Π.Μ.Σ. ΒΙΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών
Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς ανακοινώνει την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιοοικονομία, Κυκλική Οικονομία και
Βιώσιμη Ανάπτυξη» (MSc in Bioeconomy, Circular Economy and Sustainable
Development) που διοργανώνει για τον ακαδημαϊκό κύκλο 2023-2025.


Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην «Bιοοικονομία,
Κυκλική Οικονομία και Βιώσιμη Ανάπτυξη» είναι η προετοιμασία, ανάπτυξη και παροχή
εξειδικευμένων γνώσεων σε θέματα βιοοικονομίας και κυκλικής οικονομίας ως κύριο
στοιχείο μιας έξυπνης, οικολογικής και επομένως βιώσιμης ανάπτυξης στην Ελλάδα, την
Ευρώπη αλλά και παγκοσμίως. Ταυτόχρονα, επιδιώκεται η παροχή γνώσης για το σύνολο
των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ με βάση την Ατζέντα 2030 για έναν κόσμο
δικαιότερο, πιο ειρηνικό και ευημερούντα, και σε έναν υγιή πλανήτη. Το ΠΜΣ παρέχει
εξειδικευμένες γνώσεις και σε ήδη εργαζόμενα στελέχη επιχειρήσεων, κυβερνήσεων και
οργανισμών όσον αφορά την εφαρμογή πρακτικών και πολιτικών φιλικών προς τη
διατήρηση της βιοποικιλότητας και τις καλές πρακτικές στο πλαίσιο του ΟΗΕ.
Στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων AEI
(Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών
ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Το πρόγραμμα είναι διάρκειας 3 εξαμήνων και τα μαθήματα
αρχίζουν τον Οκτώβριο.
Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις μέχρι και τις 20/05/2023.

Πηγή: https://bioeconomics.edu.gr/wp-content/uploads/2023/03/%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%9A%CE%9B%CE%97%CE%A3%CE%97-%CE%A0%CE%9C%CE%A3-%CE%92%CE%99%CE%9F-2023.pdf