ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ: Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Διδακτορικoύ Διπλώματος στην Πληροφορικής ή Επιστήμης Υπολογιστών ΑΕΙ, ή Πολυτεχνικής Σχολής στον τομέα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή του Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή συναφούς τομέα

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)  προκηρύσσει : Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Διδακτορικoύ Διπλώματος στηνΠληροφορικής ή Επιστήμης Υπολογιστών ΑΕΙ, ή Πολυτεχνικής Σχολής στον τομέα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή του Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή συναφούς τομέα

Παράλληλοι και κατανεμημένοι αλγόριθμοι και δομές δεδομένων που υποστηρίζουν τη δυνατότητα επανάκτησης (recoverable algorithms and data structures). Θεωρία υπολογισιμότητας σε συστήματα με Non-Volatile Memory.

Ημερομηνία Ανάρτησης: 27.03.2023
Καταληκτική Ημερομηνία: 06.04.2023
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Πληροφορικής

Δειτε περισσότερες πληροφορίες

Κάντε αίτηση για τη θέση ⟶

Πηγή: https://www.forth.gr/el/jobs/show/&tid=1203