Π.Μ.Σ. «Κυβερνοασφάλεια και Επιστήμη Δεδομένων» στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Κυβερνοασφάλεια και Επιστήμη Δεδομένων» έχει ως αντικείμενο την εκπαίδευση νέων επιστημόνων στις επιστημονικές περιοχές της Ασφάλειας Εφαρμογών, Συστημάτων και Δικτύων, της Επιχειρησιακής Αναλυτικής και Αναλυτικής Δεδομένων καθώς και στις νέες επιστημονικές περιοχές που δημιουργούνται από τη σύγκλιση των παραπάνω περιοχών, όπως είναι η ασφάλεια και η ιδιωτικότητα μεγάλων δεδομένων και η εφαρμογή της επιστήμης δεδομένων στην ανάπτυξη προηγμένων τεχνολογιών ασφάλειας. Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται στο ποσό των 4.500 Ευρώ.

Σκοπός του ΠΜΣ είναι η επιστημονική και τεχνολογική κατάρτιση σε πεδία της Πληροφορικής που επιδεικνύουν ραγδαία επιστημονική ανάπτυξη, υψηλή δυναμική και διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση στην Ευρωπαϊκή και την παγκόσμια αγορά εργασίας όπως είναι τα αντικείμενα που αναφέρθηκαν παραπάνω, με σκοπό την εκπαίδευση καταρτισμένων και ικανών επιστημόνων και ερευνητών που θα προωθήσουν την ανάπτυξη της χώρας και των Ελληνικών επιχειρήσεων στο πλαίσιο της Κοινωνίας της Πληροφορίας.

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) σε «Κυβερνοασφάλεια και Επιστήμη Δεδομένων» (Cybersecurity and Data Science) με τις εξής ειδικεύσεις:

  1. Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων – Information and Communication Systems Security.
  2. Ασφάλεια και Αξιοπιστία Υποδομών και Συστημάτων – Infrastructure and Systems Security and Reliability.
  3. Επιχειρηματική Αναλυτική και Αναλυτική Δεδομένων – Business and Data Analytics.

Έντυπο αίτησηςΠροκήρυξη

Το πρόγραμμα σπουδών του ΠΜΣ περιλαμβάνει μαθήματα τα οποία προσφέρουν μία συνδυαστική προσέγγιση των ερευνητικών πεδίων που καλύπτει το ΠΜΣ, δίνοντας παράλληλα τη δυνατότητα σε βάθος εξειδίκευσης σε ένα ερευνητικό πεδίο.

Σε καθένα από τα δύο πρώτα εξάμηνα, οι φοιτητές πλήρους φοίτησης υποχρεούνται να παρακολουθήσουν επιτυχώς μαθήματα 30 πιστωτικών μονάδων ανά εξάμηνο. Οι φοιτητές μερικής φοίτησης υποχρεούνται να παρακολουθήσουν επιτυχώς μαθήματα 15 πιστωτικών μονάδων και άνω ανά εξάμηνο. Το τρίτο εξάμηνο είναι αφιερωμένο στην εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (ΜΔΕ). H ΜΔΕ μπορεί να εκπονείται σε συνεργασία με οργανισμούς και εταιρείες του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων για την απόκτηση του ΔΜΣ ανέρχεται σε 90 πιστωτικές μονάδες.

Η γλώσσα των μαθημάτων και της μεταπτυχιακής διατριβής είναι η Ελληνική, με δυνατότητα αλλαγής στην Αγγλική μετά από απόφαση των αρμοδίων οργάνων. Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται δια ζώσης. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα πραγματοποίησης μέρους της διδασκαλίας εξ αποστάσεως σε ποσοστό που ορίζει ο νόμος.

Τα μαθήματα, η κατανομή τους ανά εξάμηνο και ανά ειδίκευση καθώς και οι πιστωτικές μονάδες ECTS (συντομογραφία ΠΜ) παρουσιάζονται ενδεικτικά στον ακόλουθο πίνακα. Τα υποχρεωτικά (Υ) μαθήματα κάθε ειδίκευσης, δύναται να είναι μαθήματα επιλογής στις άλλες ειδικεύσεις. Τα υπόλοιπα μαθήματα τα οποία προσφέρονται αποκλειστικά ως μαθήματα επιλογής και δεν είναι υποχρεωτικά σε κάποια ειδίκευση, θα προσαρμόζεται δυναμικά, με βάση τον αριθμό των ενεργών φοιτητών ανά κύκλο σπουδών και τις τρέχουσες επιστημονικές εξελίξεις. Η τροποποίηση του προγράμματος μαθημάτων και η ανακατανομή των μαθημάτων μεταξύ των εξαμήνων μπορεί να γίνει με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων και θα περιλαμβάνονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Στο πρώτο εξάμηνο, οι φοιτητές των ειδικεύσεων ΑΠΕΣ και ΕΑΑΔ υποχρεούνται να παρακολουθήσουν τέσσερα (4) μαθήματα υποχρεωτικά, καθώς και ένα (1) μάθημα επιλογής 6 πιστωτικών μονάδων ή δύο (2) μαθήματα επιλογής 3 πιστωτικών μονάδων από τα υπόλοιπα προσφερόμενα μαθήματα. Στο πρώτο εξάμηνο, οι φοιτητές της ειδίκευσης ΑΑΥΣ υποχρεούνται να παρακολουθήσουν πέντε (5) μαθήματα υποχρεωτικά, καθώς και ένα (1) μάθημα επιλογής 6 πιστωτικών μονάδων ή δύο (2) μαθήματα επιλογής 3 πιστωτικών μονάδων από τα υπόλοιπα προσφερόμενα μαθήματα.

Στο δεύτερο εξάμηνο, οι φοιτητές των ειδικεύσεων ΑΠΕΣ και ΕΑΑΔ υποχρεούνται να παρακολουθήσουν τέσσερα (4) μαθήματα υποχρεωτικά, καθώς και δύο (2) μάθημα επιλογής 6 πιστωτικών μονάδων ή τέσσερα (4) μαθήματα επιλογής 3 πιστωτικών μονάδων από τα υπόλοιπα προσφερόμενα μαθήματα. Στο δεύτερο εξάμηνο, οι φοιτητές της ειδίκευσης ΑΑΥΣ υποχρεούνται να παρακολουθήσουν τρία (3) μαθήματα υποχρεωτικά, καθώς και δύο (2) μάθημα επιλογής 6 πιστωτικών μονάδων ή τέσσερα (4) μαθήματα επιλογής 3 πιστωτικών μονάδων από τα υπόλοιπα προσφερόμενα μαθήματα.

Πηγή: https://www.cs.unipi.gr/cybersecdatasci/