Π.Μ.Σ ’’ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ -MASTER IN ACCOUNTING IN THE MODERN MANAGEMENT ENVIRONMENT’’ 2023-2024 στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση για την ένταξή τους κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) με τίτλο: «Λογιστική στο Σύγχρονο Περιβάλλον Διοίκησης», (ΦΕΚ 2555/16.6.2021).

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα κατ’ έτος ορίζεται κατά ανώτατο όριο σε εξήντα (60). Το Π.Μ.Σ οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη «Λογιστική στο Σύγχρονο Περιβάλλον Διοίκησης» [Master of Science (MSc) in “Accounting in the Modern Management Environment”]. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ορίζεται σε δύο (2) διδακτικά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης και κρίσης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Απαιτείται η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε 8 (οκτώ) μαθήματα συνολικά κατά τα δύο πρώτα εξάμηνα (Α΄ και Β΄) και η επιτυχής εκπόνηση διπλωματικής εργασίας κατά το Β΄ εξάμηνο. Η διδασκαλία των μαθημάτων θα γίνεται κατά κανόνα τις ημέρες Σάββατο και Κυριακή. Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων Πανεπιστημίων της αλλοδαπής, πτυχιούχοι τμημάτων των πρώην ΤΕΙ, καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων ΑΣΕΙ. Η αποδοχή αλλοδαπών φοιτητών θα γίνεται εφόσον προσκομίσουν πιστοποιητικό ελληνικής γλωσσομάθειας.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα γίνονται δεκτές μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας: https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm#, μέχρι την 17η Ιουνίου 2023.

Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή διευκρινιστικών ερωτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τον ιστότοπο του μεταπτυχιακού προγράμματος https://mscaccount.bma.upatras.gr/

Πηγή: https://mscaccount.bma.upatras.gr/el/