ΠΜΣ “Διαπολιτισμική Επικοινωνία” στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Η Συνέλευση του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας στην υπ’ αριθμ. 497/9.3.2023 συνεδρίασή της αποφάσισε την προκήρυξη 35 θέσεων φοίτησης στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Διαπολιτισμική Επικοινωνία», σύμφωνα με το ΦΕΚ 938Β/02.03.2022. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης είναι τρία (3) διδακτικά εξάμηνα (90 ECTS), η γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική και η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική.

Κατηγορίες υποψηφίων που μπορούν να γίνουν δεκτοί/δεκτές για την παρακολούθηση του ΠΜΣ είναι:

1. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής.

2. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής που έχουν αναγνωριστεί από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με τον ν. 3328/2005 (Α’ 80).

3. Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017, μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι/-ες και μόνο ένας/μία κατ’ έτος ανά Π.Μ.Σ. που οργανώνεται σε Τμήματα του Ιδρύματος που υπηρετούν, το οποίο είναι συναφές με τον τίτλο σπουδών και το έργο που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα.

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλλουν από 20 Μαρτίου 2023 μέχρι 22 Μαΐου 2023 τα εξής δικαιολογητικά:

Υποχρεωτικά:

 • Αίτηση
 • Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος προπτυχιακών σπουδών (ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών)
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών
 • Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (όπου απαιτείται)
 • Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας στην αγγλική γλώσσα (επιπέδου τουλάχιστον Β2)
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
 • Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία

Προαιρετικά:

 • Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής (επιπέδου Γ1 ή Γ2) ή/και άλλων ξένων γλωσσών (τουλάχιστον επιπέδου Β2)
 • Αποδεικτικά ερευνητικών δραστηριοτήτων (π.χ. ανακοινώσεων σε συνέδρια, επιστημονικών δημοσιεύσεων)
 • Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας

Οι αιτήσεις με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει να αποσταλούν είτε ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@del.auth.gr είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή courier έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων (22/5/2023), στη Γραμματεία του Τμήματος, στη διεύθυνση:

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Γραμματεία Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Κτίριο Διοίκησης (Κ. Καραθεοδωρή)

2ος όροφος, Γραφείο 202

Πανεπιστημιούπολη

54124 Θεσσαλονίκη

Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων περιλαμβάνουν:

1. Βαθμό Πτυχίου/Διπλώματος (μέχρι 30 μόρια)

2. Αναλυτική Βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα, καθώς και επίδοση σε Πτυχιακή Εργασία -εφόσον υπάρχει από τον πρώτο κύκλο σπουδών- σε γνωστικά αντικείμενα συναφή ή συγγενή με το πρόγραμμα του ΠΜΣ (μέχρι 5 μόρια).

3. Γνώση της αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο Γ1 ή Γ2 (μέχρι 5 μόρια).

4. Γνώση δεύτερης ή και άλλων ξένων γλωσσών σε επίπεδο Β2 (5 μόρια για κάθε ξένη γλώσσα και μέχρι δύο επιπλέον ξένες γλώσσες εκτός της αγγλικής).

5. Συνέντευξη από αρμόδια Επιτροπή (40 μόρια)

6. Επαγγελματική ή ερευνητική εμπειρία στην οποία να τεκμηριώνεται η διάρκεια και η συνάφεια με το περιεχόμενο του προγράμματος ειδικότητα απασχόλησης του υποψηφίου/ της υποψήφιας (μέχρι 5 μόρια)

7. Επιστημονικές δημοσιεύσεις ή/και ανακοινώσεις σε συνέδρια συναφείς με το περιεχόμενο του προγράμματος (μέχρι 5 μόρια).

Βάση εισαγωγής θεωρούνται τα 60 στα 100 μόρια. Ο τελικός βαθμός προκύπτει από στρογγυλοποίηση στην πληρέστερη ακέραια μονάδα.

Το επίπεδο γλωσσομάθειας της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται με τους εξής τρόπους:

α) Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας του ν. 2740/1999 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003, καθώς και με τίτλους ή πιστοποιητικά τα οποία χορηγούνται από φορείς που πιστοποιούνται από τον αρμόδιο φορέα πιστοποίησης γλωσσομάθειας του Υπουργείου Παιδείας (Π,Δ, 116/2006 Α 115),

β) Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής,

γ) Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής,

δ) Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχουν αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή.

Διευκρινίζεται ότι η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας δεν αποδεικνύει τη γνώση ξένης γλώσσας (Π.Δ. 347/2003).

Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας πρέπει να προσκομίσουν επικυρωμένο αντίγραφο και ακριβή μετάφραση του τίτλου σπουδών βάσει του οποίου εκδόθηκε η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας..

Τέλη φοίτησης και υποτροφίες

Οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/ήτριες καταβάλλουν στον ΕΛΚΕ ΑΠΘ ως τέλη φοίτησης το ποσό των 2.400 ευρώ και η καταβολή του ποσού γίνεται ως εξής:

 • 800 ευρώ με την εγγραφή τους στο Α΄ εξάμηνο σπουδών
 • 800 ευρώ με την εγγραφή τους στο Β΄ εξάμηνο σπουδών
 • 800 ευρώ με την εγγραφή τους στο Γ΄ εξάμηνο σπουδών

Επιστροφή τελών φοίτησης ανά εξάμηνο επιτρέπεται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, μόνο σε περίπτωση που υπάρχει εξαιρετικά σοβαρός λόγος για διακοπή κατ’ αίτηση του/της φοιτητή/ήτριας και εφόσον ο/η φοιτητής/ήτρια αιτιολογήσει επαρκώς τους λόγους διακοπής του/της εγγράφως προς τη Συνέλευση Τμήματος το αργότερο εντός 25 ημερών από την έναρξη των μαθημάτων.

Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/ήτριες οι οποίοι πληρούν το κριτήριο της αριστείας κατά τον πρώτο κύκλο σπουδών, που αντιστοιχεί κατ΄ ελάχιστον στην κατοχή βαθμού ίσου ή ανώτερου του επτάμιση με άριστα στα δέκα (7,5/10), και των οποίων το εισόδημα (ατομικό ή οικογενειακό) δεν υπερβαίνει το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου ισοδύναμου εισοδήματος. Οι απαλλασσόμενοι/ες φοιτητές/ήτριες δεν θα πρέπει να ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο ΠΜΣ και αφορά τη συμμετοχή σε ένα μόνο ΠΜΣ. Σύμφωνα με το άρθρο 86 του Ν. 4957/2022, αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ανωτέρω ποσοστό, επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς/ές που έχουν το μικρότερο εισόδημα. Η αίτηση απαλλαγής τελών φοίτησης υποβάλλεται από τον/την ενδιαφερόμενο/η στο ΠΜΣ ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών/ητριών. Σε καμία περίπτωση η οικονομική αδυναμία δεν αποτελεί λόγο μη επιλογής στο ΠΜΣ.

Προβλέπεται η απονομή υποτροφιών επίδοσης συνολικού ύψους 1.000 ευρώ στους/στις μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες που θα συγκεντρώσουν τη μεγαλύτερη βαθμολογία κατά την αποφοίτησή τους από το ΠΜΣ, στην κανονική διάρκεια σπουδών, δηλαδή των τριών πρώτων εξαμήνων.

Διαδικασία Επιλογής

Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων, κατόπιν απόφασης της Συνέλευσης Τμήματος, γίνεται από αρμόδια Τριμελή Επιτροπή Επιλογής και Εξέτασης απαρτιζόμενη από μέλη ΔΕΠ που έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο. Η Επιτροπή καταρτίζει πλήρη κατάλογο με όλους τους υποψηφίους και όλες τις υποψήφιες και ύστερα από τον σχετικό έλεγχο, απορρίπτει όσους/ες δεν πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια που έχουν καθοριστεί από το ΠΜΣ και καλεί σε συνέντευξη τις προκρινόμενες υποψήφιες και τους προκρινόμενους υποψηφίους που έχουν συγκεντρώσει τα προαπαιτούμενα.

Οι ημερομηνίες συνέντευξης θα ανακοινωθούν μετά το τέλος κατάθεσης των αιτήσεων στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ (http://intercult.del.auth.gr/el/).

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης με βάση τον φάκελο δικαιολογητικών και τη συνέντευξη, καταρτίζεται ο τελικός πίνακας των επιτυχουσών και επιτυχόντων και επιλαχουσών/επιλαχόντων. Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα διενεργείται κλήρωση μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού εισακτέων της προκήρυξης με βάση την αξιολόγησή τους. Ο τελικός πίνακας επιτυχόντων/ουσών και επιλαχόντων/ουσών, αφού επικυρωθεί από τη Συνέλευση του Τμήματος, αναρτάται (με τρόπο που διασφαλίζονται τα προσωπικά τους δεδομένα) στον πίνακα ανακοινώσεων της Γραμματείας του ΠΜΣ και στην ιστοσελίδα του προγράμματος.

Σχετικές πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία του Τμήματος (email: info@del.auth.gr, τηλ. 2310991384) και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ (http://intercult.del.auth.gr/el/).

Προκήρυξη

Αίτηση

Πηγή: https://www.eduguide.gr/grad/prokiryksi/aristoteleio-diapolitismiki-epikoinonia,2464