Αιτήσεις στο ΠΜΣ «ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ Τ.Π.Ε ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2023-2024

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
για την επιλογή Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριών ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 για το
Π.Μ.Σ. «Διδακτική Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση: Διεπιστημονική Προσέγγιση»

Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου


Το Πρόγραμμα οδηγεί σε:

  • Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Αγωγής (Master of Education), αντιστοιχεί σε 90 Ects και
  •     Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας.


Δόμηση προγράμματος:

  • Τρία (3) εξάμηνα πλήρους φοίτησης (δύο εξάμηνα μαθημάτων και ένα εξάμηνο για Πρακτική Άσκηση και εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας).
  • Εκπαιδευτικές συνεδρίες  σε 4 κύκλους ανά εξάμηνο μαθημάτων, μικτής προσέγγισης (εκ του σύνεγγυς και εξ αποστάσεως).

     
    Ø  Απαλλαγή τελών φοίτησης σε ποσοστό έως τριάντα τοις εκατό (30%) των φοιτητών/τριών  που έχουν ολοκληρώσει την εγγραφή τους στο Π.Μ.Σ. (άρθρο 86 του Ν. 4957/2022).

Οι αιτήσεις Υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά  μέσω του  συστήματος «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη διεύθυνση: https://nautilus.aegean.gr/

μέχρι την Τρίτη 20 Ιουνίου 2023 και ώρα 14:00

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Π.Μ.Σ.:

Μεταβείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.pse.aegean.gr/dithenet/
 

Επικοινωνήστε με την Γραμματεία του Π.Μ.Σ.: τηλ. επικοινωνίας 2241099192, καθημερινά (από 09:00 έως 13:00),και email: Rhodes_PMS_DT@aegean.gr