Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Η Συντονιστική Επιτροπή Διδακτορικών Σπουδών (Σ.Ε.ΔΙ.Σ.) του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής κατόπιν απόφασης της υπ.αρ.12/6-4-2023 Συνέλευσης Τμήματος, ανακοινώνει την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής και καλεί τους ενδιαφερόμενους  να υποβάλουν σχετική αίτηση συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (άρθρο 3), οι αιτούντες υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 1. να είναι κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου της αλλοδαπής από το ΔΟΑΤΑΠ και
 2. να έχουν τουλάχιστον καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο Β2.

Τα προτεινόμενα πεδία έρευνας (ΑΡΧΕΙΟ PhD@DAI – RESEARCH FIELDS-APRIL2023.PDF) εντάσσονται στα παρακάτω ερευνητικά εργαστήρια του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής:

 • AIS – Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων Λογιστικής
 • CMOR – Εργαστήριο Υπολογιστικών Μεθοδολογιών και Επιχειρησιακής Έρευνας
 • CNST – Εργαστήριο Τεχνολογίας Συστημάτων Υπολογιστών και Δικτύων
 • ISEB – Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων και Ηλεκτρονικού Επιχειρείν
 • MSN – Εργαστήριο Πολυμέσων, Ασφάλειας και Δικτύωσης
 • SDE – Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού και Δεδομένων

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υποβολή της αίτησης είναι τα εξής:

 1. Αίτηση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής. Στην αίτηση αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος, η προτεινόμενη γλώσσα συγγραφής (ελληνική ή αγγλική) και ο/η προτεινόμενος/η Επιβλέπων/ουσα Καθηγητής/τρια της διδακτορικής διατριβής μεταξύ των Μελών ΔΕΠ που έχουν δικαίωμα επίβλεψης διδακτορικής διατριβής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στη σχετική νομοθεσία.
 2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα (δεν απαιτείται να ακολουθεί κάποιο υπόδειγμα).
 3. Αντίγραφα πτυχίου και μεταπτυχιακού διπλώματος. Εφόσον πρόκειται για μεταπτυχιακό δίπλωμα Πανεπιστημίου του εξωτερικού, η αναγνώρισή του από τον ΔΟΑΤΑΠ μπορεί να προσκομισθεί εντός εξαμήνου από την ημερομηνία που η Συνέλευση θα κάνει δεκτό τον/την υποψήφιο/α για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Σε περίπτωση που πρόκειται για τίτλους αλλοδαπής απαιτείται  το  νόμιμα μεταφρασμένο και επικυρωμένο αντίγραφο.
 4. Φωτοαντίγραφα πιστοποιητικών αναλυτικής βαθμολογίας των τίτλων σπουδών με αναγραφή του μέσου όρου.  Σε περίπτωση που πρόκειται για τίτλους αλλοδαπής απαιτείται  το  νόμιμα μεταφρασμένο και επικυρωμένο αντίγραφο.
 5. Αποδεικτικό καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας (τουλάχιστον επιπέδου Β2).
 6. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις ή λοιποί τίτλοι σπουδών (εφόσον υπάρχουν).
 7. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εφόσον υπάρχουν).
 8. Δύο συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση από μέλη ΔΕΠ (δεν απαιτείται να ακολουθούν κάποιο υπόδειγμα, μπορούν να αποσταλούν απευθείας από τους υπογράφοντες στο daiphd@uom.edu.gr).
 9. Ερευνητική πρόταση/προσχέδιο, η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει περιγραφή σκοπού και στόχων, προτεινόμενης έρευνας, μεθοδολογία, σχετική βιβλιογραφία και την επιδιωκόμενη ερευνητική συνεισφορά, στην ελληνική ή/και αγγλική, σύμφωνα με το υπόδειγμα στην ιστοσελίδα του Τμήματος.
 10. Φωτοτυπία ταυτότητας.

Τα πρότυπα αρχεία των δικαιολογητικών βρίσκονται εδώ (κατηγορία: διδακτορικές σπουδές).

Κάθε ενδιαφερόμενος/η που πληροί τις προϋποθέσεις δύναται να εκδηλώσει ενδιαφέρον και να υποβάλει σχετική αίτηση για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σε ένα από τα προτεινόμενα πεδία.

Η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος έχει διάρκεια 30 ημέρες από την ημέρα δημοσίευσής της στον ιστότοπο του Ιδρύματος. H καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων εκπόνησης διδακτορικής διατριβής είναι η Δευτέρα, 8 Μαΐου 2023.

Η κατάθεση/αποστολή της αίτησης και των συνοδευτικών δικαιολογητικών της γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση daiphd@uom.edu.gr. Η αίτηση πρέπει να φέρει την υπογραφή του υποψηφίου και να είναι σε μορφή pdf.  Οι υποψήφιοι θα κληθούν σε μεταγενέστερο χρόνο να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά – πρωτότυπα ή επικυρωμένα.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν:

 • Στη γραμματεία του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
  (e-mail: daisecr@uom.edu.gr, τηλ: 2310 891 217)
 • Στον σχετικό ιστότοπο διδακτορικών σπουδών του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής.

Πηγή: https://www.uom.gr/dai/didaktorikh-ereyna