9 θέσεις στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης του Υπουργείου Οικονομικών

Προκήρυξη για την πρόσληψη συνολικά εννέα (9) ατόμων, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, με διάρκεια δύο (2) έτη, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ του Υπουργείου Οικονομικών. Οι υποψήφιοι για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών και κατ’ εξαίρεση έως 70 ετών, για όσους έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας και δεν έχουν θεμελιώσει δικαίωμα σύνταξης από το δημόσιο ταμείο ή άλλον ασφαλιστικό φορέα (σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 39 του Ν. 4765/2021, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 82 του Ν. 5003/2022 (ΦΕΚ 230/ τ. Α’/14.12ι2022).

Επισημαίνεται ότι παρέχεται η δυνατότητα παράτασης των συμβάσεων που θα συναφθούν, βάσει της παρούσας προκήρυξης, για επιπλέον δύο (2) έτη, κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής της Π.Υ.Σ. 33/2006 (παρ. 1 του άρθρου 2). Η προκήρυξη έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας του Ταμείου Ανάκαμψης (https://www.minfin.gr/web/guest/tameio-anakampses), καθώς και στους διαδικτυακούς τόπους του Υπουργείου Οικονομικών, του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) του Προγράμματος Διαύγεια και της Ανοικτής Διακυβέρνησης/OpenGov. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΣΟΧ 1 ΕΥΣΤΑ/2023 και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά, στο σύνδεσμο https://webapps.gsis.gr/dsae/aseprequest. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι και την 4/4/2023 και ώρα 23.59 μ.μ..

Πηγή: https://www.diorismos.gr/Dpages/geem/viewitem.php?id=30066&type=procs&position=gov