Υποτροφίες για Έλληνες υποψήφιους διδάκτορες και ερευνητές από το Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών

Το Σου­η­δι­κό Ινστι­τού­το Αθη­νών εί­ναι ένα ερευ­νη­τι­κό ίδρυ­μα που προ­ά­γει την έρευ­να, την εκ­παί­δευ­ση και τον πο­λι­τι­σμό, χρη­μα­το­δο­τού­με­νο κατά κύ­ριο λόγο από το Σου­η­δι­κό Υπουρ­γείο Παι­δεί­ας. Το Ινστι­τού­το υπο­στη­ρί­ζει φοι­τη­τές και ερευ­νη­τές που δρα­στη­ριο­ποιού­νται στους κλά­δους της Κλα­σι­κής Αρχαιο­λο­γί­ας και της Αρχαί­ας Ελλη­νι­κής Ιστο­ρί­ας, κα­θώς και σε άλ­λους επι­στη­μο­νι­κούς κλά­δους που σχε­τί­ζο­νται με την αρ­χαία και τη σύγ­χρο­νη Ελλά­δα, όπως επί­σης και ει­κα­στι­κούς όλων των καλ­λι­τε­χνι­κών κλά­δων.

Το Σου­η­δι­κό Ινστι­τού­το άνοι­ξε τις πόρ­τες του στο κοι­νό το 1948 και γιορ­τά­ζει φέ­τος την επέ­τειο των 75 χρό­νων από την ίδρυ­σή του. Στο πλαί­σιο αυ­τού του εορ­τα­σμού, το Ινστι­τού­το προ­κη­ρύσ­σει δύο Barbro Osher Jubilee Scholarships. Οι επι­τυ­χό­ντες υπο­ψή­φιοι θα βρα­βευ­θούν με το ποσό των 25.000 SEK (σου­η­δι­κή κο­ρό­να) έκα­στος, κα­θώς και με δια­μο­νή στους ξε­νώ­νες του Ινστι­τού­του στην Αθήνα, μέ­γι­στης διάρ­κειας μιας εβδο­μά­δας. Οι υπο­τρο­φί­ες προ­κη­ρύσ­σο­νται χάρη στην ευ­γε­νι­κή χο­ρη­γία του Ιδρύ­μα­τος Barbro Osher Pro Suecia.

Δικαί­ω­μα υπο­βο­λής αί­τη­σης έχουν υπο­ψή­φιοι δι­δά­κτο­ρες και ερευ­νη­τές που εί­ναι Έλλη­νες υπή­κο­οι και ενερ­γοί ερευ­νη­τι­κά στην Ελλά­δα, στους επι­στη­μο­νι­κούς το­μείς που προ­α­να­φέρ­θη­καν. Σχε­τι­κή βα­ρύ­τη­τα θα δο­θεί σε νε­ώ­τε­ρους ερευ­νη­τές που ασχο­λού­νται με θέ­μα­τα Κλα­σι­κής Αρχαιο­λο­γί­ας και Αρχαί­ας Ελλη­νι­κής Ιστο­ρί­ας, αλλά η τε­λι­κή αξιο­λό­γη­ση θα βα­σι­στεί στη συ­νο­λι­κή ποιό­τη­τα της αί­τη­σης και στη συ­νά­φειά της με τις δρα­στη­ριό­τη­τες του Ινστι­τού­του.

Η αί­τη­ση πρέ­πει να πε­ρι­λαμ­βά­νει:
1. Ερευ­νη­τι­κή πρό­τα­ση που θα πε­ρι­γρά­φει τους ερευ­νη­τι­κούς στό­χους, τις με­θό­δους προ­σέγ­γι­σης και το σχε­τι­κό υλι­κό με­λέ­της. Οι υπο­ψή­φιοι δι­δά­κτο­ρες θα πρέ­πει επι­πλέ­ον να κα­το­νο­μά­σουν τον επι­βλέ­πο­ντα κα­θη­γη­τή τους (μεγ. αριθ­μός σε­λί­δων: 2).
2. Πλάνο/​χρο­νο­διά­γραμ­μα ερ­γα­σί­ας (μεγ. αριθ­μός σε­λί­δων: 1).
3. Βιο­γρα­φι­κό ση­μεί­ω­μα.

Τα απο­τε­λέ­σμα­τα για τις Barbro Osher Jubilee Scholarships θα ανα­κοι­νω­θούν το αρ­γό­τε­ρο στις 31 Αυγού­στου 2023, και οι υπο­τρο­φί­ες θα απο­δο­θούν στους επι­τυ­χό­ντες υπο­ψή­φιους τον Νοέμ­βριο του 2023, στο πλαί­σιο τε­λε­τής στην Αθήνα. Τα απο­τε­λέ­σμα­τα της σχε­τι­κής έρευ­νας θα πρέ­πει να πα­ρου­σια­στούν σε γρα­πτή έκ­θε­ση αλλά και προ­φο­ρι­κά, υπό τη μορ­φή ανοι­χτής στο κοι­νό διά­λε­ξης, στη Σου­η­δία και/​ή στην Ελλά­δα, το φθι­νό­πω­ρο του 2024.

Η αί­τη­ση, γραμ­μέ­νη στα αγ­γλι­κά, πρέ­πει να απο­στα­λεί ηλε­κτρο­νι­κά στη γραμ­μα­τέα διοί­κη­σης του Ινστι­τού­του, το αρ­γό­τε­ρο μέ­χρι τις 30 Απρι­λί­ου 2023, στo jenni.hjohlman@vitterhetsakademien.se 

Προκήρυξη

Πηγή: https://www.eduguide.gr/ypotrofies/prokiryksi/ypotrofies-gia-ellhnes-ypopshfioys-didaktores-kai-ereynhtes-apo-to-soyhdiko-institoyto-a8hnwn,2650