Προσλήψεις στο Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας

Οι προσλήψεις αφορούν μεταξύ άλλων μηχανικούς, οικονομολόγους και απόφοιτους διοικητικούς κατεύθυνσης.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Οι υποψήφιες/οι καλούνται να υποβάλουν αίτηση, όπου θα αναφέρεται ευκρινώς η θέση ενδιαφέροντός τους (κωδικός θέσης), η οποία θα συνοδεύεται από πλήρη φάκελο δικαιολογητικών, ήτοι:

  • Βιογραφικό σημείωμα
  • Φωτοτυπία 2 όψεων ταυτότητας
  • Φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών, από τα οποία θα προκύπτει και ο βαθμός πτυχίου – διπλώματος
  • Βεβαιώσεις Προϋπηρεσίας
  • Απαραίτητα δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύεται η γνώση ξένης γλώσσας
  • Ό,τι άλλο κρίνουν οι υποψήφιες/οι ότι άπτεται των απαιτούμενων προσόντων και εκτιμούν ότι θα βοηθήσει στην επιλογή τους

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ολοκληρώνεται την Τετάρτη 10 Μαΐου 2023.

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη

Πηγή: https://workenter.gr/proslipseis-sto-kentro-ananeosimon-pigon-kai-exoikonomisis-energeias-2-505637/