Ίδρυμα Ρόδη Ρούφου-Κανακάρη: Δύο υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό

Το Ίδρυμα Ρόδη Ρούφου-Κανακάρη προκηρύσσει δύο (2) υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές (πτυχία Masters ή Διδακτορικό) σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του εξωτερικού, στους κλάδους της Πολιτικής Επιστήμης ή της Ιστορίας.

Οι υποτροφίες θα έχουν διάρκεια ενός (1) έτους (12 μηνών), αρχίζοντας από το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, με δυνατότητα παράτασης για άλλο ένα (1) έτος, αν το επιτρέπουν οι οικονομικές δυνατότητες του Ιδρύματος.

Η υποτροφίες θα είναι ύψους οκτακοσίων ευρώ (€800,00) μηνιαίως η καθεμία.

Κριτήρια επιλογής

Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια:

 1. Τη βαθμολογία πτυχίου των υποψηφίων, με βαθμό πτυχίου τουλάχιστον «ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ».
 2. Προτεραιότητα δίδεται σε φοιτητές που δεν κατέχουν άλλο ισότιμο τίτλο σπουδών με τον επιδιωκόμενο.
 3. Αποδεδειγμένη  γνώση της γλώσσας που ομιλείται στη χώρα όπου προτίθενται να σπουδάσουν οι υποψήφιοι.
 4. Την οικονομική κατάσταση των υποψηφίων και των οικογενειών τους. Για τον σκοπό αυτό θα ληφθεί υπόψη το φορολογητέο εισόδημα των υποψηφίων και των γονέων τους.

Δικαιολογητικά

 1. Αίτηση, με περιγραφή του περιεχομένου των μεταπτυχιακών σπουδών.
 2. Βιογραφικό Σημείωμα.
 3. Πιστοποίηση ελληνικής ιθαγένειας και ηλικίας.
 4. Υπεύθυνη Δήλωση, με επικύρωση του γνησίου της υπογραφής, ότι: α) δεν λαμβάνει άλλη υποτροφία για τις ίδιες σπουδές από το ίδιο ή άλλο κληροδότημα / ίδρυμα και ότι δεν έχασε από δική του υπαιτιότητα προηγούμενη, και β) ότι δεν λαμβάνει οικονομική ενίσχυση από Πανεπιστήμιο εξωτερικού.
 5. Πιστοποιητικό από Πανεπιστήμιο εξωτερικού ότι ο ενδιαφερόμενος γίνεται δεκτός να σπουδάσει κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.
 6. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου Ανώτατης Σχολής ημεδαπού ή αλλοδαπού Πανεπιστημίου, με αναλυτική βαθμολογία και βαθμό πτυχίου τουλάχιστον «ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ»
 7. Οι πτυχιούχοι αλλοδαπών Πανεπιστημίων να υποβάλλουν υποχρεωτικά και σχετική αναγνώριση από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (ΔΙΚΑΤΣΑ).
 8. Πτυχίο ξένης γλώσσας, την ομιλούμενη στη χώρα όπου προτίθενται να σπουδάσουν.
 9. Εκκαθαριστικό Σημείωμα της Εφορίας που να αναγράφει τα εισοδήματα των γονέων και εκκαθαριστικό εφορίας του ιδίου του ενδιαφερομένου, κατά το τελευταίο οικονομικό έτος. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν έχει υποβάλει φορολογική δήλωση, να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωσή του ότι δεν υποχρεούται να υποβάλλει φορολογική δήλωση, με επικύρωση του γνησίου της υπογραφής. Σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων, να υποβάλλονται υποχρεωτικά τα εκκαθαριστικά της εφορίας και των 2 γονέων. Τα εισοδήματα θα υπολογιστούν σύμφωνα με τον εκάστοτε φορολογικό νόμο που ισχύει την ημέρα της συνεδρίασης και κατόπιν καθοδήγησης από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών.
 10.  Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, συνοδευόμενες από τα ανωτέρω δικαιολογητικά, γίνονται δεκτές μέχρι την Τετάρτη 31 Μαϊου 2023, στο γραφείο του Προέδρου του Δ.Σ. του Ιδρύματος Λουκά Ρούφου-Κανακάρη, Πλατεία Φιλικής Εταιρείας 15 (2ος όροφος), 106 73 Αθήνα, τηλ. 210 7206 900, fax 210 7231 462, ώρες 9πμ – 6μμ.). Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν και στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος: www.rodisroufosfoundation.gr

Πηγή: https://rodisroufosfoundation.gr/aitisi-ypotrofias/