Π.Μ.Σ. «ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗΣ» ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Το Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, της Σχολής
Ανθρωπιστικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με βάση το Φ.Ε.Κ. 3246/8.8.2018,
επανιδρύει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών με τίτλο «Νέες Μορφές Εκπαίδευσης και Μάθησης» το οποίο απονέμει Δίπλωμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) (Master of Education) με ομώνυμο τίτλο, πιστοποιώντας
παράλληλα παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια στους κατόχους του Διπλώματός του.
Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η μεταπτυχιακή ειδίκευση
επιστημόνων και επιστημονισσών στις «Νέες Μορφές Εκπαίδευσης και Μάθησης» και
ειδικότερα, η εκπαίδευση εκπαιδευτών/τριών και στελεχών επιστημονικά και επαγγελματικά
εξειδικευμένων στον σχεδιασμό, την οργάνωση, την υλοποίηση και την αξιολόγηση
εκπαιδευτικών προγραμμάτων και συστημάτων δια βίου μάθησης με βάση τις αρχές της
εκπαίδευσης ενηλίκων και της ηλεκτρονικής μάθησης.
Το πρόγραμμα απευθύνεται: (i) σε εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες της τυπικής και μη-τυπικής
εκπαίδευσης, (ii) σε στελέχη της εκπαίδευσης και (iii) σε στελέχη οργανισμών και επιχειρήσεων
του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που ασχολούνται με την τυπική και μη-τυπική εκπαίδευση
και την ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού στο πλαίσιο της εκπαίδευσης και της δια βίου
μάθησης.
Χρονική διάρκεια φοίτησης
Το Πρόγραμμα είναι πλήρους φοίτησης και η χρονική διάρκεια για την απονομή του Δ.Μ.Σ.
είναι τρία (3) διδακτικά εξάμηνα. Για την κτήση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται: α) η παρακολούθηση
και η επιτυχής ολοκλήρωση δέκα (10) μαθήματων κατά το Α’ και Β’ εξάμηνο και β) η εκπόνηση
Διπλωματικής Εργασίας κατά το Γ’ εξάμηνο.
Το Πρόγραμμα υλοποιείται με πρότυπες μορφές εκπαίδευσης και μάθησης, στο πλαίσιο του
νόμου και των κανόνων της επιστήμης και της τεχνολογίας. Ειδικότερα, τα δύο εξάμηνα των
μαθημάτων του προγράμματος υλοποιούνται, (με βάση τις πρόνοιες του Άρθρου 88 του Ν.
4957/2022 (ΦΕΚ A’ 141/21.07.2022), με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και μερικώς διά
ζώσης κατά τη διάρκεια των δύο εξαμήνων. Τα μαθήματα διεξάγονται υπό μορφή διαλέξεων,
σεμιναρίων ή/και εργαστηρίων και λοιπών μαθησιακών δραστηριοτήτων που δύναται να
συμπεριλαμβάνουν προπαρασκευαστικές ερευνητικές, διδακτικές και άλλες εκπαιδευτικές
δραστηριότητες.
Η διδασκαλία με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης πραγματοποιείται σε ποσοστό έως εκατό
τοις εκατό (100%) συνολικά, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις και τον Εσωτερικό
Κανονισμό του Π.Μ.Σ.
Αριθμός εισακτέων
Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 θα εισαχθούν στο Π.Μ.Σ. «Νέες Μορφές Εκπαίδευσης και
Μάθησης» κατ’ ανώτατο όριο σαράντα (40) μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες.
Απαιτούμενα προσόντα για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ.
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί και δεκτές κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι
(Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
Επιπλέον, γίνονται δεκτοί επί πτυχίω φοιτητές και φοιτήτριες των ιδρυμάτων της ημεδαπής,
υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους και θα έχουν προσκομίσει
σχετική Βεβαίωση Ολοκλήρωσης Σπουδών μέχρι την ημερομηνία αξιολόγησης της
υποψηφιότητάς τους τους, από την Επιτροπή Εξέτασης / Επιλογής Υποψηφίων Μεταπτυχιακών
Φοιτητών/τριών.
Τα απαιτούμενα προσόντα που αξιολογούνται κατά την επιλογή των μεταπτυχιακών
φοιτητών/τριών αναφέρονται αναλυτικά στον Κανονισμό του Π.Μ.Σ..
Υποβολή Αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας τους για ένταξη στο
Π.Μ.Σ., στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://nfel.aegean.gr/registration/, μέχρι Δευτέρα 5
Ιουνίου 2023 και ώρα 11:55 μ.μ.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τα οποία θα πρέπει να υποβληθούν και επισυναφθούν σε
ψηφιακή μορφή στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής αίτησης και που αναφέρονται αναλυτικότερα
στον Κανονισμό του Π.Μ.Σ. είναι τα ακόλουθα:

 1. Ηλεκτρονική Αίτηση — πλήρως συμπληρωμένη και με συνημμένα τα παρακάτω
  παραστατικά/τεκμήρια:
 2. Βιογραφικό Σημείωμα
 3. Αντίγραφο Πτυχίου/Διπλώματος (σε περίπτωση τελειόφοιτου/της Βεβαίωση Περάτωσης
  Σπουδών)
 4. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας (με ακριβή Μέσο Όρο)
 5. Αντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας
 6. Πρόσφατη φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας
 7. Δύο συστατικές επιστολές
 8. Αποδεικτικό επάρκειας στη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας, τουλάχιστον επιπέδου Β2 (βλέπε
  παρακάτω Παράρτημα)
 9. Για τους/τις αλλοδαπούς/ές τεκμηρίωση γνώσης και της Ελληνικής Γλώσσας
 10. Πιστοποιητικά επάρκειας στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και εφαρμογών γραφείου
  και διαδικτύου ή αποδεικτικά αντίστοιχης επαγγελματικής εμπειρίας.
 11. Επιστημονικές Δημοσιεύσεις και/ή Διακρίσεις (εφόσον υπάρχουν)
 12. Αποδεικτικά Ερευνητικής Εμπειρίας (εφόσον υπάρχουν)
 13. Αποδεικτικά Επαγγελματικής Εμπειρίας (εφόσον υπάρχουν)
 14. Κάθε άλλο έγγραφο που πιστοποιεί τα προσόντα που δηλώνουν οι υποψήφιοι/ες κατά την
  υποβολή της παρούσας σχετικής Αίτησης- Βιογραφικού σημειώματος (λοιπά πτυχία και
  τίτλοι σπουδών, βεβαιώσεις – πιστοποιητικά, κτλ.) Σε άλλη περίπτωση τα κατά δήλωση
  προσόντα δεν θα ληφθούν υπόψη.
  Ο/Η κάθε υποψήφιος/α μπορεί να καταθέσει και κάθε άλλο δικαιολογητικό που, σύμφωνα με τη
  γνώμη του/της, θα συνέβαλε στο να σχηματίσει η Επιτροπή Αξιολόγησης πληρέστερη άποψη για
  αυτόν/ήν.
  Αξιολόγηση Υποψηφιοτήτων – Επιλογή
  Η επιλογή των εισακτέων πραγματοποιείται με βάση τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των
  υποψηφίων, όπως αυτά τεκμηριώνονται κατά την διαδικασία αξιολόγησης της Αίτησης και
  των υποβληθέντων σε αυτήν δικαιολογητικών (1
  η Φάση αξιολόγησης) και, εφ’ όσον
  προκριθούν, την παρουσία των υποψηφίων σε προφορική συνέντευξη (2
  η Φάση αξιολόγησης),
  η οποία μπορεί να διεξαχθεί και με φυσική παρουσία στην έδρα του Τμήματος ή με
  τηλεδιάσκεψη.
  Τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων προσδιορίζονται αναλυτικά στον Κανονισμό του
  Π.Μ.Σ..
  Τα ονόματα των επιτυχόντων/ουσών θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. και όλες και
  όλοι οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν και ηλεκτρονικά από τη Γραμματεία του προγράμματος.
  Δίδακτρα – Υποτροφίες απαλλαγής διδάκτρων
  Οι μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες υποχρεούνται στην καταβολή τελών φοίτησης. Το ύψος
  των προβλεπόμενων τελών φοίτησης για το σύνολο του προγράμματος καθορίζεται στο ποσό
  των 2.600 ευρώ.
  Παρέχεται η δυνατότητα τμηματικής καταβολής του τέλους φοίτησης ως εξής:
 • 15 ημέρες μετά την έγγραφη αποδοχή φοίτησης εκ μέρους του/της φοιτητή/τριας για
  δέσμευση θέσης στο Π.Μ.Σ. — 500 Ευρώ
 • 1η Δεκεμβρίου (Α’ εξαμήνου) — 1.000 Ευρώ
 • 1η Φεβρουαρίου (Β’ εξαμήνου) — 500 Ευρώ
 • 1η Μαΐου (Β’ εξαμήνου) — 600 Ευρώ
  Η καταβολή των τελών φοίτησης γίνεται στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.)
  ο οποίος είναι αρμόδιος για τη διαχείρισή τους.
  Σημειώνεται ότι σε περίπτωση μη εγγραφής ή διακοπής της φοίτησης, ή διαγραφής, το ποσό
  των διδάκτρων το οποίο έχει ήδη καταβληθεί, δεν επιστρέφεται.
  Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 86 του Ν. 4957/2022, απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης,
  φοιτητές/τριες Π.Μ.Σ. των οποίων: α) ο μέσος όρος του αθροίσματος των φορολογητέων
  εισοδημάτων των δύο (2) τελευταίων οικονομικών ετών του συνόλου των μελών της
  οικογένειας του/της αιτούντος/σας την απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης, ήτοι του/της ίδιου/ας
  του/της αιτούντος/σας, των γονέων του/της, ανεξαρτήτως αν κάνουν κοινή ή χωριστή
  φορολογική δήλωση, και των αδελφών του/της έως είκοσι έξι (26) ετών, εφόσον είναι άγαμοι/ες
  και έχουν ίδιο φορολογητέο εισόδημα κατά την έννοια του άρθρου 7 του ν. 4172/2013 (Α’ 167),
  δεν υπερβαίνει το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου
  εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής
  Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), αν ο/η αιτών/ούσα δεν έχει συμπληρώσει το εικοστό έκτο (26ο)
  έτος της ηλικίας του/της και είναι άγαμος/η ή δεν έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, β) μέσος
  όρος του ατομικού φορολογητέου εισοδήματος των δύο (2) τελευταίων οικονομικών ετών
  του/της αιτούντος/σας δεν υπερβαίνει το εκατό τοις εκατό (100%) του εθνικού διάμεσου
  διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα δημοσιευμένα στοιχεία
  της ΕΛ.ΣΤΑΤ., αν ο/η αιτών/ούσα έχει συμπληρώσει το 26ο έτος της ηλικίας του/της, γ) ο μέσος
  όρος του αθροίσματος του φορολογητέου εισοδήματος των δύο (2) τελευταίων οικονομικών
  ετών του/της αιτούντος/ούσας την απαλλαγή από τέλη φοίτησης και του ή της συζύγου ή
  συμβιούντος/ούσας του/της, εφόσον είναι έγγαμος/η ή έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης,
  ανεξαρτήτως αν υποβάλλουν κοινή ή χωριστή φορολογική δήλωση, δεν υπερβαίνει το εκατό
  τοις εκατό (100%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα
  πλέον πρόσφατα δημοσιευμένα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ.
  Αν ο/η αιτών/ούσα την απαλλαγή δεν έχει συμπληρώσει το 26ο έτος της ηλικίας του/της και
  είναι τέκνο τρίτεκνης ή πολύτεκνης οικογένειας ή τέκνο άγαμου γονέα ή ορφανός/ή τουλάχιστον
  από έναν (1) γονέα ή άτομο με αναπηρία ή μέλος νοικοκυριού με άτομο με αναπηρία, δύναται
  να αιτηθεί την απαλλαγή κατά το ήμισυ (50%) από την υποχρέωση καταβολής τελών φοίτησης,
  εφόσον ο μέσος όρος στην περ. α) παραπάνω υπερβαίνει το εβδομήντα τοις εκατό (70%) και δεν
  υπερβαίνει το εκατό τοις εκατό (100%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου
  εισοδήματος.
  Προϋπόθεση για τη χορήγηση του δικαιώματος δωρεάν φοίτησης λόγω οικονομικών ή
  κοινωνικών κριτηρίων είναι η πλήρωση προϋποθέσεων αριστείας κατά τον πρώτο κύκλο
  σπουδών, που αντιστοιχεί κατ’ ελάχιστον στην κατοχή βαθμού ίσου ή ανώτερου του επτάμιση
  με άριστα στα δέκα (7,5/10), εφόσον η αξιολόγηση στον βασικό τίτλο σπουδών που
  προσκομίζεται για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. έχει πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τη δεκάβαθμη
  κλίμακα αξιολόγησης Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής, άλλως το
  κριτήριο αυτό εφαρμόζεται αναλογικά σύμφωνα με την εκάστοτε κλίμακα αξιολόγησης, εφόσον
  ο προσκομιζόμενος τίτλος σπουδών έχει χορηγηθεί από Ίδρυμα της αλλοδαπής.
  Η απαλλαγή αυτή παρέχεται για την συμμετοχή σε ένα μόνο Π.Μ.Σ. που οργανώνεται από Α.Ε.Ι.
  της ημεδαπής. Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι/ες φοιτητές/τριες δεν θα πρέπει να
  ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των
  φοιτητών/τριών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ανωτέρω ποσοστό,
  επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς/ές που έχουν το μικρότερο εισόδημα.
  Η αίτηση απαλλαγής τελών φοίτησης υποβάλλεται από τον/την ενδιαφερόμενο/η στο Τμήμα
  ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών/τριών στο Π.Μ.Σ. Η
  οικονομική κατάσταση υποψηφίου/ας σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί λόγο μη επιλογής στο
  Π.Μ.Σ. Όσοι/ες λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή, δεν δικαιούνται απαλλαγή. Η απαλλαγή
  από τα τέλη φοίτησης δεν εφαρμόζεται σε πολίτες τρίτων χωρών.
  Για κάθε πρόσθετη πληροφορία, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.
  τηλ.: 22410 99130 και ώρες 10:00-15:00 και ηλεκτρονική διεύθυνση pms-nfel@aegean.gr ή
  επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. http://nfel.aegean.gr/ .