Π.Μ.Σ. «Πολιτική Οικονομία» (MSc in Political Economy) στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πολιτική Οικονομία» (MSc in Political Economy) που οργανώνει και λειτουργεί το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ)  καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για τη συμμετοχή τους στον 5ο κύκλο σπουδών, ακαδημαϊκού έτους 2023-2024.

Σκοπός του Προγράμματος είναι η συστηματική διδασκαλία των σημαντικότερων θεωρητικών ζητημάτων και μεθόδων ανάλυσης που βρίσκονται στο επίκεντρο της Πολιτικής Οικονομίας, η ανάδειξη της κοινωνικής διάστασης του γνωστικού πεδίου της Πολιτικής Οικονομίας και η άμεση σύνδεση των θεωρητικών προσεγγίσεων με ζητήματα οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε θεωρητικές προσεγγίσεις (μαρξιστικές, μετα-κεϋνσιανές, θεσμικές, εξελικτικές, κ.α.) που αποκλίνουν από την κυρίαρχη οικονομική θεωρία, ώστε να προωθηθεί ο πλουραλισμός των ιδεών που στοιχειοθετούν το ευρύ φάσμα της σύγχρονης Πολιτικής Οικονομίας.

Υποβολή αιτήσεων

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί, κατόπιν επιλογής, πτυχιούχοι ΑΕΙ των τμημάτων οικονομικών, νομικών, κοινωνικών, πολιτικών, θετικών επιστημών ή πολυτεχνικών τμημάτων από αναγνωρισμένα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Η Πρόσκληση απευθύνεται και σε τελειόφοιτους ΑΕΙ των παραπάνω κατηγοριών, οι οποίοι θα καταστούν πτυχιούχοι κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2023.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων και αξιολόγησης πραγματοποιείται σε δύο κύκλους:

  • 1ος κύκλος: υποβολή αιτήσεων από 10 Απριλίου μέχρι 30 Ιουνίου 2023
  • 2ος κύκλος (μόνο σε περίπτωση που προκύψουν κενές θέσεις): υποβολή αιτήσεων από 3 Ιουλίου μέχρι 15 Σεπτεμβρίου 2023

Η αξιολόγηση αιτήσεων θα είναι συνεχής και οι αιτήσεις θα παραλαμβάνονται μέχρι συμπλήρωσης του αριθμού των τριάντα πέντε (35) προσφερόμενων θέσεων.

Οι αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραμματεία του ΠΜΣ, αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:  mscpolecon@econ.uoa.gr

Πληροφορίες:

Αναλυτική Προκήρυξη

Έντυπο Αίτησης

Πηγή: https://mscpoliticaleconomy.econ.uoa.gr/2023/04/%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%b2%ce%bf%ce%bb%ce%ae%cf%82-%ce%b1%ce%b9%cf%84%ce%ae%cf%83%ce%b5%cf%89%ce%bd-%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%88%ce%b7%cf%86%ce%b9/