Δ.Π.Μ.Σ. με τίτλο «Τεχνητή Νοημοσύνη» στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του
Πανεπιστημίου Πειραιώς και το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ
«Δημόκριτος» οργανώνουν και λειτουργούν Δι-Ιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Τεχνητή Νοημοσύνη» (Artificial Intelligence).
Το Δ.Π.Μ.Σ. δέχεται υποψηφιότητες για φοίτηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών για το
ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 (έναρξη μαθημάτων τον Οκτώβριο 2023).
Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι. συναφούς
αντικειμένου προς το αντικείμενο του Προγράμματος, της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της
αλλοδαπής.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προβούν στην συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης
υποψηφιότητας μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Δ.Π.Μ.Σ. «ΑΡΙΣΤΥΛΛΟΣ»
στην ηλεκτρονική διεύθυνση (URL) https://www.ds.unipi.gr/pmssys/web/index.php από 20η Μαρτίου
έως και την 30η Ιουνίου 2023.
Σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α επιλεχθεί για φοίτηση στο Δ.Π.Μ.Σ. πρέπει να υποβάλει στη
Γραμματεία του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς κατά τη διάρκεια των
εγγραφών επικυρωμένα όλα τα δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή.
Κατάθεση φακέλων υποψηφιοτήτων πραγματοποιείται μόνο ηλεκτρονικά.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα μπορείτε να λάβετε από την ιστοσελίδα του
ΔΠΜΣ «Τεχνητή Νοημοσύνη».
Σε κάθε περίπτωση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ.
(e-mail: ai@iit.demokritos.gr, τηλ. +30 210 6503216).

Πηγή: https://msc-ai.iit.demokritos.gr/sites/default/files/prosklisi_msc-ai_2023-2024_final.pdf