Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου με ένα (1) συνεργάτη στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου με ένα (1) φυσικό
πρόσωπο, συνεργάτη οργανωτικής, διαχειριστικής και επικοινωνιακής υποστήριξης του
Π.Μ.Σ. στη Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
(ΟΠΑ), στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΠΜΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ».

Αντικείμενο έργου:

 • Συμβολή στην οργάνωση, διαχείριση και επικοινωνιακή υποστήριξη του ΠΜΣ.
 • Συμβολή στη διεκπεραίωση όλων των θεμάτων φοιτητικής μέριμνας.
  Εκτιμώμενη διάρκεια: έως δώδεκα (12) μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης σύμφωνα με τα
  ισχύοντα και τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 243 του Ν. 4957/2022.
  Προϋπολογισμός: Έως δέκα έξι χιλιάδες επτακόσια σαράντα ευρώ (16.740,00 €),
  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και όλων των φόρων και νόμιμων κρατήσεων. Στο αναφερόμενο
  ποσό δεν περιλαμβάνονται – και θα προστεθούν εφόσον χρειαστεί – τυχόν αναλογούσες και
  καταβλητέες από τον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ εργοδοτικές εισφορές, οι οποίες θα βαρύνουν τον
  προϋπολογισμό του έργου.

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων

 1. Πανεπιστημιακό Πτυχίο της ημεδαπής ή ισότιμο αναγνωρισμένο της αλλοδαπής.
 2. Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους συναφής με το προκηρυσσόμενο
  αντικείμενο θέσης σε οργανωτική, διαχειριστική και επικοινωνιακή υποστήριξη
  έργων/προγραμμάτων σε ιδιωτικούς ή/και δημόσιους οργανισμούς και φορείς.
 3. Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ και ειδικότερα: α) επεξεργασίας κειμένου,
  β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών Διαδικτύου (είναι απαραίτητη προϋπόθεση,
  αλλά δεν αξιολογείται περαιτέρω).
 4. Πιστοποιητικό πολύ καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας (επιπέδου C1/Γ1) (είναι απαραίτητη προϋπόθεση, αλλά δεν αξιολογείται περαιτέρω)
  Επιθυμητά προσόντα υποψηφίων:
 5. Πιστοποιητικό άριστης γνώσης της αγγλικής γλώσσας (επιπέδου C2/Γ2).
 6. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης (ΜΔΕ) της ημεδαπής ή ισότιμος αναγνωρισμένος
  τίτλος της αλλοδαπής.
  Κριτήρια αξιολόγησης Δομημένης Συνέντευξης:
 7. Υπευθυνότητα & Ανάληψη Πρωτοβουλιών
 8. Οργάνωση & Προγραμματισμός
 9. Ευελιξία & Προσαρμοστικότητα
 10. Προσανατολισμός προς το Αποτέλεσμα
 11. Ικανότητα συνεργασίας και εργασίας σε ομάδα

Οι ενδιαφερόμενοι/-ες καλούνται να υποβάλουν, αποκλειστικά ηλεκτρονικά, την πρόταση
υποψηφιότητάς τους, το αργότερο μέχρι τις 07/05/2023, και ώρα 23:59, στην ηλεκτρονική
διεύθυνση υποβολής προτάσεων υποψηφιότητας:
https://proskliseis.rc.aueb.gr/nominations/deaeebd5-4f1d-473f-bfac-9d43f54a095a

Πηγή: https://proskliseis.rc.aueb.gr/nominations/deaeebd5-4f1d-473f-bfac-9d43f54a095a