Η Κάριτας Ελλάς αναζητά Βοηθό υλοποίησης προγράμματος Αντάμα

H Κάριτας Ελλάς, Αναγνωρισμένο Φιλανθρωπικό Σωματείο, Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και Μη Κυβερνητική Οργάνωση, που εδρεύει στην Αθήνα, οδ. Καποδιστρίου 52 – Πλ. Βάθη, είναι φορέας της Καθολικής Εκκλησίας στην Ελλάδα για την Ποιμαντική της Φιλανθρωπίας, της Αγαθοεργίας και της Κοινωνικής Συμπαράστασης. Εμπνέεται από την Κοινωνική Διδασκαλία της Καθολικής Εκκλησίας και βοηθά χωρίς διακρίσεις άτομα που έχουν ανάγκη.

Η Κάριτας Ελλάς, ενεργώντας δυνάμει σχετικής απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου και λαβαίνοντας υπόψη της τα όσα ορίζονται στα άρθρα 2, 3, 4, 13 και 20 του Καταστατικού της,

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Τ Τ Ε Ι 

την πλήρωση (1) θέσης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Έργου με πλήρη απασχόληση και με την ειδικότητα «Βοηθός Υπεύθυνου Προγράμματος» ο οποίος/α θα απασχοληθεί στο αναφερόμενο Φιλανθρωπικό Σωματείο με την επωνυμία «Κάριτας Ελλάς», στο παρακάτω περιγραφόμενο σε περίληψη Έργο: Πρόγραμμα Ένταξης και Βιοπορισμού «Adama Center». Οι αρμοδιότητες είναι διοικητικές και αφορούν στη διεκπεραίωση των διαδικασιών για να αποκτήσουν οι εξυπηρετούμενοι/ες δίπλωμα οδήγησης.

1.- Επιλογή και Πρόσληψη : Η Κάριτας Ελλάς δίνει ίσες ευκαιρίες απασχόλησης. Η επιλογή και στη συνέχεια η πρόσληψη θα γίνει από την Κάριτας Ελλάς.

2.-  Αριθμός θέσεων Εργασίας : Μία (1).

3.- Ειδικότητα : Βοηθός Υπεύθυνου Προγράμματος

4.- Σύμβαση Εργασίας:

      α) Είδος Σύμβασης: Σύμβαση Εξαρτημένης Εργασίας Ιδιωτικού  Δικαίου  Ορισμένου Έργου.

      β) Ημέρες και ώρες απασχόλησης: Οκτάωρη απασχόληση καθ’ όλες τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας (Δευτέρα έως και Παρασκευή).

5. – Φορέας απασχόλησης: Αναγνωρισμένο Φιλανθρωπικό Σωματείο «Κάριτας Ελλάς» – Μ.Κ.Ο.

6.- Γενική περιγραφή καθηκόντων :

  • Υποστήριξη του συντονισμού και της υλοποίησης όλων των ανατεθέντων δραστηριοτήτων του έργου, όπως περιγράφεται στο λεπτομερές σχέδιο υλοποίησης, σύμφωνα με τις αρχές και τα πρότυπα ποιότητας του προγράμματος, τις απαιτήσεις των χορηγών και τις καλές πρακτικές.
  • Συνεργασία με τις ομάδες υλοποίησης του έργου (π.χ. αλληλογραφία, γραφειοκρατικές διαδικασίες)
  • Υποστήριξη στο τμήμα Διαχείρισης Δεδομένων του έργου μέσω συγκεκριμένων μηχανισμών και εργαλείων. Συνεργασία με τοπικούς εταίρους για την προετοιμασία αναφορών σύμφωνα με το καθορισμένο πρόγραμμα αναφορών.
-          Υποστήριξη του συντονισμού των δραστηριοτήτων αξιολόγησης του έργου και της παροχής βοήθειας στους εταίρους στις προσπάθειές τους να συλλέξουν και να αναλύσουν τα δεδομένα.
-          Παροχή έγκαιρης υποστήριξης στα μέλη της ομάδας με όλα τα συστήματα παρακολούθησης και ελέγχου.
-          Υλικοτεχνική υποστήριξη και σχεδιασμός, εφαρμογή και παρακολούθηση ενεργειών για τις τρέχουσες υποχρεώσεις σε συντονισμό με τα αρμόδια τμήματα (Οικονομικό, Προμήθειών).
-          Υποστήριξη για την σωστή και έγκαιρη διεκπεραίωση πληρωμών προς τους εξυπηρετούμενους. 

7- Εργασιακό Περιβάλλον: Η εργασία πραγματοποιείται στην Αττική.

8.- Αποποίηση ευθύνης: Η παρούσα περιγραφή εργασιακής θέσεως, δεν συνιστά διεξοδική λίστα ικανοτήτων, καθηκόντων και αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με τη θέση αυτή.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Εκπαίδευση και Εργασιακή Εμπειρία

  • Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων/ Οικονομικών Επιστημών/ Λογιστικής/ Νομικής.
  • Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών στην υποστήριξη έργων. Εμπειρία σε προγράμματα κοινωνικής στέγασης και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών θα θεωρηθεί προσόν. Η σχετική εμπειρία μπορεί να υποκαταστήσει κάποιο πτυχίο.
  • Εμπειρία στη χρήση πακέτων MS Windows και MS Office (Excel, Word, PowerPoint).
  • Άριστη γνώση Ελληνικών και Αγγλικών (κατανόηση, γραπτό και προφορικό λόγο)
  • Εμπειρία σε συμμετοχικό σχεδιασμό δράσεων με τη συμμετοχή της κοινότητας.
  • Θα προτιμηθεί η εμπειρία στην παρακολούθηση έργων και τη συλλογή σχετικών δεδομένων.
  • Υποβολή Αίτησης υποψηφιότητας και άλλων δικαιολογητικών

Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία της Κάριτας Ελλάς: α)  Συνοδευτική Επιστολή, β) Πλήρες Βιογραφικό τους Σημείωμα στην Ελληνική γλώσσα και γ) Δήλωση Συναίνεσης.

Τα δικαιολογητικά αυτά μπορούν οι ενδιαφερόμενοι/ες να τα υποβάλλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση job.caritas5@caritas.gr   και  με  ένδειξη  τον  κωδικό  της  θέσης ΒΥΠ 04/2023.

Καταληκτική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και των αντίστοιχων δικαιολογητικών, μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, ορίζεται η Δευτέρα 10 Απριλίου 2023.

Πηγή: https://caritas.gr/job-openings-gr/voithos-ylopoiisis-programmatos-antama/