Θέση εργασίας στο Γραφείο Υποστήριξης αλλοδαπών φοιτητών ΕΑΠ

Θ Ε Σ Η 1 : Ένας Πτυχιούχος ΑΕΙ, με έδρα το ΕΑΠ/Πάτρα
Υπό ανάθεση έργο:
Γραφείο Υποστήριξης αλλοδαπών φοιτητών ΕΑΠ
Αναλυτική περιγραφή υπό ανάθεση έργου ή/και περιγραφή παραδοτέων:
Αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου είναι η οργάνωση και λειτουργία του γραφείου
υποστήριξης ξενόγλωσσων φοιτητών. Επιμέρους δραστηριότητες περιλαμβάνουν την
σύσταση του κανονισμού λειτουργίας του γραφείου, την διαχείριση του μητρώου
ξενόγλωσσων σπουδαστών, την διαχείριση πρωτοκόλλου χορηγούμενων πιστοποιητικών
κλπ. Επίσης, το γραφείο θα συμμετέχει στις δράσεις διάχυσης και αξιοποίησης των
αποτελεσμάτων του έργου, στη παροχή πληροφοριών προς τους ενδιαφερόμενους φοιτητές,
θα μεριμνά για τη δημιουργία και υπογραφή Διαπανεπιστημιακών Συμφωνιών και παρακολούθηση της υλοποίησής τους, θα παρέχει βοήθεια στους ξενόγλωσσους φοιτητές
κατά την αναζήτηση πληροφοριών σχετικά με τα ξενόγλωσσα ΠΣ του ΕΑΠ, και θα προωθεί
συνεργασίες και συμπράξεις που θα έχουν αντίκτυπο στον εκσυγχρονισμό και τη
διεθνοποίηση του ιδρύματος.
Παραδοτέα:
Π2.1: Σύσταση και Κανονισμός Λειτουργίας γραφείου
Π2.2: Εκθέσεις αναφοράς προόδου πεπραγμένων / Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης

ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Απαραίτητα προσόντα
• Πτυχίο ΑΕΙ
• Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών σε
συναφές με τη θέση αντικείμενο
(Οικονομικών, Διοίκησης
Επιχειρήσεων)
• 3ετής εργασιακή εμπειρία σε θέση
διοικητικής υποστήριξης σε
ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
• Πιστοποιημένη άριστη γνώση
αγγλικής γλώσσας (Γ2)

Διάρκεια σύμβασης: 7 ανθρωπομήνες και έως 31/10/2023, με δυνατότητα ανανέωσης.
Αμοιβή: Η αμοιβή καθορίζεται σύμφωνα με τον προϋπολογισμό και τις ανάγκες του Έργου
και ανέρχεται σε ποσό έως 12.600,00€ μικτά συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και όλων των
νόμιμων κρατήσεων, όπως εκάστοτε ισχύουν.


Οι ενδιαφερόμενοι (μόνο φυσικά πρόσωπα) υποβάλλουν τις αιτήσεις τους ΜΟΝΟ
ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα https://apps.eap.gr/elke (διαδικασία: 80364/2η
διαδικασία/2023) εντός της αποκλειστικής προθεσμίας: 21/04/2023 (23:59).

Πηγή: https://socialpolicy.gr/wp-content/uploads/2023/04/%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%9A%CE%9B%CE%97%CE%A3%CE%97-%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%A6%CE%95%CE%99%CE%9F-%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%A1%CE%99%CE%9E%CE%97%CE%A3-%CE%91%CE%9B%CE%9B%CE%9F%CE%94%CE%91%CE%A0%CE%A9%CE%9D-%CE%A6%CE%9F%CE%99%CE%A4%CE%97%CE%A4%CE%A9%CE%9D-%CE%95%CE%91%CE%A0.pdf