Δι-ιδρυματικό Π.Μ.Σ. «Κοινωνικά Δικαιώματα και Συνηγορία στις Κοινωνικές Υπηρεσίες» από το Τμήμα ΚοινωνικήςΠολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου και το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών
Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής
στα γνωστικά αντικείμενα της Κοινωνικής Εργασίας και της Κοινωνικής Πολιτικής. Οι
φοιτητές/τριες με τίτλους από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν
πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρ.34, παρ. 7 του
Ν. 4485/17.
Το Δ.Π.Μ.Σ. διαρκεί τρία διδακτικά εξάμηνα και δεν έχει δίδακτρα. Περιλαμβάνει δύο
εξάμηνα μαθημάτων ενώ στο τρίτο εξάμηνο εκπονείται η διπλωματική εργασία. Το σύνολο
των Πιστωτικών Μονάδων (European Credit Transfer System-ECTS) που απαιτούνται για την
απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ανέρχονται σε ενενήντα (90), οι
οποίες κατανέμονται σε τριάντα (30) ECTS το χειμερινό εξάμηνο, τριάντα (30) ECTS το εαρινό
εξάμηνο και τριάντα (30) ECTS στη διπλωματική εργασία.
Ελάχιστες προϋποθέσεις για την επιλογή των υποψηφίων: α) ελάχιστος βαθμός πτυχίου
έξιμισι (6,5), β) ελάχιστος βαθμός της γραπτής εξέτασης(*) πέντε (5) με άριστα το δέκα (10)
και γ) επάρκεια αγγλικής γλώσσας επιπέδου C1.
Κριτήρια για την επιλογή των εισακτέων είναι: ο βαθμός του πτυχίου, το πιστοποιητικό
επιπέδου γνώσης Αγγλικών, η βαθμολογία στη γραπτή εξέταση, η ερευνητική-επαγγελματική
εμπειρία σε συναφές αντικείμενο, και η συνέντευξη. Η μοριοδότηση των υποψηφίων
στηρίζεται στα ανωτέρω κριτήρια, ως εξής: με 40% αποτιμάται η γραπτή εξέταση, που
συνιστά προαπαιτούμενο για τη συνέχιση της εξεταστικής δοκιμασίας, με 20% αποτιμάται η
προφορική συνέντευξη του υποψηφίου, με 30% αποτιμάται ο βαθμός του πτυχίου των
βασικών σπουδών και με 10% αποτιμάται η ερευνητική-επαγγελματική εμπειρία.
Η μοριοδότηση και επιλογή των φοιτητών/τριών επικυρώνεται, στην βάση των παραπάνω,
από την Ειδική Διϊδρυματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.).
Ο αριθμός των εισακτέων κατ’ έτος ορίζεται σε δεκαπέντε (15), κατ’ ανώτατο όριο.
Οι υποψήφιοι/ες μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες πρέπει να υποβάλουν εμπρόθεσμα
ηλεκτρονικά την αίτησή τους στη διεύθυνση του Δι-ιδρυματικού Προγράμματος
https://dipms.panteion.gr μεταφορτώνοντας (κάνοντας upload) τα απαραίτητα
δικαιολογητικά:

 • Βιογραφικό σημείωμα.
 • Αντίγραφο πτυχίου Ελληνικού ή ξένου ισότιμου ΑΕΙ (αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ).
  Σημειώνεται ότι, επί πτυχίω φοιτητές/τριες ελληνικών και ευρωπαϊκών ΑΕΙ, που
  έχουν συμπληρώσει επτά εξάμηνα σπουδών, και οι πτυχιούχοι αντίστοιχων
  αλλοδαπών πανεπιστημίων τρίτων χωρών, που αναμένουν την αναγνώριση του
  τίτλου σπουδών τους, μπορούν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας να υποβάλουν
  την αίτησή τους, αναφέροντας ότι: οι σπουδές δεν έχουν ολοκληρωθεί έως σήμερα,
  θα έχουν ολοκληρωθεί έως την έναρξη του προγράμματος.
  Επιπλέον, είναι υποχρεωμένοι/νες να ανεβάσουν υπεύθυνη δήλωση του
  Ν.1599/1986 για την ολοκλήρωση των σπουδών τους και την αναλυτική τους
  βαθμολογία (ή τον τίτλο σπουδών τους για αυτούς/ές που αναμένουν έγκριση από
  τον ΔΟΑΤΑΠ).
  Όσοι/ες έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους αλλά εκκρεμεί η ορκωμοσία τους θα
  πρέπει να ανεβάσουν βεβαίωση περάτωσης σπουδών από το οικείο Τμήμα/Σχολή
  στο Πεδίο Αντίγραφο τίτλου σπουδών. Οι φοιτητές/τριες που θα επιλεγούν οφείλουν
  να καταθέσουν τον αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών τους έως την εγγραφή τους.
 • Επάρκεια αγγλικής γλώσσας επιπέδου C1, η οποία πιστοποιείται με το αντίστοιχο πτυχίο
  ή με εξετάσεις στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών του Παντείου Πανεπιστημίου. Επίσης
  αποδεικνύεται από τίτλο σπουδών ξενόγλωσσου (αγγλόφωνου) πανεπιστημίου, ο
  οποίος αποκτήθηκε μετά από διάρκεια φοίτησης τουλάχιστον ενός έτους. Εάν ο/η
  υποψήφιος/α έχει προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό, ο τίτλος
  σπουδών του/της νοείται ως πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της αγγλικής γλώσσας. Tο
  ίδιο ισχύει σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α έχει την αγγλική γλώσσα ως μητρική. Η
  επάρκεια αγγλικής γλώσσας μπορεί να προσκομισθεί και εκ των υστέρων, έως και την
  εγγραφή του/της.
 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
 • Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (αν υπάρχουν).
 • Επιστημονικές δημοσιεύσεις – Διακρίσεις (αν υπάρχουν).
  Οι υποψήφιοι/ες εκτός των Τμημάτων Κοινωνικής Πολιτικής Παντείου Πανεπιστημίου και
  Κοινωνικής Εργασίας του ΠΑ.Δ.Α. οφείλουν να υποδείξουν στο αντίστοιχο πεδίο τα στοιχεία
  δύο ατόμων από τα οποία η Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. θα αναζητήσει συστατικές
  επιστολές.
  Επιπλέον των ανωτέρω οι υποψήφιοι/ες μπορούν να καταθέσουν εφόσον υπάρχουν:
 • Πτυχιακή Εργασία ή/και προπτυχιακές εργασίες σχετικές με τις γνωστικές περιοχές
  του Π.Μ.Σ.
 • Αντίγραφα τυχών επιστημονικών δημοσιεύσεων.
  Η ιστοσελίδα υποβολής των αιτήσεων θα παραμείνει ανοικτή από την Τρίτη 25 Απριλίου έως
  την Τετάρτη 31 Μαϊου 2023. Πληροφορίες Δευτέρα και Πέμπτη 10:00-12:00 στα τηλέφωνα
  2109201381 και 2109201036. Επιπλέον πληροφορίες ή καθοδήγηση σχετικά με την υποβολή
  της αίτησης, δίνονται ύστερα από επικοινωνία μέσω της διεύθυνσης didpms@panteion.gr
  Μετά την συλλογή των υποψηφιοτήτων, η Συντονιστική Επιτροπή του Δ.Π.Μ.Σ. εξετάζει κατά
  πόσο οι αιτήσεις ανταποκρίνονται στις τυπικές προϋποθέσεις. Όσοι/ες διαθέτουν τις τυπικές
  προϋποθέσεις θα ειδοποιηθούν ηλεκτρονικά και θα προσέλθουν σε γραπτή δοκιμασία το
  Σάββατο 10 Ιουνίου στο Πάντειο Πανεπιστήμιο στο μάθημα «Κοινωνική Εργασία &
  Κοινωνική Πολιτική»(*). Όσοι/ες επιτύχουν προβιβάσιμο βαθμό (5/10- 10/10) στη γραπτή
  δοκιμασία θα ειδοποιηθούν ηλεκτρονικά ενώ παράλληλα θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση
  από τη Γραμματεία του Δι-ιδρυματικού Προγράμματος στις σελίδες των Τμημάτων έως τη
  15η
  Ιουνίου. Ταυτόχρονα θα ενημερωθούν για την ημερομηνία και την ώρα των ατομικών
  συνεντεύξεων οι οποίες σε κάθε περίπτωση θα πραγματοποιηθούν όχι πλέον της μιας
  εβδομάδας από την ανακοίνωση του αποτελέσματος της γραπτής εξέτασης. Η τελική επιλογή
  μεταξύ των επιτυχόντων θα ανακοινωθεί έως την 23η Ιουνίου 2023.
  *Ενότητες εξέτασης και ενδεικτική βιβλιογραφία
  στο μάθημα «Κοινωνική Εργασία & Κοινωνική Πολιτική»
  Βασικές θεματικές ενότητες:
 • θεωρητικές προσεγγίσεις της Κοινοτικής Κοινωνικής Εργασίας
 • μοντέλα Κοινοτικής Κοινωνικής Εργασίας
 • η εκτίμηση στην Κοινωνική Εργασία
 • επικοινωνία και παροχή πληροφοριών στην Κοινωνική Εργασία
 • ενδυνάμωση στην Κοινωνική Εργασία
 • θεωρητικές προσεγγίσεις του κοινωνικού αποκλεισμού
 • διαστάσεις κοινωνικού αποκλεισμού στην Ελλάδα
 • πληθυσμιακές ομάδες και αποκλεισμοί
 • κοινωνική ένταξη και κοινωνική συνοχή
 • κοινωνικό κράτος και κοινωνική διαστρωμάτωση
 • κοινωνική πολιτική και κοινωνική ένταξη
  Ενδεικτική βιβλιογραφία
 • Payne M. 2021, Επιστημονική Επιμέλεια Τελώνη Δ. Κοινωνική Εργασία, Από τη
  θεωρία στην πράξη ένας απαραίτητος οδηγός, Αθήνα, Τόπος
 • Καραγκούνης Β. 2020, Κοινοτική Κοινωνική Εργασία, θεωρήσεις μοντέλα και τεχνικές
  εκτίμησης, παρέμβασης και αξιολόγησης, Αθήνα, Τόπος
 • Esping-Andersen, G. 2014. Οι Τρεις Κόσμοι του Καπιταλισμού της Ευημερίας.
  Αθήνα.
 • Πετμεζίδου, Μ. & Χ.Παπαθεοδώρου (επιμ), 2004, Φτώχεια και κοινωνικός
  αποκλεισμός, Εξάντας. [Σύνδεσμος]
  Site social policy: https://socialpolicy.panteion.gr/
  Site social work: https://sw.uniwa.gr/
  Σύστημα υποβολής αιτήσεων : https://dipms.panteion.gr

Πηγή: https://socialpolicy.panteion.gr/sites/default/files/announcement_files/%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%9A%CE%97%CE%A1%CE%A5%CE%9E%CE%97%20%CE%94%CE%A0%CE%9C%CE%A3%20%CE%91.%CE%95.2023-2024.pdf