Π.Μ.Σ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Gaming and Multimedia Application Development) στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας


ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Χρονική διάρκεια: 10/04/2023 έως 20/05/2023


Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Ανάπτυξη Ψηφιακών Παιχνιδιών και
Πολυμεσικών Εφαρμογών» καλεί τους/τις ενδιαφερομένους/ες να καταθέσουν αίτηση για την
κάλυψη πενήντα (50) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών.
Το Π.Μ.Σ. «Ανάπτυξη Ψηφιακών Παιχνιδιών και Πολυμεσικών Εφαρμογών» (Φ.Ε.Κ. 3394/τ.Β΄/01-
07-2022), οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Ανάπτυξη
Ψηφιακών Παιχνιδιών και Πολυμεσικών Εφαρμογών» (Gaming and Multimedia Application
Development).
Το Π.Μ.Σ. παρέχει πιστοποίηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (ΦΕΚ 1891/τ.
Β΄/24-03-2023).

Την ευθύνη και τη διοικητική υποστήριξη του προγράμματος έχει το Τμήμα Επικοινωνίας και
Ψηφιακών Μέσων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, με έδρα την Καστοριά.
Η διδασκαλία των μαθημάτων θα πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Επικοινωνίας
και Ψηφιακών Μέσων στην πόλη της Καστοριάς και στο θεσμοθετημένο Εργαστήριο Ρομποτικής,
Ολοκληρωμένων και Ενσωματωμένων Συστημάτων του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και
Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Δυτικής Μακεδονίας, στην
Κοζάνη.
Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται με σύγχρονη ή/και ασύγχρονη εκπαίδευση ή υβριδικά με
ευέλικτες μορφές μάθησης χρησιμοποιώντας συνδυαστικά την δια ζώσης εκπαίδευση και τη χρήση
των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών με βάση τους περιορισμούς των κείμενων
διατάξεων.
Για την παρακολούθηση του ΠΜΣ προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων, ύψους 2.400,00€, τα
οποία κατανέμονται σε τρεις ισόποσες δόσεις με την έναρξη κάθε εξαμήνου σπουδών. Σε
περίπτωση διακοπής της φοίτησης, το ποσό των διδάκτρων που έχει ήδη καταβληθεί δεν
επιστρέφεται.


ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί/ές πτυχιούχοι της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής
τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών, Θετικών Σχολών, του Τμήματος Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων
και απόφοιτοι/ες άλλων τμημάτων ΑΕΙ που έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς μαθήματα
προγραμματισμού με τουλάχιστον οκτώ (8) ECTS αθροιστικά.
Υποψήφιοι/ες μπορούν να είναι και τελειόφοιτοι/ες φοιτητές/τριες, οι οποίοι/ες θα έχουν περατώσει
επιτυχώς τις υποχρεώσεις των προπτυχιακών σπουδών τους πριν από τη λήξη των εγγραφών και θα
πληρούν όλες τις προϋποθέσεις εισαγωγής στο ΠΜΣ.
Προϋπόθεση για την επιλογή αποτελεί η επαρκής γνώση μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας επιπέδου
τουλάχιστον Β2.


ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΜΣ
Το Π.Μ.Σ. «Ανάπτυξη Ψηφιακών Παιχνιδιών και Πολυμεσικών Εφαρμογών» (Gaming and Multimedia
Application Development) διαρθρώνεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται
και ο χρόνος εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας.
Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) απαιτείται η παρακολούθηση και
επιτυχής εξέταση σε όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα και εργαστήρια του Α΄ και Β’ εξαμήνου, καθώς και
η εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας στο Γ’ εξάμηνο. Το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών απονέμεται μετά τη συμπλήρωση ενενήντα (90) πιστωτικών μονάδων (ECTS).

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του
ΠΜΣ στη διεύθυνση: https://gamedev.uowm.gr/ ή να απευθυνθούν στη Γραμματεία του ΠΜΣ και του
Τμήματος.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Γραμματειακή Υποστήριξη ΠΜΣ
Παναγιώτα Τερζή
Τηλ: +30 23850 55260
e-mail: gamedev@uowm.gr
Γραμματεία Τμήματος ΕΨΜ
Αθηνά Δούμα
Τηλ: +30 2467 440021
e-mail: adouma@uowm.gr

Πηγή: https://www.uowm.gr/epikairotita/metaptyxiaka-programmata/prokiryxi-p-m-s-anaptyxi-psifiakon-paichnidion-kai-polymesikon-efarmogon/