Διατμηματικό/Διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ «Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής» (MSc in Business Mathematics), σε συνεργασία του Τμήματος Μαθηματικών (ΕΚΠΑ), του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών (ΕΚΠΑ) και του Τμήματος Πληροφορικής (ΟΠΑ)

Το Διατμηματικό/Διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ «Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής»
(MSc in Business Mathematics), το οποίο οργανώνεται και λειτουργεί με την συνεργασία
του Τμήματος Μαθηματικών (ΕΚΠΑ), του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών (ΕΚΠΑ) και του
Τμήματος Πληροφορικής (ΟΠΑ), ανασχεδιάσθηκε και αναβαθμίστηκε με σκοπό να
ανταποκρίνεται πλήρως στις διαρκώς αυξανόμενες, σημερινές και μελλοντικές, ανάγκες της
έρευνας και της αγοράς εργασίας (ΦΕΚ 2468/Τ.Β’/10.06.2021).
Το αναβαθμισμένο ΠΜΣ έχει ως στόχο να εκπαιδεύσει εξειδικευμένους επιστήμονες,
εφοδιασμένους με θεωρητικές, αλλά και πρακτικές γνώσεις στην εφαρμογή των
μαθηματικών σε θέματα που ενδιαφέρουν την οικονομία και την παραγωγή, ούτως ώστε οι
απόφοιτοι του προγράμματος να είναι σε θέση να εφαρμόσουν αποτελεσματικά τις γνώσεις
αυτές στο πλαίσιο μιας σύγχρονης παραγωγικής ή διοικητικής μονάδας.
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι τρία
(3) εξάμηνα για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης και έξι (6) εξάμηνα για το πρόγραμμα
μερικής φοίτησης .
Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί έως τριάντα πέντε (35) φοιτητές. Για την παρακολούθηση
του Προγράμματος δίδακτρα ύψους 4000 ευρώ για τους φοιτητές πλήρους φοίτησης και
5000 ευρώ για τους φοιτητές μερικής φοίτησης.
Όσοι γίνουν δεκτοί στο Πρόγραμμα θα πρέπει να σε διάστημα μίας εβδομάδας να
κατοχυρώσουν τη θέση τους καταβάλλοντας προκαταβολή ύψους 500 ευρώ, τα οποία
αφαιρούνται από το ανωτέρω ποσό. Μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής η κατάσταση
επιτυχόντων μπορεί να συμπληρωθεί από την κατάσταση επιλαχόντων. Επισημαίνεται ότι
το ποσό που καταβάλλεται για την κατοχύρωση της θέσης στο ΠΜΣ δεν επιστρέφεται σε
καμία περίπτωση στον υποψήφιο.
Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Μαθηματικών, Φυσικής,
Πληροφορικής, Στατιστικής, Πολυτεχνικών Σχολών, Οικονομικών Σχολών (Τμήματα
Οικονομικής, Λογιστικής, Διοίκησης Επιχειρήσεων, κλπ.) των ΑΕΙ – ΑΤΕΙ της ημεδαπής.
Γίνονται δεκτοί απόφοιτοι αντίστοιχων τμημάτων της αλλοδαπής, εφόσον προσκομίσουν
ισοτιμία και αντιστοίχιση από το ΔΟΑΤΑΠ. Γίνονται δεκτοί και απόφοιτοι άλλων τμημάτων
ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής εφόσον ικανοποιούν τις προϋποθέσεις για επιτυχή
παρακολούθηση των μαθημάτων. Όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να μπορούν να επιδείξουν
έφεση και επάρκεια στις μαθηματικές μεθόδους και στην κατανόηση της ποσοτικής
ανάλυσης οικονομικών και διοικητικών θεμάτων.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση (συμπληρώνεται ηλεκτρονικά στο https://e-graduate.applications.aueb.gr)
  συμπεριλαμβάνοντας τα ακόλουθα:
  • Αντίγραφο πτυχίου / διπλώματος.
  Οι υποψήφιοι που δεν είναι κάτοχοι πτυχίου, αλλά εκτιμούν ότι θα καταστούν
  πτυχιούχοι μέχρι τον Οκτώβριο θα πρέπει να επισυνάψουν: (i) κατάλογο των
  μαθημάτων που εκκρεμούν για την απόκτηση πτυχίου, (ii) τον μέσο όρο
  βαθμολογίας τους με βάση τα ολοκληρωθέντα μαθήματα
  (iii) υπεύθυνη δήλωση ότι
 • τυχόν αποδοχή της υποψηφιότητας τους γίνεται με την προϋπόθεση ότι θα
  αποκτήσουν το πτυχίο τους μέχρι και την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου
 • γνωρίζουν ότι ποσά που θα καταβληθούν στο πρόγραμμα δεν επιστρέφονται,
  στην περίπτωση που δεν επιθυμούν να εγγραφούν οριστικά σε αυτό ή αν δε
  δικαιούνται να εγγραφούν, λόγω της μη απόκτησης πτυχίου μέχρι και την
  εξεταστική του Σεπτεμβρίου.
  • Αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών σπουδών.
  • Αντίγραφο σχετικού Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών (εάν υπάρχει).
  • Ισοτιμία και αντιστοίχηση από το ΔΟΑΤΑΠ για αποφοίτους Τμημάτων
  αλλοδαπής.
  • Αποδεικτικό Αγγλικής γλώσσας (Κρατικό Δίπλωμα Γλωσσομάθειας ή
  PROFICIENCY), ή κατ’ οικονομία LOWER – FCE ή TOEFL ή κατά απόλυτη
  οικονομία υπεύθυνη δήλωση όπου ο υποψήφιος δηλώνει ότι διαθέτει κατά
  την γνώμη του επαρκείς γνώσεις Αγγλικής για την παρακολούθηση του
  προγράμματος, μέρος της διδασκαλίας του οποίου ενδέχεται να είναι στα
  Αγγλικά.
  • Βιογραφικό σημείωμα όπου θα αναφέρονται τόσο οι ακαδημαϊκές όσο και
  οι κοινωνικές, αθλητικές κ.α. δραστηριότητες.
  • Δύο (2) συστατικές επιστολές (μπορεί να χρησιμοποιηθεί το ειδικό έντυπο
  συστατικής επιστολής). Απευθείας αποστολή από τους γράφοντες στη
  Γραμματεία μέσω email (postgrad@aueb.gr) έως και την Παρασκευή 9
  Ιουνίου 2023.
  • Προαιρετικά: Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας
  Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις υποβολής αίτησης υποψηφιότητας στο Πρόγραμμα
  καλούνται στη συνέχεια σε συνέντευξη από τα μέλη της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του
  Προγράμματος.
  Η αξιολόγηση των αιτήσεων του Προγράμματος θα είναι συνεχής έως ότου καλυφθούν οι διαθέσιμες
  θέσεις.
  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν έντυπα συστατικών επιστολών και να ενημερωθούν
  αναλυτικά για το Πρόγραμμα στον ιστότοπο του προγράμματος http://map.aueb.gr/
  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται, για διευκρινίσεις και περαιτέρω πληροφορίες, στη
  Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών (Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, 7ος όροφος, Γραφείο 706),
  Δευτέρα-Πέμπτη (12:00-14:00) και Παρασκευή (11:00-13:00), τηλ. 210-82.03.643, κα. Άννα
  Παπάζογλου.

Πηγή: http://map.aueb.gr/Uploads/DownloadableContent/%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%9A%CE%97%CE%A1%CE%A5%CE%9E%CE%97%20%CE%9C%CE%91%CE%A0%202023-24%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7.pdf