Προκήρυξη για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Η Συνέλευση του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με την 4/10-3-2023 (ΘΕΜΑ 1ο) απόφασή του, εγκρίνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διδακτορικές σπουδές στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, η οποία είναι η παρακάτω:

Α΄ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, ακαδ. έτους 2022-23

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Οργανισμών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου προσκαλεί ενδιαφερόμενες/ους να έρθουν σε επαφή με διδάσκοντες του Τμήματος, προκειμένου να διαμορφώσουν ερευνητικές προτάσεις για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Τα ενδιαφέροντα των διδασκόντων που είναι διατεθειμένοι να εποπτεύσουν υποψήφιους διδάκτορες περιγράφονται στη συνέχεια.

Η/ο ενδιαφερόμενη/μενος διατυπώνει σύντομη πρόταση και προσωρινό τίτλο. Στη συνέχεια, έρχεται σε επαφή με την/τον διδάσκοντα που διαθέτει ανάλογα ερευνητικά ενδιαφέροντα με μήνυμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Εφόσον η/ο διδάσκουσα/ων συμφωνήσει κατ’ αρχήν για την αναγκαιότητα της προτεινόμενης πρότασης, καθοδηγεί την/τον φοιτητή/τρια να διαμορφώσει μία ολοκληρωμένη ερευνητική πρόταση την οποία, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, υποβάλλει στη Γραμματεία του Τμήματος.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να εξεταστεί μία υποψηφιότητα, αποτελεί η επικοινωνία και συμφωνία της/του ενδιαφερόμενου με την/τον εν δυνάμει επιβλέποντα επί του θέματος και της πρότασης που υποβάλλει. Η Συνέλευση του Τμήματος αποφασίζει για την αποδοχή ή μη της πρότασης.

Ο Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος είναι διαθέσιμος εδώ. Η παρούσα πρόσκληση εκδίδεται σύμφωνα με τα άρθρα 90 και 91 του ν. 4957/2023 και επίκειται η ψήφιση του νέου Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών.

Διδάσκων/ουσα

 • Δαούση Χριστίνα x.daousi@go.uop.gr
  • Προτεινόμενα γνωστικά αντικείμενα:
   1. Χωρικός Σχεδιασμός (στοχευμένη έρευνα σε συνδυασμό με στρατηγικά σχέδια εφαρμογής από κάτω προς τα πάνω, στον ευρωπαϊκό και στον διεθνή χώρο).
   2. Αειφόρος Ανάπτυξη και διαχείριση (στοχευμένη έρευνα σε συνδυασμό με παραδείγματα επίδειξης από την ευρωπαϊκή και την διεθνή εμπειρία).
   3. Χωρική Διακυβέρνηση (πολυεπίπεδα θεσμικά συστήματα συμμετοχικού σχεδιασμού, διαπραγματευτικου προγραμματισμού και συμμετοχικής διαχείρισης των χώρων, των τόπων και των τοπίων τους, σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο).
   4. Συγκριτικό Δημόσιο Δίκαιο (Συνταγματικό, Διοικητικό, Ευρωπαϊκό και Διεθνές, Χωροταξικό και Πολεοδομικό, Περιβαλλοντικό, κ.α.) ισχύον σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
   5. Συγκριτικοί Θεσμοί σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο (Κράτος, ΤΑ, χωρικά ΝΠΔΔ, κλπ, συμπεριλαμβανομένης της συγκριτικής ιστορικής προσέγγισης των θεσμών σε βάθος χρόνου και σε ευρεία διάσταση χώρου) και Συγκριτικοί Θεσμοί Πολιτικής Κοινωνιολογίας στο χώρο και στον χρόνο (κοινωνικοπολιτικα κινήματα θεσμισης και δυναμικές ριζικής δημιουργίας θεσμών και φαντασιακών παραστάσεων).
 • Γεωργόπουλος Ευστράτιος e.georgopoulos@go.uop.gr
  • ​​​​​​​​​​​​​​Προτεινόμενα γνωστικά αντικείμενα:
   1. Μηχανική Μάθηση,
   2. Υπολογιστική Νοημοσύνη,
   3. Τεχνητή Νοημοσύνη
   4. Μοντελοποίηση και Πρόβλεψη χρονοσειρών
   5. Επιχειρησιακή Έρευνα
  • Προτεινόμενα θέματα Διδακτορικών Διατριβών:
   1. Μοντελοποίηση και Πρόβλεψη χρονοσειρών με τη χρήση τεχνικών βαθιάς μάθησης,
   2. Βελτιστοποίηση Χαρτοφυλακίου με τη χρήση Τεχνικών Υπολογιστικής Νοημοσύνης
 • Κοτσιλιέρης Θεόδωρος t.kotsilieris@uop.gr
  • Προτεινόμενο θέμα:
   1. Πρόβλεψη επιρρέπειας χρηστών σε επιθέσεις phishing με βάση δημογραφικά, κοινωνικά και τεχνικά χαρακτηριστικά
 • Μπιτσάνη Ευγενία e.bitsani@go.uop.gr
  • Προτεινόμενο γνωστικό αντικείμενο:
   1. Διαπολιτισμικές Σχέσεις, τοπική ανάπτυξη και πολιτισμικά δίκτυα στη Μεσόγειο
 • Σωτηρόπουλος Δημήτριος d.sotiropoulos@go.uop.gr
  • Προτεινόμενο γνωστικό πεδίο:
   1. Πολιτική Ιστορία

Διαδικασία αίτησης και απαιτούμενα δικαιολογητικά

Η υποβολή αιτήσεων πραγματοποιείται ηλεκτρονικά. Οι ημερομηνίες για την υποβολή αιτήσεων: 22/3/2023 έως 18/4/2023.

Οι υποβολές αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση boa-secr@uop.gr με την ένδειξη «Αίτηση για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής Ονοματεπώνυμο». Εναλλακτικά μπορεί να υποβληθεί φάκελος υποψηφιότητας στη Γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων & Οργανισμών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στην ταχυδρομική διεύθυνση:​​​​​​​ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Οργανισμών
(Παλαιό κτίριο 2ος όροφος, Γραφείο αριθμ.141)
«Αίτηση για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής»
Αντικάλαμος Μεσσηνίας
Τ.Κ. 24150 ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Στην περίπτωση υποβολής φακέλου υποψηφιότητας σε έντυπη μορφή, τα δικαιολογητικά (1), (4) και (5) θα πρέπει να αποσταλούν υποχρεωτικά και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση boa-secr@uop.gr με την ένδειξη «Αίτηση για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής Ονοματεπώνυμο Δικαιολογητικά 1,4 & 5»
Ο φάκελος υποψηφιότητας πρέπει να περιλαμβάνει:

 1. Αίτηση του ενδιαφερομένου σύμφωνα με το πρότυπο του τμήματος.
 2. Αντίγραφο πτυχίου (με αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ όπου απαιτείται) με αναλυτική βαθμολογία
 3. Αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (με αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ όπου απαιτείται) με αναλυτική βαθμολογία
 4. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, κατά προτίμηση με το πρότυπο Europass.
 5. Σχέδιο έρευνας σύμφωνα με το πρότυπο του τμήματος.
 6. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικών
 7. Ευκρινές φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
 8. Μία (1) φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας (μόνο σε έντυπη αποστολή των δικαιολογητικών)
 9. Υπεύθυνη δήλωση ότι έχει λάβει γνώση του κανονισμού διδακτορικών διατριβών του Τμήματος και τον αποδέχεται.

Προκήρυξη

Πηγή: https://www.eduguide.gr/grad/prokyriksi_phd/2023-prokiryxi-gia-ekponisi-didaktorikis-diatrivis-sto-tmima-dioikisis-epiheiriseon-kai-organismon-tou-panepis,2233