ΠΜΣ “ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΤΟΥ ΕΚΠΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΣ 2023-2024

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα», είναι
διετούς διάρκειας και λειτουργεί από το 1994-95 στο Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην
Προσχολική Ηλικία (Τ.Ε.Α.Π.Η.) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 προβλέπεται η εισαγωγή μέχρι είκοσι πέντε (25)
φοιτητών/τριών σύμφωνα με το άρθρο 3 του Κανονισμού του ΠΜΣ (ΦΕΚ 324/01.02.2022, τ.Β’).


Στο Π.Μ.Σ. «Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα» γίνονται δεκτοί/ές κάτοχοι τίτλου του
Α΄ κύκλου σπουδών των Τμημάτων Επιστημών της Αγωγής και της Εκπαίδευσης ή Κοινωνικών
και Ανθρωπιστικών Επιστημών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον
ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ συναφών προς
το αντικείμενο του ΠΜΣ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων της αλλοδαπής (μετά την
ισχύ του ν.4957/2022 (Α ́ 141) ακολουθείται η διαδικασία της παρ. 4 του άρθρου 304).


Οι ενδιαφερόμενοι/ες, αφού ενημερωθούν για τους στόχους, το αντικείμενο, τη δομή και τη
λειτουργία του Π.Μ.Σ (Οδηγός και κανονισμός σπουδών – ιστοσελίδα του ΠΜΣ
www.ehr.ecd.uoa.gr), καλούνται να υποβάλουν από την 6η/03/2023 έως και την 12η/05/2023
φάκελο υποψηφιότητας ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή* (ημερομηνία ταχυδρομικής
σφραγίδας έως και την 12η Μαίου 2023) στη διεύθυνση:
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην
Προσχολική Ηλικία
Γραφείο Υποστήριξης ΠΜΣ «Εκπαίδευση και ανθρώπινα δικαιώματα»
Μαρασλή 4 (υπόψη: Ελένης Σωτηρίου), 10676, Αθήνα
Πηγή: http://www.ehr.ecd.uoa.gr/wp-content/uploads/2023/03/%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%9A%CE%97%CE%A1%CE%A5%CE%9E%CE%97-%CE%95%CE%91%CE%94-2023-24.pdf