ΠΜΣ “Επιστήμες της Αγωγής” στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Επιστήμες της Αγωγής» έχει ως βασική αποστολή:   

  • την έρευνα σε θέματα παιδαγωγικών σπουδών με ιδιαίτερη έμφαση στα πεδία της οργάνωσης, διοίκησης, αξιολόγησης και αναλυτικών προγραμμάτων στην εκπαίδευση, καθώς επίσης στα γνωστικά πεδία της ειδικής αγωγής και των τεχνολογιών μάθησης.
  • την παροχή εξειδικευμένων παιδαγωγικών γνώσεων σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων.
  • τη συνεργασία με ανάλογα προγράμματα ευρωπαϊκών και άλλων πανεπιστημίων, καθώς και με ερευνητικά κέντρα.
  • την προετοιμασία υψηλόβαθμων διοικητικών στελεχών και ερευνητών, που αντιλαμβάνονται το πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργεί η εκπαίδευση και επιθυμούν να δράσουν δημιουργικά και παραγωγικά στον χώρο εργασίας τους.
  • τη διερεύνηση ζητημάτων που έχουν σχέση με την κοινωνική δικαιοσύνη, τη διαπολιτισμικότητα, την πολιτότητα, την ειρήνη και τα ανθρώπινα δικαιώματα στην εκπαίδευση.
  • την κατανόηση των θεωριών γύρω από την ειδική εκπαίδευση, ιδιαίτερα σε σχέση με τις διάφορες αναπηρίες, το νομικό πλαίσιο και το θεωρητικό υπόβαθρο της διαφοροποίησης. Παράλληλα, αποστολή του Μεταπτυχιακού προγράμματος είναι να προσφέρει τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις που απαιτούνται για διαφοροποίηση και ένταξη των παιδιών με ειδικές ανάγκες, τόσο σε επίπεδο διδασκαλίας, όσο και υλικού, ώστε να στηρίζονται αποτελεσματικά όλα τα παιδιά που φοιτούν είτε σε ενιαίες τάξεις, είτε σε ειδικό πλαίσιο, αν παραστεί ανάγκη.
  • την εξέταση και κατανόηση ζητημάτων που αφορούν στην αξιοποίηση παραδοσιακών και σύγχρονων εκπαιδευτικών τεχνολογιών στη διδασκαλία, καθώς και τη συστηματική αντιμετώπιση των διαδικασιών σχεδιασμού, δημιουργίας, χρήσης, αξιολόγησης και διαχείρισης ποικίλων διδακτικών μέσων και υλικών μάθησης.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Οι υποψήφιοι για εισδοχή στο ΜΠΣ «Επιστήμες της Αγωγής» θα πρέπει να κατέχουν τα πιο κάτω:

  1. Πτυχίο αναγνωρισμένου Ανώτερου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος. Συγκεκριμένα, δικαίωμα υποβολής αίτησης για εγγραφή σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΜΠΣ) επιπέδου μάστερ έχουν άτομα, τα οποία κατά την ημερομηνία της εγγραφής τους στο Πανεπιστήμιο κατέχουν πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών από αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Άτομα τα οποία αναμένεται να αποκτήσουν Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών μέχρι και την εγγραφή τους ή έχουν συμπληρώσει όλες τις ακαδημαϊκές υποχρεώσεις και εκκρεμεί μόνο η απονομή του Πανεπιστημιακού Τίτλου Σπουδών, δικαιούνται επίσης να υποβάλλουν αίτηση εισδοχής.
  2. «Πολύ καλή» γνώση της αγγλικής γλώσσας, διότι στο Μεταπτυχιακό χρησιμοποιείται ευρέως επιστημονική βιβλιογραφία στα Αγγλικά (επιστημονικά άρθρα και βιβλία).
  3. Γνώση Microsoft Office (WordPowerPointExcelAccessγια τη διαχείριση του εκπαιδευτικού υλικού και την απροβλημάτιστη παρακολούθηση των μαθησιακών διαδικασιών.

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Το συνολικό κόστος φοίτησης ανέρχεται σε 5.400.

Τα δίδακτρα κάθε Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.) ανέρχονται σε €900, ενώ τα δίδακτρα που αφορούν στη Διατριβή Μάστερ (συνολικά) είναι €1.800. Ο φοιτητής καταβάλλει το ποσό που αντιστοιχεί στον αριθμό Θεματικών Ενοτήτων που επιλέγει ανά ακαδημαϊκό έτος. 

Σε ό,τι αφορά στην παραχώρηση εκπτώσεων και τη χορήγηση υποτροφιών, ακολουθείται η ευρύτερη πολιτική του Πανεπιστημίου. 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ

Οι αιτήσεις εισδοχής υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, με έναρξη φοίτησης τον Σεπτέμβριο του 2023, οι ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων είναι: 14 Μαρτίου – 30 Μαΐου 2023.

Πηγή: https://www.ouc.ac.cy/index.php/el/studies/programmes/master/master-epa-new