Πρόσκληση για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, καλεί όσους/όσες ενδιαφέρονται για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος σε θέματα που εντάσσονται στα ερευνητικά πεδία των μελών ΔΕΠ του Τμήματος, να καταθέσουν αίτηση.

Το Διδακτορικό Δίπλωμα απονέμεται από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, για μία πρωτότυπη συμβολή σ’ ένα από τα θέματα που αποτελούν αντικείμενο της Οικονομικής Επιστήμης.

Το Πρόγραμμα για την απόκτηση του παραπάνω διπλώματος είναι πλήρους φοίτησης.

Για να γίνει δεκτός/ή ένας/μία υποψήφιος/α, πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω τυπικά προσόντα:

 1. Πτυχίο Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή Πτυχίο Πανεπιστημίου της αλλοδαπής αναγνωρισμένο βάσει του Εθνικού Μητρώου Τύπων Τίτλων Σπουδών Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της Αλλοδαπής.
 2. Μεταπτυχιακό τίτλο (Master) της ημεδαπής ή αντίστοιχων τμημάτων της αλλοδαπής αναγνωρισμένο βάσει του Εθνικού Μητρώου Τύπων Τίτλων Σπουδών Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της Αλλοδαπής, σε αντικείμενο συναφές με το θέμα της διδακτορικής διατριβής.
 3. Αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 (καλή γνώση) ή ανώτερο, σύμφωνα με το σύστημα του Συμβουλίου της Ευρώπης, το οποίο γίνεται αποδεκτό από τον ΑΣΕΠ, ή TOEFL με βαθμό 60/120. Δεν απαιτείται αποδεικτικό γνώσης αγγλικής γλώσσας, όταν ο/η υποψήφιος/α έχει αποφοιτήσει από αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο του οποίου ο τίτλος αναγνωρίζεται από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Στην αξιολόγηση της αίτησης του/της υποψηφίου/ας θα συνεκτιμηθεί προηγούμενη ερευνητική εμπειρία ή/και δημοσιεύσεις επιστημονικών εργασιών (σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές) ή/και παρουσιάσεις σε επιστημονικά συνέδρια.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν μέχρι 15 Ιουνίου 2023, με ηλεκτρονικό μήνυμα στη Γραμματεία του Τμήματος (egiannop@uom.edu.gr), τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση, υπογεγραμμένη από τον/την προτεινόμενο/η επιβλέποντα/ουσα Καθηγητή/Καθηγήτρια.
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 3. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 4. Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος.
 5. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
 6. Αποδεικτικά γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.
 7. Τουλάχιστον δύο (2) συστατικές επιστολές.
 8. Περίληψη διπλωματικής εργασίας (εφόσον υπάρχει).
 9. Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων και πιστοποιητικά συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα, αποδεικτικά σχετικής εμπειρίας κ.λ.π. (εφόσον υπάρχουν).
 10. Περίληψη της ερευνητικής πρότασης(1σελίδα).

Παρατίθεται ο σύνδεσμος του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος (Δευτέρα – Παρασκευή, 8:00 – 13:00), Τηλ.: 2310 891-211, e-mail: egiannop@uom.edu.gr.

Πηγή: https://www.eduguide.gr/grad/prokyriksi_phd/2023-prosklisi-gia-tin-ekponisi-didaktorikis-diatrivis-sto-tmima-oikonomikon-epistimon-panepistimiou-makedonia,2286