Προκήρυξη ‘Ρήγας Βελεστινλής’: Χορήγηση τριετών υποτροφιών σε υποψήφιους διδάκτορες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο πλαίσιο λειτουργίας της Δομής Έρευνας, Καινοτομίας και Αριστείας (ΔΕΚΑ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Η Δομή Έρευνας, Καινοτομίας και Αριστείας (ΔΕΚΑ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΠΘ) μετά από απόφαση της Συγκλήτου (αρ. 290}31-3-2023), κατόπιν εισήγησης του Συμβουλίου της ΔΕΚΑ (αρ. 29/27-3-2023), προκηρύσσει εννέα (9) θέσεις υποτροφιών χρονικής διάρκειας έως τριών (3) ετών για υποψήφιους διδάκτορες (ΥΔ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο πλαίσιο λειτουργίας της Δομής Έρευνας, Καινοτομίας και Αριστείας (ΔΕΚΑ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, για τους οποίους η ημερομηνία ορισμού τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής του ΥΔ από τη Γενική Συνέλευση ή το αρμόδιο όργανο του εκάστοτε Τμήματος είναι εντός του χρονικού διαστήματος 01/06/2022 – 31/05/2023 (ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων).

Κατανομή των θέσεων υποτροφιών
Οι θέσεις υποτροφιών θα κατανεμηθούν στις ακόλουθες πέντε θεματικές ενότητες (επιστημονικές περιοχές):
Α. Επιστήμες Υγείας
Β. Επιστήμες Ζωής
Γ. Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας
Δ. Ανθρωπιστικές, Κοινωνικές και Οικονομικές Επιστήμες
Ε. Θετικές Επιστήμες

Οι πιστώσεις έτους 2023 για τη διάθεση κονδυλίων για τις υποτροφίες ανέρχονται σε ύψος € 90.000 και η διαχείριση πραγματοποιείται μέσω προγράμματος του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Το μηνιαίο ύψος της υποτροφίας του Υποψήφιου Διδάκτορα (μηνιαία τροφεία) ανέρχεται σε οκτακόσια ευρώ (800€), συμπεριλαμβανομένου τυχόν νόμιμων κρατήσεων. Ειδικότερα ισχύει ότι η διάρκεια των εννέα (9) θέσεων υποτροφιών είναι έως 3 έτη (36 μήνες) από την ημερομηνία έκδοσης των οριστικών αποτελεσμάτων. Διατίθεται επίσης το ποσό € 1.200/υπότροφο για την τριετία, είτε για τη συμμετοχή (με παρουσίαση) σε εθνικά συνέδρια/δημοσίευση άρθρου (€ 400 ανά έτος) ή για τη συμμετοχή (με παρουσίαση) σε διεθνή συνέδρια/δημοσίευση άρθρου (€ 1.200 για τη τριετία). Συνολικό ύψος υποτροφίας € 10.000 ανά έτος και € 30.000 συνολικά για την τριετία.

Περαιτέρω πληροφορίες και τυχόν διευκρινίσεις, παρέχονται από τη Γραμματεία της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Γιαννιτσών & Λαχανά, 38334, Παλαιά Βόλου) καθ’ όλες τις εργάσιμες ημέρες στα τηλέφωνα του 2421006429, καθώς και στo e-mail: kaligeri@uth.gr).
Τεχνική υποστήριξη αναφορικά με την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων παρέχεται στο τηλ. 2421006441 (ή μέσω του email: pvlastaridis@uth.gr)

Πηγή: https://www.uth.gr/sites/default/files/news/2023/20230407_rigas_1208663919.pdf