Π.Μ.Σ. «Αγγλικές και Αμερικανικές Σπουδές» στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Με απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος (Συνέλευση αριθμ. 557/16-3-2023), το Τμήμα Αγγλικής
Γλώσσας και Φιλολογίας κηρύσσει την έναρξη διαδικασιών εισαγωγής συνολικά έως δεκαπέντε (15)
υποψηφίων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Αγγλικές και Αμερικανικές Σπουδές» για το ακαδημαϊκό
έτος 2023-2024 για σπουδές πλήρους φοίτησης διάρκειας 18 μηνών.
Υποβολή αιτήσεων: 1 Ιουνίου – 10 Ιουλίου 2023
O Εσωτερικός Κανονισμός που διέπει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, οι στόχοι, τα μαθήματα και άλλες χρήσιμες πληροφορίες για την ειδίκευση είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο του Προγράμματος gp.enl.auth.gr.
Τα μαθήματα γίνονται δια ζώσης και η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική.
Σύμφωνα με το ΦΕΚ λειτουργίας του, το Π.Μ.Σ. έχει δίδακτρα το συνολικό κόστος των οποίων
ανέρχεται στα 2.500,00€ (άρθρο 18 στον Εσωτερικό Κανονισμό του Π.Μ.Σ.). Στο ίδιο άρθρο, οι
ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για τον τρόπο και χρόνο καταβολής των
διδάκτρων.
Οι αιτήσεις με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει να σταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση
της Γραμματείας info@enl.auth.gr.
Οι υποψήφιοι/ες χρειάζεται επίσης να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση εντός της προθεσμίας
υποβολής στον σύνδεσμο
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5u-AOgUpf75fDPzcqHKl8Opn3vNArnG8KzY_obmtSwxhdQ/viewform

Πηγή: https://www.enl.auth.gr/files/88888_Call%20Lit%2023-24.pdf