2 προσλήψεις επιστημονικών συνεργατών στην Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΕΕΑΕ) προκηρύσσει την πλήρωση δύο (2) θέσεων επιστημονικών συνεργατών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο της υποστήριξης του προγράμματος με κωδικό 001-02 Επιστημονικό πρόγραμμα ενίσχυσης ελέγχων μελετών και μετρήσεων διατάξεων και εγκαταστάσεων εκπομπής μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

• Πτυχίο ή Δίπλωμα σπουδών ημεδαπής ή αλλοδαπής σε επιστημονικό κλάδο θετικών ή τεχνικών επιστημών.

• Γνώση και εμπειρία σε εξέταση και αξιολόγηση των μελετών εκτίμησης των επιπέδων των υψίσυχνων ηλεκτρομαγνητικών πεδίων στο περιβάλλον σταθμών κεραιών που παρέχουν πάσης φύσεως τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες.

• Αποδεδειγμένη καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

• Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ.

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

• Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ημεδαπής ή αλλοδαπής συναφής με το αντικείμενο της θέσης.

• Γνώση και εμπειρία στη διεξαγωγή μετρήσεων των επιπέδων των υψίσυχνων ηλεκτρομαγνητικών πεδίων στο περιβάλλον σταθμών κεραιών που παρέχουν πάσης φύσεως τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες.

• Γνώση και εμπειρία στη διεξαγωγή μετρήσεων των επιπέδων των χαμηλόσυχνων ηλεκτρικών και μαγνητικών πεδίων στο περιβάλλον εγκαταστάσεων που δημιουργούν τέτοια πεδία.

• Γνώση και εμπειρία συμμετοχής σε σύστημα ποιότητας διαπιστευμένου εργαστηρίου σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ ISO/IEC 17025 για τη διενέργεια μετρήσεων ηλεκτρομαγνητικών πεδίων.

• Εμπειρία στη διαχείριση ή/και ανάπτυξη δικτύου σταθμών μετρητών για τη συνεχή μέτρηση και καταγραφή των επιπέδων των υψίσυχνων ηλεκτρομαγνητικών πεδίων που οφείλονται στο σύνολο των σταθμών κεραιών που παρέχουν πάσης φύσεως τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά το αργότερο μέχρι και τις 03.04.2023 και ώρα 23:59.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 210 6506700, ώστε να τους εξυπηρετήσει ο αρμόδιος υπάλληλος της ΕΕΑΕ, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση jobs@eeae.gr.

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A1%CE%925%CE%91469%CE%97%CE%95%CE%A1-7%CE%A1%CE%9A?inline=true

Πηγή: https://www.diorismos.gr/sumvaseis/20130/2-proslipseis-epistimonikon-synergaton-stin-elliniki-epitropi-atomikis-energeias