Προκήρυξη θέσεων Υποψήφιων Διδακτόρων στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ανακοινώνεται ότι η Συνέλευση του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της
Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών αποφάσισε
κατά την 11η
/23-03-2022 συνεδρία της, την προκήρυξη θέσεων Υποψηφίων Διδακτόρων
πλήρους φοίτησης στα γνωστικά αντικείμενα της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.
Για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν στη
Γραμματεία Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής Διοίκησης
Επιχειρήσεων του ΟΠΑ τα παρακάτω δικαιολογητικά, σύμφωνα με τον Κανονισμό του
Προγράμματος (ΦΕΚ 1535/4-5-2018, άρθρο 5 παρ.3) και το Ν.4957/21-7-2022:

 1. Σχετική αίτηση στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών της
  Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων που υπάγεται το Τμήμα Λογιστικής και
  Χρηματοοικονομικής
  (https://www.dept.aueb.gr/sites/default/files/accfin/attachments/Aitisi-PhdLoXri.pdf),
 2. Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα.
 3. Τίτλο Προπτυχιακών Σπουδών με αναλυτική βαθμολογία.
 4. Τίτλο Μεταπτυχιακών Σπουδών (Master’s) με αναλυτική βαθμολογία.
 5. Πιστοποιητικό πολύ καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Γ1/C1)..
 6. Αντίγραφα Εργασιών που έχουν εκπονηθεί σε προηγούμενα προπτυχιακά και
  μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.
 7. Δύο εμπιστευτικές συστατικές επιστολές από μέλη Δ.Ε.Π. Ανώτατου
  Εκπαιδευτικού Ιδρύματος
 8. Έκθεση ιεραρχημένων ερευνητικών ενδιαφερόντων και προτεραιοτήτων.
 9. Προσχέδιο προτεινόμενης διδακτορικής διατριβής.
  Οι υποψήφιοι από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό
  αντιστοιχίας και ισοτιμίας από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων
  Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ). Το ΟΠΑ υποχρεούται να διαπιστώσει εάν
  οι τίτλοι σπουδών από την αλλοδαπή εντάσσονται στο Εθνικό Μητρώο
  Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής και στο Εθνικό
  Μητρώο Τύπων Τίτλων Σπουδών Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής του
  ΔΟΑΤΑΠ (https://www.doatap.gr/anagnorish/mitroa/), σύμφωνα με το άρθρο 304, του
  ν. 4957/2022.
  Αιτήσεις κατατίθενται ηλεκτρονικά (postgrad_sob@aueb.gr) στη Γραμματεία
  Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΟΠΑ,
  Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, 7ος όροφος, γραφείο 705, τηλ. 210 8203 614, 622, 865,
  μέχρι και την Πέμπτη 20 Απριλίου 2023.
  2
  Η υποβολή υποψηφιότητας στην παρούσα προκήρυξη, δε δημιουργεί οποιαδήποτε αξίωση
  αποδοχής αυτής. Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεσμεύεται να εξασφαλίζει ίσες
  ευκαιρίες και δικαιώματα στην εργασία και στην εκπαίδευση.

Πηγή: https://www.aueb.gr/sites/default/files/aueb/PROKHRYKSH%20PHD_%CE%9B%CE%9F%CE%A7%CE%A1%CE%97_22-23.pdf