ΠΜΣ Ανάπτυξη και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην Ανάπτυξη και Ασφάλεια Πληρο- φοριακών Συστημάτων λειτουργεί από την ακαδημαϊκή χρονιά 2020-21 με δύο εξειδικεύσεις-κατευθύνσεις αιχμής (ΦΕΚ 2635/τ.Β’/30.06.2020):

 • Κατεύθυνση Α:Ανάπτυξη Ευφυών Πληροφοριακών Συστημάτων Μεγάλης Κλίμακας (Intelligent Large-Scale Information Systems Development)
 • Κατεύθυνση Β: Κυβερνοασφάλεια & Προστασία Ψηφιακών Υποδομών (Cybersecurity & Digital Infrastructures Protection)

Το Τμήμα Πλήρους Φοίτησης διαρκεί τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα και αποσκοπεί στην κατάρτιση εξειδικευμένων επιστημόνων, εφοδιασμένων με ισχυρές θεωρητικές γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες, ικανές να καλύψουν με πλήρη επάρκεια τις ανάγκες των επιχειρήσεων και οργανισμών σε θέματα ασφάλειας, σχεδιασμού, υλοποίησης και δια- χείρισης πληροφοριακών συστημάτων.
Από το ακαδημαϊκό έτος 2023-24, παρέχεται στους φοιτητές η δυνατότητα εκπόνησης αμειβόμενης πρακτικής άσκησης, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, σε κατάλληλο ιδιωτι- κό ή δημόσιο φορέα, σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο νόμος.
Η παρακολούθηση του ΠΜΣ προϋποθέτει καταβολή τελών φοίτησης. Για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23 τα τέλη φοίτησης ανέρχονται σε 4.000€ ανά φοιτητή και καταβάλλονται τμηματικά. Υπάρχουν δυνατότητες απαλλαγής διδάκτρων (οικονομικοί λόγοι) ή παροχής υποτροφίας (λόγω αριστείας) σε αριθμό δικαιούμενων, με βάση τα εκάστοτε ισχύοντα.
Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων θα γίνονται δεκτές, μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο, έως την Πέμπτη, 8 Ιουνίου 2023.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν, έγκαιρα, τα εξής έγγραφα:

 1. Έντυπο αίτησης (συμπληρώνεται στο https://e-graduate.applications.aueb.gr).
 2. Πρόσφατη φωτογραφία, τύπου ταυτότητας.
 3. Αντίγραφο πτυχίου (οι πτυχιούχοι). Οι τελειόφοιτοι πρέπει να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι η αποδοχή της αίτησής τους γίνεται με την αίρεση απόκτησης πτυχίου μέχρι και την εξεταστική περίοδο του Σεπτέμβρη 2023.
 4. Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας πτυχίου (ΔΟΑΤΑΠ) από όσους είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ εξωτερικού. Η αίτηση προς τον ΔΟΑΤΑΠ δεν υποκαθιστά την απαιτούμενη αναγνώριση, η οποία πρέπει να υποβληθεί μαζί με την αίτηση υποψηφιότητας
 5. Aντίγραφο της αναλυτικής βαθμολογίας όλων των ετών σπουδών.
 6. Δύο συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση στο έντυπο που υπάρχει στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ.
 7. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (κατά προτίμηση τύπου Europass).
 8. Αντίγραφα αποδεικτικών επαγγελματικής προϋπηρεσίας (εάν υπάρχουν).
 9. Σύντομη έκθεση ενδιαφερόντων (μέχρι 300 λέξεις), στην οποία αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους ο υποψήφιος ενδιαφέρεται για το συγκεκριμένο ΠΜΣ.
 10. Αποδεικτικό (επικυρωμένο αντίγραφο) καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας, όπως αποδεικνύεται με πιστοποιητικό First Certificate των Πανεπιστημίων Cambridge ή Michigan ή με αντίστοιχο/ισόκυρο Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας.

Δεδομένης της υποεκπροσώπησης των γυναικών στον κλάδο της Πληροφορικής, το πρόγραμμα ενθαρρύνει και υποστηρίζει την ισότιμη πρόσβαση όλων στον κλάδο.

Για επιπλέον πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών (Ευελπίδων 47Α & Λευκάδος 33, 7ος όροφος, Γραφείο 706), Δευτέρα-Παρασκευή (11:00-13:00), τηλ. 210.82.03.643-645. Αρμόδιες: κα. Άννα Παπά- ζογλου και κα. Ολυμπία Μάρα.

Υποδείγματα συστατικών επιστολών (κενά) υπάρχουν στην ιστοσελίδα εδώ

Για άλλες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα:

http://mscis.cs.aueb.gr/el/normal/home

Προκήρυξη

Πηγή: https://www.eduguide.gr/grad/prokiryksi/opa-pliroforiaka-systimata-plirous-foitisis,42