Π.Μ.Σ. «Δημόσια Οικονομική και Πολιτική» στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής καλεί τους
ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση για την ένταξη τους, κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-24 στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Δημόσια Οικονομική και Πολιτική» με έναρξη σπουδών τον Οκτώβριο 2023.
Το πρόγραμμα οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος στη Δημόσια Οικονομική και
Πολιτική (MSc in Public Economics and Policy). Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου Α’
κύκλου σπουδών τμημάτων πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων
ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
Η συνολική διάρκεια των σπουδών για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης είναι τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα, ενώ για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης η χρονική διάρκεια είναι δυο επιπλέον εξάμηνα. Με την ολοκλήρωση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος, οι απόφοιτοι μπορούν να συνεχίσουν την ακαδημαϊκή τους πορεία ως υποψήφιοι διδάκτορες σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Είναι δυνατή η μεταφορά μαθημάτων σε ποσοστό μέχρι το 25% των απαιτούμενων για τη λήψη του
διπλώματος, τα οποία ο φοιτητής παρακολούθησε σε άλλα αναγνωρισμένα Π.Μ.Σ..
Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται στο ποσό των 3.000€ και καταβάλλονται τμηματικά κάθε εξάμηνο σε δύο δόσεις, μία στην αρχή και μια στο τέλος κάθε εξαμήνου.
Όσοι εγγεγραμμένοι φοιτητές εμπίπτουν στην περίπτωση απαλλαγής τελών φοίτησης μπορούν να
καταθέσουν στην Γραμματεία του μεταπτυχιακού προγράμματος την σχετική αίτηση μαζί με
δικαιολογητικά. Η αίτηση απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης υποβάλλεται ύστερα από την ολοκλήρωση
της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών στο Π.Μ.Σ.
Όλα τα μαθήματα διδάσκονται τρεις ώρες την εβδομάδα. Το 35% της διδασκαλίας πραγματοποιείται εξ αποστάσεως. Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται τις απογευματινές ώρες και συγκεκριμένα: Τετάρτη και Παρασκευή 18.00-21.00 και Σάββατο 09.00-15.00.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μαζί με δικαιολογητικά κατά το παρακάτω διάστημα (1η περίοδος αιτήσεων και επιλογής):
20.04. 2023 έως και 30.05. 2023.
Οι αιτήσεις αξιολογούνται με σειρά προτεραιότητας και μέχρι τη συμπλήρωση του μέγιστου αριθμού
εισακτέων.

Πηγή: https://mpep.uniwa.gr/wp-content/uploads/2023/04/%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%9A%CE%97%CE%A1%CE%A5%CE%9E%CE%97-%CE%A7%CE%95%CE%99%CE%9C%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%9D%CE%9F_2023_24-%CE%91-%CE%9A%CE%A5%CE%9A%CE%9B%CE%9F%CE%A3.pdf