ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Λογιστική – Ελεγκτική και Φορολογία» στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην «Εφαρμοσμένη Λογιστική –
Ελεγκτική και Φορολογία» ιδρύθηκε με την απόφαση της Συγκλήτου του
Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3553 τεύχος Β’ 27‐8‐20.

Καλούνται οι υποψήφιοι να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στον
τρίτο κύκλο σπουδών του Προγράμματος που θα ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο του
2023 για το Ακαδημαϊκό Έτος 2023‐24.
Τα μαθήματα πραγματοποιούνται κάθε Πέμπτη & Παρασκευή 18:00‐21:00 και
Σάββατο 09:00‐12:00 & 12:00‐15:00, στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής (Πανεπιστημιούπολη Αρχαίου Ελαιώνα, Π.Ράλλη & Θηβών 250, Αιγάλεω).
Η φοίτηση διαρκεί 3 Ακαδημαϊκά Εξάμηνα και διενεργείται δια ζώσης. Τα Δίδακτρα
ανέρχονται σε 3.500 ευρώ και μπορούν να καταβληθούν σε 3 εξαμηνιαίες δόσεις.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αιτήσεις ηλεκτρονικά στο email
της Γραμματείας του ΠΜΣ msc.accounting@uniwa.gr από 22/03/2023 έως και
30/04/2023 στις 23:59
.
Η ηλεκτρονική αίτηση θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) Αίτηση συμμετοχής στο ΠΜΣ
β) Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων Ελληνικού Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ συναφούς
Τμήματος και πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., σε
περίπτωση πτυχιούχων Πανεπιστημίων του εξωτερικού.
γ) Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία όλων των
προπτυχιακών μαθημάτων στο οποίο να αναγράφεται και ο βαθμός του
πτυχίου. Εναλλακτικά μπορεί να κατατεθεί και το Παράρτημα Διπλώματος.
δ) Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η
επαγγελματική ή και η τυχόν διδακτική εμπειρία, καθώς και η επιστημονική
δραστηριότητα του υποψηφίου.
ε) Αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 (καλή γνώση) ή
ανώτερο, σύμφωνα με το Συμβούλιο της Ευρώπης, το οποίο γίνεται αποδεκτό
από τον ΑΣΕΠ. Επιπλέον για το TOEFL τουλάχιστον 87 Internet‐based test ή
Απολυτήριο δευτεροβάθμιας ή Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από Αγγλόφωνο
Πανεπιστήμιο (το οποίο έχει αναγνωρισθεί από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ) ή
Πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας. Σε περίπτωση γνώσης και δεύτερης ξένης γλώσσας
υποβάλλεται επίσης το αντίστοιχο πιστοποιητικό. Οι αλλοδαποί καταθέτουν
πιστοποιητικό επάρκειας της Ελληνικής γλώσσας από Σχολείο Νέας Ελληνικής
Γλώσσας ΑΕΙ. Σε περίπτωση που κατέχουν Ελληνικό Απολυτήριο δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης ή είναι πτυχιούχοι ελληνόγλωσσου Πανεπιστημιακού Τμήματος, οι
τίτλοι αυτοί επέχουν θέση και πιστοποιητικού επάρκειας της Ελληνικής γλώσσας.
Στ) Αποδεικτικά για τυχόν ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα και
για συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα κινητικότητας σπουδαστών.
ζ) Αποδεικτικά για επαγγελματική εμπειρία συναφή προς το πεδίο
ειδίκευσης. Η επαγγελματική εμπειρία αποδεικνύεται με σχετικό πιστοποιητικό
ή βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα.
η) Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
θ) Δύο συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση από μέλη ΔΕΠ. Οι συστατικές
επιστολές είναι εμπιστευτικές και δεν επιστρέφονται στον υποψήφιο. Οι
συστατικές επιστολές αποστέλλονται απευθείας στο e‐mail της Γραμματείας
msc.accounting@uniwa.gr από το πρόσωπο που συστήνει τον υποψήφιο, χωρίς
να παρεμβάλλεται το email του υποψηφίου. Σε περίπτωση που υπάρχουν ήδη
συστατικές επιστολές σε έντυπη μορφή σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο, αυτές
θα πρέπει να αποσταλούν ταχυδρομικά.
Η κατάθεση των δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά με αποστολή email στη
Γραμματεία του προγράμματος msc.accounting@uniwa.gr με θέμα: ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ‐ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ, και συνημμένα όλα τα δικαιολογητικά σε
μορφή PDF.
Η παραλαβή της αίτησης θα επιβεβαιωθεί με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
(email) από την Γραμματεία του Προγράμματος.
Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει μετά το πέρας της περιόδου υποβολής
αιτήσεων. Αμέσως μετά θα υπάρξει ενημέρωση όσον αφορά στην διαδικασία των
συνεντεύξεων που θα ακολουθήσει.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη
Γραμματεία του Τμήματος στο τηλέφωνο 2105381741 και μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου στο email msc.accounting@uniwa.gr ή στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ:
https://msc‐accounting.uniwa.gr
H εξυπηρέτηση με φυσική παρουσία γίνεται μόνο κατόπιν ραντεβού στη
Γραμματείας του Τμήματος.

Πηγή: https://msc-accounting.uniwa.gr/wp-content/uploads/sites/485/2023/03/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%AE%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B7-%CE%95%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CF%83%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B7-%CE%9B%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-2023.pdf