Π.Μ.Σ. στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική»(M.Sc in «Banking and Finance») Ειδίκευση: «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική»(«Banking and Financial Management») στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική ιδρύθηκε το 1995 και αποτέλεσε το πρώτο ΠΜΣ από ελληνικό ΑΕΙ σε αυτό το αντικείμενο. Συνεχίζει από τότε με μεγάλη επιτυχία τη λειτουργία του καθώς υποστηρίζεται από το έμπειρο ακαδημαϊκό προσωπικό του μοναδικού τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής της Ελλάδας.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε φοιτητές πλήρους φοίτησης και μερικής φοίτησης.

Το Πρόγραμμα είναι εφαλτήριο για σταδιοδρομία σε:
Επενδυτικούς οργανισμούς, ελεγκτικές – λογιστικές εταιρείες, εταιρείες συμβούλων, τράπεζες, υπουργεία, εποπτικές αρχές και άλλους οργανισμούς του δημοσίου τομέα, και παραγωγικές επιχειρήσεις…

Ειδικότερα, αντικείμενα στα οποία το πρόγραμμα δίνει ιδιαίτερη έμφαση είναι: Ο τρόπος λειτουργίας των αγορών χρήματος και κεφαλαίου, η διαχείριση χαρτοφυλακίου και η τιμολόγηση περιουσιακών στοιχείων, η χρηματοοικονομική διοίκηση εταιρειών, οι αγορές χρηματοοικονομικών παραγώγων, η βιώσιμη και αειφόρα (περιβαλλοντική) χρηματοοικονομική, η σύνδεση της οικονομικής πολιτικής και του μακροοικονομικού περιβάλλοντος με τις χρηματαγορές, η διαχείριση κινδύνων στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, η νομισματική πολιτική και ο ρόλος των κεντρικών τραπεζών, η
χρηματοδότηση στις αγορές ακινήτων και ενέργειας, οι συγχωνεύσεις και εξαγορές επιχειρήσεων, η χρηματοοικονομική λογιστική με έμφαση στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, και η χρηματοοικονομική τεχνολογία.

Νέος Κύκλος Υποβολής Αιτήσεων, Ακαδημαϊκό έτος 2023-2024
Υποβολή Αιτήσεων: 5 Απριλίου έως 15 Ιούνιου 2023

Έναρξη: Σεπτέμβριος 2023

Πρόγραμμα Πλήρους Φοίτησης (Έναρξη 2023), Διάρκεια: 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα

Πρόγραμμα Μερικής Φοίτησης (Έναρξη 2023), Διάρκεια: 4 ακαδημαϊκά εξάμηνα

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων – 2023/24

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική»

Πηγή: https://bankfin.unipi.gr/msc-bankfin