Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο: ΔΔΠΜΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων “Athens ΜΒΑ”

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) συνεχίζουν για 26ο έτος το Διιδρυματικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΔΠΜΣ) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, “Athens ΜΒΑ”.

Το ΔΔΠΜΣ απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών που ενδιαφέρονται να εξελιχθούν επαγγελματικά και να αναλάβουν θέσεις ευθύνης / διοίκησης. Προϋποθέσεις εισαγωγής:

α) αναγνωρισμένος τίτλος φοίτησης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, και
β) επαγγελματική απασχόληση μετά από τη λήψη του προπτυχιακού τίτλου σπουδών.

Το ΔΔΠΜΣ λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του εγκεκριμένου Κανονισμού Λειτουργίας (Υ.Α. 5619, Φ.Ε.Κ. 4149/21‐09‐2018, τ.Β’) και του Ν.4957/21‐7‐2022. Κατά το Ακαδ. Έτος 2023‐24 θα λειτουργήσει τμήμα Μερικής Φοίτησης και θα προσφερθεί η κατεύθυνση «Διοίκηση Επιχειρήσεων ».


Φοίτηση στο ΔΔΠΜΣ.

Η φοίτηση στο ΔΔΠΜΣ οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) μετά από κύκλο σπουδών διάρκειας 5 εξαμήνων. Για την απόκτηση του ΔΜΣ απαιτείται η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε 20 μαθήματα (4 εξάμηνα) καθώς και η εκπόνηση ατομικής διπλωματικής εργασίας.

Τα μαθήματα διεξάγονται 2‐3 φορές την εβδομάδα, καθημερινές και ώρες 18:00‐21:30. Απαιτούν από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και τις μεταπτυχιακές φοιτήτριες υποχρεωτική παρακολούθηση μαθημάτων, ενεργή συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς και ανταπόκριση στις προδιαγραφές αξιολόγησης κάθε μαθήματος.

Για τη φοίτηση απαιτείται καταβολή τελών ύψους 7.500 €, τα οποία καταβάλλονται τμηματικά σε καθορισμένους χρόνους. Για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης ισχύουν οι διατάξεις του αρ. 35 του ν. 4485/2017.

Υποβολή Υποψηφιότητας στο ΔΔΠΜΣ
Η διαδικασία αποδοχής και αξιολόγησης των αιτήσεων υποψηφιότητας πραγματοποιείται σε κύκλους με καθορισμένα χρονικά όρια. Συγκεκριμένα, η καταληκτική ημερομηνία αποδοχής αιτήσεων:
➢ του 1ου κύκλου είναι 28.4.2023, ημέρα Παρασκευή.
➢ του 2ου κύκλου είναι 31.5.2023, ημέρα Τρίτη.

Ο αριθμός των εκπαιδευόμενων είναι περιορισμένος και οι αιτήσεις αξιολογούνται με σειρά προτεραιότητας.
Η αίτηση υποψηφιότητας υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση https://e‐graduate.applications.aueb.gr/

Για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης υποψηφιότητα απαιτούνται τα παρακάτω βήματα:
1. Να συνδεθείτε στον σύνδεσμο https://e‐graduate.applications.aueb.gr/
2. Να εντοπίσετε στον κατάλογο των προσφερόμενων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων το ΔΔΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ‐ Athens MBA
3. Να επιλέξετε το Τμήμα Μερικής Φοίτησης
4. Να συμπληρώσετε με ακρίβεια και πληρότητα τα στοιχεία της αίτησης υποψηφιότητας
5. Να επισυνάψετε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή
6. Να πατήσετε «Υποβολή» για να ολοκληρωθεί η διαδικασία επιτυχούς υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης υποψηφιότητας.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά
1. Ηλεκτρονική αίτηση υποψηφιότητας
2. Αντίγραφο τίτλου προπτυχιακού κύκλου σπουδών
3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
4. Βεβαίωση ισοτιμίας από ΔΟΑΤΑΠ (για τίτλους σπουδών από Πανεπιστημιακά Ιδρύματα του εξωτερικού)
5. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
6. Δύο (2) συστατικές επιστολές από καθηγητές ή/και εργοδότες. Λόγω της εμπιστευτικότητας του περιεχομένου
τους πρέπει να σταλούν από τους ίδιους, όπως υποδεικνύεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.
7. Πιστοποιητικό πολύ καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας (επιπέδου Γ1/C1), όπως Advanced
Cambridge/Michigan, TOEFL, IELTS ή άλλο αναγνωρισμένο πιστοποιητικό αντίστοιχου επιπέδου.
8. Πιστοποίηση προϋπηρεσίας (βεβαίωση ενσήμων ή/και βεβαίωση εργοδότη ή/και αντίγραφα συμβάσεων,
που να καλύπτει το πλήρες διάστημα μετά από τη λήψη του προπτυχιακού τίτλου σπουδών).
Για τα ξενόγλωσσα έγγραφα απαιτείται επικύρωση (από την εκδούσα αρχή ή από δικηγόρο).

Κριτήρια επιλογής υποψηφίων
Η επιλογή υποψηφίων γίνεται από Επιτροπή, η εισήγηση της οποίας επικυρώνεται από αρμόδιο όργανο, την Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών του ΔΔΠΜΣ. Στα κριτήρια επιλογής συμπεριλαμβάνονται οι τίτλοι σπουδών, η επαγγελματική σταδιοδρομία και η εικόνα των υποψηφίων στην προσωπική συνέντευξη, η οποία λαμβάνει χώρα σε προγραμματισμένο χρόνο.
Η έναρξη των μαθημάτων κάθε Ακαδημαϊκού Έτους πραγματοποιείται στις αρχές Οκτωβρίου. Αναλυτικές πληροφορίες για το ΔΔΠΜΣ αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Προγράμματος http://athensmba.aueb.gr.
Η υποβολή αίτησης υποψηφιότητας βάσει της παρούσας προκήρυξης, δε δημιουργεί οποιαδήποτε αξίωση αποδοχής αυτής. Το ΟΠΑ και το ΕΜΠ δεσμεύονται να εξασφαλίζουν ίσες ευκαιρίες και δικαιώματα στην εργασία και στην εκπαίδευση.

Προκήρυξη

Πηγή: https://www.eduguide.gr/grad/prokiryksi/metsovio-dioikisi-epiheiriseon-athensmba,354