Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Δ.Π.Θ.) αναζητά εξωτερικό συνεργάτη με αμοιβή

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Δ.Π.Θ.) αναζητά εξωτερικό συνεργάτη στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Ελληνικό Αυτόνομο Όχημα (HAV)» με χορήγηση ανταποδοτικής υποτροφίας.

Η συνολική αμοιβή του έκτακτου προσωπικού, η οποία θα καταβάλλεται ανάλογα με τη ροή χρηματοδότησης του έργου θα είναι έως τα €3.600,00, ενώ εκτιμώμενη χρονική διάρκεια των συμβάσεων που θα συναφθούν ανάμεσα στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων & Έρευνας του Δ.Π.Θ. και στο επιλεγέν προσωπικό υπολογίζεται στους 2,5 μήνες.

Ως τόπος απασχόλησης του έκτακτου προσωπικού ορίζεται το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, «Πανεπιστημιούπολη Κιμμέρια Ξάνθη».

Υποβολή αιτήσεων

Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: prosk@rescom.duth.gr, το αργότερο μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων στις 15-05-2023 και ώρα 15:00.

Δείτε εδώ ολόκληρη την προκήρυξη.