηση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας (ΦΕΚ 5781/τ.Β’/30-12-2020).

Ο μέγιστος ετήσιος αριθμός νέων μεταπτυχιακών φοιτητών που γίνονται δεκτοί στο Δ.Π.Μ.Σ., ορίζεται στους σαράντα (40).

Τα τέλη φοίτησης του Δ.Π.Μ.Σ. ανέρχονται συνολικά σε 2.500,00 €. Αναλυτικότερα, τα τέλη φοίτησης καταβάλλονται σε τρεις (3) δόσεις: 1η δόση ύψους 1.000,00 € εντός μιας εβδομάδας μετά την τελική ανακοίνωση των εισακτέων, ήτοι με την έναρξη του χειμερινού εξαμήνου σύμφωνα με την εκάστοτε απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος, η 2η δόση ύψους 1.000,00 € με το πέρας του α΄ εξαμήνου σύμφωνα με την εκάστοτε απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος, και η 3η 500,00 € με το πέρας των διαλέξεων του β΄ εξαμήνου.

Τα μαθήματα διεξάγονται στο Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος στο Βόλο. Η διδασκαλία των μαθημάτων ενδέχεται να είναι μικτή και συνίσταται σε:

α) διά ζώσης διδασκαλία, και

β) εξ αποστάσεως διδασκαλία μέσω εφαρμογής συστημάτων σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης όπως αυτά προβλέπονται στον Κανονισμό Λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ. (άρθρο 4, ΦΕΚ 1504/ τ.Β’/13-03-2023), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4957/2022 (ΦΕΚ 141/ τ/ Α’/21-07-2023) και το Γενικό Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,.

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, μετά από αξιολόγηση, πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τμημάτων

της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνεται από Επιτροπή Επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών, σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό του Δ.Π.Μ.Σ. (παρ.2, άρθρο 3, ΦΕΚ 1504/τ.Β’/13-03-2023). Επιπλέον, γίνονται δεκτοί επί πτυχίω φοιτητές/τριες των ιδρυμάτων της ημεδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους και θα έχουν προσκομίσει σχετική βεβαίωση περάτωσης σπουδών μέχρι την ημερομηνία αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων από την Επιτροπή Επιλογής/Εξέτασης.

Η αποδοχή του φακέλου του υποψηφίου βασίζεται στα κριτήρια επιλογής όπως αυτά προβλέπονται στον Κανονισμό Λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ. (ΦΕΚ 1504/ τ.Β’/13-03-2023), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4957/2022,  και αναλύονται ως εξής: α) Ο βαθμός πτυχίου, β) Οι βαθμολογίες στα μαθήματα που έχουν σχέση με τα προπτυχιακά μαθήματα των συνεργαζόμενων Τμημάτων, γ) Ο βαθμός της διπλωματικής εργασίας (όπου αυτή προβλέπεται), δ) Η γνώση της αγγλικής γλώσσας (προβλέπεται εξέταση αγγλικής γλώσσας σε περίπτωση μη κατοχής πιστοποιημένου τίτλου), ε) Η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (πιστοποιημένος τίτλος), στ) Η επαγγελματική εμπειρία, ζ) Η τυχόν υπάρχουσα ερευνητική δραστηριότητα, η) Προφορική συνέντευξη, θ) Άλλα σχετικά βιογραφικά στοιχεία (π.χ. κατοχή άλλων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, δεύτερο πτυχίο, γνώση Η/Υ, κ.λπ.).

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα πραγματοποιηθεί σε δύο στάδια (σε περίπτωση που δεν καλυφθεί ο μέγιστος αριθμός φοιτητών κατά τη διάρκεια της πρώτης περιόδου υποβολής υποψηφιοτήτων και σε συνέχεια της αξιολόγησης των φακέλων αυτών):

(α) πρώτη περίοδος υποβολής, από 1 Μάϊου έως και 2 Ιουλίου 2023:

Οι φάκελοι υποψηφιότητας θα πρέπει να αποστέλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά έως και την Κυριακή 2 Ιουλίου 2023 για να πρωτοκολληθούν από τη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ.. Από τις αιτήσεις αυτές θα επιλεγεί αριθμός υποψηφίων μέχρι τη συμπλήρωση του μέγιστου αριθμού φοιτητών του Δ.Π.Μ.Σ. Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων θα πραγματοποιηθούν μέχρι την Παρασκευή 7 Ιουλίου 2023.

(β) δεύτερη περίοδος υποβολής, από 21 Αυγούστου έως 10 Σεπτεμβρίου 2023 (σε περίπτωση που δεν καλυφθεί ο μέγιστος αριθμός των σαράντα – 40 – φοιτητών κατά τη διάρκεια της πρώτης περιόδου υποβολής υποψηφιοτήτων και σε συνέχεια της αξιολόγησης των φακέλων αυτών):

Οι φάκελοι υποψηφιότητας θα πρέπει να αποστέλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά έως και την Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου 2023 για να πρωτοκολληθούν από τη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ.. Από τις αιτήσεις αυτές θα επιλεγεί αριθμός υποψηφίων μέχρι τη συμπλήρωση του μέγιστου αριθμού φοιτητών. Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων θα πραγματοποιηθούν μέχρι Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2023.

Οι εξετάσεις στην Αγγλική γλώσσα θα πραγματοποιηθούν σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν εγκαίρως.

Δικαιολογητικά

Ο φάκελος υποψηφιότητας (δικαιολογητικά με α/α 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 και 8) θα πρέπει να αποστέλλεται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση dpmseap@uth.gr (Υπόψη: κ. Σταυρούλας Αϋφαντή). Οι συστατικές επιστολές (βλέπε δικαιολογητικό με α/α 9) καθώς και η υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (βλέπε δικαιολογητικό με α/α 10) δύνανται να υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους είτε ηλεκτρονικά (αποστολή e-mail: dpmseap@uth.gr), είτε ταχυδρομικά (βλέπε παρακάτω την ταχυδρομική διεύθυνση)

Ο φάκελος υποψηφιότητας πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1.     Αίτηση συμμετοχής στο Δ.Π.Μ.Σ. (https://www.dpmseap.diae.uth.gr).

2.     Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.

3.     Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

4.     Ευκρινές φωτοαντίγραφο  πτυχίου ή διπλώματος.[1]

5.     Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού σπουδών με αναλυτική βαθμολογία.

6.     Φωτοαντίγραφο βεβαίωσης ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ για όσους έχουν πτυχίο Πανεπιστημίου της αλλοδαπής. Σε περίπτωση μη προσκόμισης της βεβαίωσης, δεν θεωρείται ελλιπής ο φάκελος υποψηφιότητας αλλά η κατάθεση της βεβαίωσης ισοτιμίας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.

7.     Αντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης της αγγλικής γλώσσας.

8.     Αντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης χειρισμού Η/Υ.

9.     Δύο συστατικές επιστολές πρωτότυπες σε κλειστούς ανεξάρτητους φακέλους.

Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής των δύο συστατικών αποστολών, βλέπε παρακάτω την ταχυδρομική διεύθυνση. Στην περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής των συστατικών επιστολών θα πρέπει να αποστέλλονται (αποστολή e-mail: dpmseap@uth.gr) σε αρχείο μορφής pdf.

10.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι τα φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων που έχουν κατατεθεί είναι γνήσια αντίτυπα από τα πρωτότυπα έγραφα. Η υπεύθυνη δήλωση να φέρει το γνήσιο της υπογραφής του υποψηφίου από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή τα Κ.Ε.Π.

Την υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 δύνασθε να την εκδώσετε μέσω της ιστοσελίδας https://www.gov.gr/.

Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής της υπεύθυνης δήλωσης, βλέπε παρακάτω την ταχυδρομική διεύθυνση. Στην περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής της υπεύθυνης δήλωσης θα πρέπει να αποστέλλονται (αποστολή e-mail: dpmseap@uth.gr) σε αρχείο μορφής pdf.

Επιπλέον, εφόσον υπάρχουν, κατατίθενται:

(α) Βεβαιώσεις συμμετοχής σε σεμινάρια, ερευνητικά, ευρωπαϊκά ή εκπαιδευτικά προγράμματα, (β) αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων και ανακοινώσεων σε ελληνικά ή ξένα περιοδικά, ή/και πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων της Ελλάδας και του εξωτερικού, (γ) αντίγραφο άλλου πτυχίου Τμήματος Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι., (δ) αντίγραφο άλλου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, και κάθε άλλο στοιχείο, που αναφέρεται στο βιογραφικό σημείωμα.

Οι συστατικές επιστολές (βλέπε δικαιολογητικό με α/α 9) καθώς και η υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (βλέπε δικαιολογητικό με α/α 10) δύνανται να υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους είτε ηλεκτρονικά (αποστολή e-mail: dpmseap@uth.gr), είτε ταχυδρομικά σε σφραγισμένο φάκελο στην ακόλουθη ταχυδρομική διεύθυνση:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Π.Μ.Σ. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ», Τέρμα Φυτόκου, ΤΚ 38446, Βόλος, (Υπόψη κ. Σταυρούλας Αϋφαντή, τηλ. 24210-93174, 24210-3242, 24210-3251).

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ανατρέξουν στον ιστότοπο https://www.dpmseap.diae.uth.gr ή να απευθύνονται στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. (κ. Σταυρούλας Αϋφαντή, τηλ., 24210-93174, Δευτέρα έως Παρασκευή 11:00-13:00, e-mail:  dpmseap@uth.gr).

[1] Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 4250/2014, το Δημόσιο υποχρεούται να αποδέχεται τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων των εγγράφων που έχουν εκδοθεί από τις δημόσιες υπηρεσίες. Αντίστοιχα, γίνονται αποδεκτά τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων εφόσον αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο. Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα ευκρινή φωτοαντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο. 

Πηγή: https://www.dpmseap.diae.uth.gr/prokiryxi-dpms