Διδακτορικό Πρόγραμμα στα Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Κύπρου

Το Διδακτορικό Πρόγραμμα στα Οικονομικά αποσκοπεί στην εκπαίδευση και επιστημονική κατάρτιση ερευνητών υψηλού επιπέδου και διεθνών προδιαγραφών. Στόχος του προγράμματος είναι οι απόφοιτοι του να είναι σε θέση να διεκδικήσουν θέσεις σε Πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα του εξωτερικού και της Κύπρου, σε διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς διαμόρφωσης πολιτικής, καθώς και σε αξιόλογες εταιρείες του ιδιωτικού τομέα. Επιπλέον, προσβλέπει στη δημιουργία μιας δυναμικής ερευνητικής κοινότητας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, η οποία θα αναβαθμίσει το επίπεδο της οικονομικής έρευνας στην Κύπρο και θα εμπλουτίσει το δημόσιο διάλογο σε θέματα οικονομικής πολιτικής με επιστημονικά επιχειρήματα και τεκμηριωμένη ανάλυση.

Το Τμήμα Οικονομικών παρέχει ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον με έντονο ερευνητικό προσανατολισμό. Το Tilburg University Research Ranking, το οποίο μετρά την ερευνητική παραγωγή σε ακαδημαϊκά περιοδικά των Οικονομικών, κατατάσσει συστηματικά το Πανεπιστήμιο Κύπρου στα 100 κορυφαία ιδρύματα στην Ευρώπη, και περίπου στα 200 κορυφαία στον κόσμο.

Απόφοιτοι του προγράμματος εργάζονται πλέον ως ακαδημαϊκό προσωπικό γνωστών Πανεπιστημίων του εξωτερικού, όπως το University of Essex, το University of Glasgow, το Nottingham Business School in China και το University of Innsbruck, καθώς και σε πολλά ακαδημαϊκά ιδρύματα της Κύπρου.

Το πρόγραμμα ξεκινά με το στάδιο των μαθημάτων. Οι φοιτητές παρακολουθούν βασικά μαθήματα Μικροοικονομικών, Μακροοικονομικών και Οικονομετρίας, ένα μάθημα Μαθηματικών, δύο μαθήματα Σύγχρονων Θεμάτων Οικονομικής Έρευνας και τρία μαθήματα επιλογής σε συγκεκριμένους ερευνητικούς τομείς. Φοιτητές με αρκετά υψηλή απόδοση στα βασικά μαθήματα αποκτούν δικαίωμα να λάβουν μέρος στην περιεκτική εξέταση, η επιτυχία στην οποία δίνει στο φοιτητή το δικαίωμα να προχωρήσει στο ερευνητικό στάδιο του προγράμματος. Στο ερευνητικό στάδιο, ο φοιτητής διεξάγει έρευνα υπό την καθοδήγηση ερευνητικού συμβούλου, με σκοπό την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Η γλώσσα διδασκαλίας του προγράμματος είναι η Αγγλική (για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δομή του προγράμματος δείτε την ενότητα Κανόνες Φοίτησης).

Η ελάχιστη διάρκεια του προγράμματος για ένα φοιτητή που καλείται να παρακολουθήσει όλο το στάδιο μαθημάτων είναι τέσσερα χρόνια. Εντούτοις, η τυπική διάρκεια του προγράμματος για τους περισσότερους φοιτητές είναι πέντε χρόνια.

Γλώσσα Διδασκαλίας: Αγγλικά

Για να κάνετε αίτηση, ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:

Ηλεκτρονική αίτηση

Πρώτος γύρος αξιολόγησης: 31/03/2023

Δεύτερος γύρος αξιολόγησης: 30/04/2023

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 30/06/2023

Αιτήσεις που λαμβάνονται μετά τις 30/04 θα αξιολογούνται σε κυλιόμενη βάση. Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι προτρέπονται να υποβάλλουν αίτηση το συντρομότερο δυνατό, έτσι ώστε η αίτηση τους να αξιολογηθεί όσο υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες θέσεις και ευκαιρίες χρηματοδότησης.

Χρηματοδότηση

Το Τμήμα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι διδακτορικοί φοιτητές να έχουν ικανοποιητικούς οικονομικούς πόρους που να τους επιτρέπουν να ζουν ανεξάρτητα κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Αυτό εξασφαλίζεται κυρίως με την απασχόλησή τους στο Τμήμα ως βοηθών διδασκαλίας και έρευνας, καθώς και μέσω υποτροφιών και συμμετοχής τους σε ερευνητικά προγράμματα.

Το Τμήμα καλύπτει τα δίδακτρα των νεοεισερχόμενων φοιτητών πλήρους φοίτησης του Διδακτορικού προγράμματος. Επιπλέον, οι περισσότεροι φοιτητές λαμβάνουν οικονομική στήριξη με τη μορφή υποτροφιών ή μέσω εργοδότησης σε θέσεις βοηθών διδασκαλίας, η οποία τους επιτρέπει να καλύπτουν τα έξοδα διαβίωσής τους.

Κατά κανόνα, η αρχική προσφορά οικονομικής στήριξης καλύπτει το πρώτο έτος σπουδών. Ανανέωση της στήριξης πέραν του πρώτου έτους προσφέρεται συνήθως στους φοιτητές που γίνονται δεκτοί στο ερευνητικό κομμάτι του Διδακτορικού προγράμματος και υπό την προϋπόθεση ότι ο φοιτητής συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις του απέναντι στο Τμήμα, καθώς και με τους κανόνες του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Οι φοιτητές που δε λαμβάνουν στήριξη κατά το πρώτο έτος των σπουδών τους εξακολουθούν να αξιολογούνται σχετικά με τη δυνατότητα να λάβουν οικονομική στήριξη τα επόμενα έτη.

Οι φοιτητές που εγγράφονται αρχικά στο Μάστερ στην Οικονομική Ανάλυση είναι επίσης επιλέξιμοι για χρηματοδότηση, αν και οι ευκαιρίες χρηματοδότησης ενδέχεται να διαφέρουν.

Το Τμήμα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να ξεκαθαρίσει το συντομότερο δυνατό την οικονομική στήριξη που θα πρέπει να αναμένουν οι νεοεισερχόμενοι φοιτητές. Συχνά, αυτό γίνεται ήδη όταν το Τμήμα προσφέρει στον υποψήφιο θέση στο πρόγραμμα ή σύντομα μετά από την προσφορά.

Την τελευταία δεκαετία, το Τμήμα μπόρεσε να παράσχει οικονομική στήριξη σε όλους τους διδακτορικούς του φοιτητές καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών τους, καθώς και σε σημαντικό αριθμό των φοιτητών του Μάστερ στην Οικονομική Ανάλυση.

Βασικά Μαθησιακά Αποτελέσματα

Οι απόφοιτοι του προγράμματος θα έχουν αναπτύξει αναλυτικές δεξιότητες που είναι χρήσιμες για τη διεξαγωγή έρευνας σε όλους τους τομείς των οικονομικών. Θα έχουν επίσης αποκτήσει τα απαραίτητα εργαλεία για να αναλύουν το οικονομικό περιβάλλον και να σχεδιάζουν οικονομικές πολιτικές.

Δείτε αναλυτικές πληροφορίες εδώ!

Πηγή: https://www.eduguide.gr/grad/prokyriksi_phd/2023-didaktoriko-programma-sta-oikonomika-sto-panepistimio-kyprou,2236