ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ Π.Μ.Σ. «Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Εκπαιδευτική Πράξη»

Τα Τμήματα

 • Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
 • Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού
  και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, και
 • Παιδαγωγικό Τμήμα της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
  προσκαλούν υποψηφίους μεταπτυχιακούς φοιτητές για υποβολή αιτήσεων με σκοπό τη
  συμμετοχή στo Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Ψηφιακός
  Μετασχηματισμός και Εκπαιδευτική Πράξη» που συνδιοργανώνουν για το ακαδημαϊκό έτος
  2022-2023.

Υποβολή αιτήσεων: 1 Μαϊου 2023 έως και 30 Ιουνίου 2023

Έναρξη μαθημάτων: Οκτώβριος 2023

Το ΔΠΜΣ έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας,Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 3068 τ.Β ́/31-07-
2019).

Το ΔΠΜΣ «Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Εκπαιδευτική Πράξη» αποτελεί μια επιστημονική και
κοινωνική αναγκαιότητα και έρχεται να ανταποκριθεί στις νέες προκλήσεις που θέτει η ψηφιακή
διάσταση του 21ου αιώνα για την εκπαίδευση και τη μάθηση. Στοχεύει στη διαμόρφωση ειδικών
στον τομέα της εκπαιδευτικής ψηφιακής τεχνολογίας για τη στελέχωση δομών τυπικής και μη
τυπικής εκπαίδευσης, οργανισμών, επιχειρήσεων, φορέων διαμόρφωσης και εφαρμογής
εκπαιδευτικών πολιτικών και άλλων φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Επιπλέον, στοχεύει
στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών με έμφαση στην αποτελεσματική αξιοποίηση των
ψηφιακών τεχνολογιών στην εκπαιδευτική πρακτική και το μετασχηματισμό του εκπαιδευτικού
περιβάλλοντος μέσα από το σχεδιασμό μαθησιακών πλαισίων που ενσωματώνουν ψηφιακές
τεχνολογίες.
Στο ΔΠΜΣ «Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Εκπαιδευτική Πράξη» γίνονται δεκτοί κάτοχοι
τίτλου του Α ́ κύκλου σπουδών Τμημάτων Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών,
αναγνωρισμένωναπότονΔΟΑΤΑΠ,ιδρυμάτωντηςαλλοδαπήςθετικώνκαιθεωρητικώνσπουδών.
Το ΔΠΜΣ έχει διάρκεια τεσσάρων (4) ακαδημαϊκών εξαμήνων και απονέμει Δίπλωμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών στον «Ψηφιακό Μετασχηματισμό και Εκπαιδευτική Πράξη». Ο
μεταπτυχιακός τίτλος στην αγγλική γλώσσα ορίζεται ως «Master’s Degree in Digital
Transformation and Educational Practice». Για την ολοκλήρωση των σπουδών οι φοιτητές
υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή αξιολόγηση δέκα (10) μεταπτυχιακών μαθημάτων,
εκπόνηση ερευνητικής εργασίας (project), και εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας (dissertation), που
αντιστοιχούν σε εκατόν είκοσι(120) πιστωτικές μονάδες ECTS.
Ο τίτλος σπουδών του ΔΠΜΣ είναι ενιαίος, απονέμεται από κοινού από τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα,
και παρέχει Παιδαγωγική Επάρκεια και Επάρκεια Πληροφορικής.
Τα μαθήματα διεξάγονται δια ζώσης, με δυνατότητα εξ αποστάσεως παρακολούθησης, απογευματινές
ώρες, δύο ημέρες ανά εβδομάδα (για το 1ο έτος: Τρίτη και Παρασκευή και για το 2ο έτος: Δευτέρα
και Πέμπτη), στις εγκαταστάσεις των συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν Αίτηση Συμμετοχής ηλεκτρονικά (παρέχεται στο
δικτυακό τόπο http://msc-ditrep.uniwa.gr/applications/form/ συνοδευόμενη υποχρεωτικά από τα
ακόλουθα δικαιολογητικά :

 • Αντίγραφο πτυχίου ελληνικού ΑΕΙ, ή αντίγραφο πτυχίου ανώτατου ιδρύματος της
  αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ), ή βεβαίωση
  περάτωσης σπουδών.
 • Aναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων στην οποία να αναγράφεται ο βαθμός
  του πτυχίου, ή να προκύπτει η βαθμολογία του υποψηφίου μέχρι την ημέρα της αίτησης.
 • Πλήρες βιογραφικό σημείωμα.
 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 • Δύο συστατικές επιστολές.
 • Κείμενο εκδήλωσης επιστημονικού ενδιαφέροντος για το ΠΜΣ (max 500 λέξεις).
 • Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας, επιπέδου Β2.
  Οδηγίες Υποβολής: Τα αρχεία που θα αναρτηθούν πρέπει να είναι σε μορφή pdf.
  Η κατάθεση εκ μέρους των ενδιαφερομένων όλων των δικαιολογητικών που ζητούνται, είναι
  απαραίτητη για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής υποψηφίων. Η επιλογή θα γίνει μετά από

αξιολόγηση των δικαιολογητικών και από ζωντανή συνέντευξη στην οποία θα κληθούν να
συμμετάσχουν οι υποψήφιοι. Ενημέρωση για τον τόπο και χρόνο διεξαγωγής της συνέντευξης θα
σταλεί ενημέρωση από τη Γραμματεία στις αρχές του Σεπτεμβρίου σε όλους τους υποψήφιους.
Για ερωτήσεις σχετικά με τη διαδικασία αιτήσεων και τη λειτουργία του μεταπτυχιακού, οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία στο τηλέφωνο 210-5385581, καθώς και
με το msc-ditrep@uniwa.gr.

Πηγή: http://msc-ditrep.uniwa.gr/ypovoli-aitiseon-akadimaikou-etous-2023-2024/