Π.Μ.Σ. «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων» στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη
εκπαιδευτικών μονάδων σε πολύπλοκα και υβριδικά περιβάλλοντα. Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η
εξειδίκευση στις Επιστήμες του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού και η προετοιμασία στελεχών ικανών
να συμβάλουν τόσο στη διαχείριση όσο και στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη σύγχρονων
εκπαιδευτικών μονάδων. Το πρόγραμμα έχει στόχο τη θεωρητική εμβάθυνση και την
καλλιέργεια τεχνογνωσίας και ικανοτήτων στον τομέα του σχεδιασμού και της συστημικής
ανάπτυξης εκπαιδευτικών μονάδων ως ολιστικής και πολύπλοκης οργάνωσης, διαχείρισης και
λειτουργίας, με τη σύγχρονη και ευρεία έννοια του όρου, που περιλαμβάνει τις σχολικές μονάδες
και τους ευέλικτους θεσμούς συνεχούς εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης με
εφαρμογή παραδοσιακών και σύγχρονων μοντέλων διδασκαλίας, λειτουργίας και διαχείρισης.

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 θα εισαχθούν στο Π.Μ.Σ. «Μοντέλα Σχεδιασμού και
Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων» κατ’ ανώτατο όριο σαράντα (40) μεταπτυχιακές/οί
φοιτήτριες/ές.


Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί/ές πτυχιούχοι/ες Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής και
ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης, υποψήφιοι/ες μπορούν να είναι
φοιτητές και φοιτήτριες, οι οποίοι/ες αναμένεται να καταστούν πτυχιούχοι/ες ή
διπλωματούχοι/ες μέχρι το τέλος της περιόδου των εγγραφών.

Η προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τη Δευτέρα 15 Μαΐου 2023 και
ώρα 23:59.


Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους μέσω του ηλεκτρονικού
συστήματος «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη διεύθυνση: https://nautilus.aegean.gr/
μέχρι τη Δευτέρα 15 Μαΐου 2023 και ώρα 23:59. αφού ακολουθήσουν προσεκτικά τις οδηγίες
που περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης: https://nautilus.aegean.gr/applicant_manual.pdf

Πληροφορίες: https://pms-msaem.pse.aegean.gr/archives/1106