ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΔΩΡΕΑΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ|GO GREEN

Δωρεάν προγράμματα κατάρτισης και δωρεάν πιστοποίηση από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) στο πλαίσιο του Έργου “Computer Power Goes Green” με κωδικό ΟΠΣ 5129748, το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα Εδαφικής Διασυνοριακής Συνεργασίας “Interreg V-B Balkan – Mediterranean 2014-2020”. Το Έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
(Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους (μέσω του ΠΔΕ).
Τα προγράμματα περιλαμβάνουν:
• Θεωρητική εξ αποστάσεως κατάρτιση 40 ωρών
• Δωρεάν Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων από Διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης
• 1 ομαδική συνεδρία συμβουλευτικής
Αντικείμενα κατάρτισης:
➢ Υποδομές και Συστήματα Πληροφορικής και Περιβαλλοντική Βιωσιμότητα
➢ Σύγχρονοι, σχεδόν μηδενικής ενέργειας επαγγελματικοί χώροι
Σε ποιους απευθύνεται:
• Φοιτητές, άνεργους, εργαζόμενους, επαγγελματίες κάθε ειδικότητας και ηλικίας άνω των 18 ετών
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν το αναλυτικό κείμενο της Πρόσκλησης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθώς και να υποβάλουν την ηλεκτρονική
τους αίτηση στην ιστοσελίδα: https://katartisi-green.tee.gr/. Επιπλέον, μπορούν να καλούν στο τηλεφωνικό κέντρο 2144089311, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:30‐ 18:00 ή να επικοινωνούν μέσω Helpdesk στο e-mail katartisigreen@tee.gr