Υποτροφίες του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (I.K.Y.) σε συνεργασία με το Fulbright Greece

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών και το Fulbright Greece, θα υλοποιήσουν από κοινού τα εξής δύο
προγράμματα υποτροφιών με την επωνυμία «Υποτροφίες του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ) σε συνεργασία με το Fulbright Greece», που αφορούν σε βραχεία κινητικότητα υποψήφιων διδακτόρων διάρκειας έξι (6) μηνών, κατά τα έτη 2023,2024,2025 και 2026 (εφεξής «Πρόγραμμα»), :
α) υποτροφίες σε πέντε (5) Έλληνες υποψηφίους διδάκτορες Ελληνικών ΑΕΙ, προκειμένου να διεξαγάγουν έρευνα σε Πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα στις ΗΠΑ (εφεξής «Φορέας Υποδοχής στις ΗΠΑ») και
β) υποτροφίες σε τέσσερις (4) Αμερικανούς υποψηφίους διδάκτορες Πανεπιστημίων των ΗΠΑ, προκειμένου να διεξαγάγουν έρευνα σε Ελληνικά ΑΕΙ ή/και ερευνητικούς φορείς/οργανισμούς στην Ελλάδα (εφεξής «Φορέας Υποδοχής στην Ελλάδα»).

Σκοπός του Προγράμματος είναι η υποστήριξη και ενίσχυση της κινητικότητας επιστημόνων ερευνητών μεταξύ της Ελλάδας και των ΗΠΑ και η ενίσχυση της συνεργασίας των ελληνικών και αμερικανικών Πανεπιστημίων.

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών και το Fulbright Greece θα ορίσουν από κοινού την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας για τις υποτροφίες του Προγράμματος και θα καταρτίσουν σχετική πρόσκληση (εφεξής «Πρόσκληση») που θα δημοσιευθεί με ανάρτηση στους διαδικτυακούς τόπους τους (https://www.iky.gr και https://www.fulbright.gr).

Στους Έλληνες υποτρόφους που θα μεταβούν στις ΗΠΑ καταβάλλονται: (α) μηνιαία τροφεία δύο χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (€2.800) ήτοι συνολικά δεκαέξι χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (€16.800), (β) κατ’ αποκοπή ποσό πεντακοσίων ευρώ (€ 500,00) για την κάλυψη δαπανών πρώτης εγκατάστασης, (γ) δαπάνες για την αγορά τυχόν απαιτούμενων αναλώσιμων της έρευνας, ύψους έως χιλίων οκτακοσίων ευρώ (€ 1.800,00) και (δ) αντίτιμο ενός αεροπορικού εισιτηρίου οικονομικής θέσης με επιστροφή, ύψους έως δύο χιλιάδων ευρώ (€2.000,00).

Πηγή: https://diavgeia.gov.gr/doc/976246%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%97-2%CE%98%CE%9D?inline=true