ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2022 -2023 ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο πλαίσιο
υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ
ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2022-2023 ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», προσκαλεί Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος να υποβάλλουν αίτηση για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 244, παρ. 1 του Ν. 4957/2022 (Φ.Ε.Κ. Α΄141/21.07.2022) για την παροχή διδακτικού έργου κατά το ακαδημαϊκό
έτος 2022-2023 σε Επιστημονικά Πεδία των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων
σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος δημοσιεύεται, στη διαύγεια καθώς και στην
ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων: http://www.rc.uoi.gr/index.php/neaanakoinoseis/proskliseis-erevniton.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να υποβάλουν, μόνο ηλεκτρονικά, την αίτηση υποψηφιότητάς
τους με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
proskliseis_elke@uoi.gr.
Τα ανωτέρω στοιχεία, πρέπει να κατατεθούν ηλεκτρονικά σε συμπιεσμένο αρχείο τύπου zip στην
προαναφερόμενη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσα σε προθεσμία είκοσι (20)
ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της Πρόσκλησης, δηλαδή το αργότερο μέχρι και την
05/04/2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30.

Πηγή: https://www.rc.uoi.gr/index.php/nea-anakoinoseis/proskliseis-erevniton/7336-prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-14134-2023