Πανεπιστήμιο Κρήτης: Μεταπτυχιακό στη Βιοηθική (2023-2024)

Το Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) Βιοηθική, που οργανώνεται από τα Τμήματα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, Βιολογίας, Κοινωνιολογίας και την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης καθώς και τη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, πρόκειται να δεχθεί φοιτητές κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023- 2024, για μεταπτυχιακές σπουδές, που είναι διετείς, και οδηγούν στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ).

Διάρκεια φοίτησης:
Η χρονική διάρκεια των σπουδών για την απονομή του Δ.Μ.Σ. είναι:
(κανονική φοίτηση) τέσσερα (4) εξάμηνα, με δυνατότητα παράτασης ενός (1) έτους, κατά το μέγιστο, για την αποπεράτωση της μεταπτυχιακής εργασίας,
ή (μερική φοίτηση) οκτώ (8) εξάμηνα.
Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Η διάρθρωση των μαθημάτων είναι τέτοια, ώστε να καθίσταται εφικτή η παρακολούθηση του Προγράμματος και από εργαζόμενους, με μέσα σύγχρονης εξ αποστάσεως συμμετοχής.

Το Δ.Π.Μ.Σ. δεν έχει δίδακτρα
Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων των Πανεπιστημίων της ημεδαπής, ή αντίστοιχων αναγνωρισμένων Τμημάτων Πανεπιστημίων της αλλοδαπής, με τις προϋποθέσεις που εκάστοτε ισχύουν για τους πτυχιούχους της ανώτατης εκπαίδευσης.
Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι φοιτητές ή φοιτήτριες που αναμένεται να έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους πριν την έναρξη των μαθημάτων.
Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται, κατ’ ανώτατο όριο, σε είκοσι (20) φοιτήτριες/τές κατ΄ ακαδημαϊκό έτος.

Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών:
Υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών γίνεται ΜΟΝΟΝ ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://postgrad.cict.uoc.gr/ στην οποία οι υποψήφιες/οι θα πρέπει να δημιουργήσουν λογαριασμό χρήστη, να επεξεργαστούν την αίτησή τους, να επισυνάψουν τα δικαιολογητικά τους και να την υποβάλλουν οριστικά πριν τη λήξη της προθεσμίας.
Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να συμπληρώσουν τα πεδία που αναφέρονται και να επισυνάψουν τα παρακάτω πιστοποιητικά ή αρχεία:

  1. Για πτυχιούχους: (α) Αντίγραφο Πτυχίου ή Πτυχίων (και Πιστοποιητικό αντιστοιχίας ή ισοτιμίας από ΔΙΚΑΤΣΑ/Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., για πτυχιούχους ξένων Πανεπιστημίων) και (β) Πιστοποιητικό Σπουδών με αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων, όπου αναγράφεται και ο βαθμός πτυχίου.
    Για τελειόφοιτους: (α) Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων και (β) Βεβαίωση περάτωσης σπουδών (εφόσον υπάρχει).
  2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  3. Έκθεση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (μέχρι 2000 χαρακτήρες), η οποία συμπληρώνεται μέσα στην πλατφόρμα και στην οποία οι υποψήφιες/οι καλούνται να αναφέρουν τα επιστημονικά ενδιαφέροντά τους, καθώς και τους λόγους επιλογής του Mεταπτυχιακού Προγράμματος ΒΙΟΗΘΙΚΗ.
  4. Πιστοποιητικά κατοχής αγγλικής γλώσσας.
  5. Ανάτυπα δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά, αντίγραφα συγγραφικού έργου (εφόσον υπάρχουν).
  6. Δύο (2) συστατικές επιστολές, οι οποίες θα αποσταλούν από τους συντάκτες και όχι από τις/τους υποψήφιες/ους.
  7. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας και αντίγραφο στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός ΑΜΚΑ

Το μέγεθος και ο τύπος των αρχείων που επισυνάπτονται, θα πρέπει να συμφωνούν με τις σχετικές οδηγίες που αναφέρονται στην πλατφόρμα υποβολής.

Συστατικές Επιστολές
Οι συστατικές επιστολές πρέπει να σταλούν αποκλειστικά από τους συντάκτες τους μέσα από την εφαρμογή της υποβολής των αιτήσεων. Τα άτομα που θα αναγράψει η/ο υποψήφια/ος μέσα στην αίτησή της/του, θα λάβουν σχετική πρόσκληση μετά την οριστική υποβολή της αίτησης. Θα πρέπει υποχρεωτικά να δηλωθεί στην αίτηση υποψηφιότητας: α) η διεύθυνση e-mail του φορέα στον οποίο ανήκει/εργάζεται η/ο συντάκτης, β) η ιδιότητα και τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του συντάκτη της επιστολής.
Η υποβολή των συστατικών επιστολών από τους συντάκτες θα πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι και την 29η Μαΐου 2023.

Κριτήρια Αξιολόγησης Υποψηφίων και Διαδικασία Επιλογής
Κατά την επιλογή, συνεκτιμώνται το αποτέλεσμα της συνέντευξης, ο βαθμός πτυχίου, ο βαθμός επιτυχίας σε συναφή με το Πρόγραμμα μαθήματα, η άρτια γνώση της αγγλικής, προηγούμενη εμπειρία, ενδεχόμενες δημοσιεύσεις ή επιστημονικές εργασίες και συστατικές επιστολές.

Η συνέντευξη καλύπτει θέματα επιστημονικού ενδιαφέροντος και αποβλέπει στη διαπίστωση της γενικής κατάρτισης των υποψηφίων και της ικανότητάς τους να ανταποκρίνονται στις ουσιαστικές απαιτήσεις του Προγράμματος, συνεκτιμώντας το κίνητρο και το ενδιαφέρον αλλά και την επιστημονική επάρκειά τους σε σχέση με τη Βιοηθική.

H επαρκής γνώση της αγγλικής πιστοποιείται, εκτός από πτυχίο Τμήματος Αγγλικής Φιλολογίας, από δίπλωμα επάρκειας διδασκαλίας της αγγλικής σε επίπεδο C2, από πτυχίο ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής, στο οποίο γλώσσα διδασκαλίας είναι η αγγλική, καθώς και από αναλόγου κύρους πτυχία ή διπλώματα. Σε περίπτωση που, με βάση τα υποβληθέντα πιστοποιητικά, δεν προκύπτει το απαιτούμενο επίπεδο γνώσης της αγγλικής γλώσσας κατά τα ανωτέρω, η/ο υποψήφια/ος υποβάλλεται σε σχετική εξεταστική δοκιμασία κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η οποία έγκειται στην ανάγνωση κειμένων στην αγγλική και στην απόδοσή τους στην ελληνική.

Η επόμενη διαδικασία επιλογής θα λάβει χώρα την Παρασκευή, 9 Ιουνίου 2023. Οι συνεντεύξεις θα διεξαχθούν μέσω τηλεδιάσκεψης. Για τη σειρά, την ακριβή ώρα των συνεντεύξεων και την πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης, οι υποψήφιε/οις θα ενημερωθούν από τη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. μέσω e-mail.

Η ηλεκτρονική κατάθεση αιτήσεων και δικαιολογητικών πραγματοποιείται μέσω της πλατφόρμας https://postgrad.cict.uoc.gr/

Η διάρκεια υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών είναι από τη Δευτέρα 27 Μαρτίου μέχρι το Σάββατο 27 Μαϊου 2023.

Πληροφορίες στo τηλέφωνo: 2831077215, e-mail: bioethics.secretary@fks.uoc.grtsinorev@uoc.grathan@biology.uoc.gr.

Προκήρυξη

Πηγή: https://www.eduguide.gr/grad/prokiryksi/panepistimio-kritis-pms-vioithiki,99